Home

Biroul Activități Comerciale

 

Biroul Activități Comerciale

Persoanele juridice care desfășoară activități comerciale pe raza Sectorului 6, indiferent dacă au punct de lucru pe domeniul public sau privat, dacă spațiul e închiriat sau proprietate personală, trebuie să obțină o autorizație de funcționare. Sunt incluși aici agenții economici care au baruri, terase, restaurante, care desfășoară activități recreative, comercializează produse etc.

Ce face acest Birou

Biroul Activități Comerciale primește dosarele agenților economici, în vederea emiterii acordurilor, autorizațiilor și orarelor de funcționare. Acestea se emit pentru o perioadă de 4 ani. Anual, se vizează. După cei patru ani, se redepune dosarul și se emite un alt acord de funcționare.

 1. Cerere tip:
 2. B.I./C.I. al/a persoanei care depune documentația de autorizare, copie;
 3. Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original;
 4. Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului, copie;
 5. Certificat Constatator, Rev. 2, pentru punctul de lucru, copie;
 6. Fotografie color exterioară de ansamblu a spaț iul ui comercial;
 7. Contract de închiriere/comodat/locațiune/subînchiriere/asociere, din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare, copie;
 8. Acordul proprietarului pentru desfășurarea activității de închiriere/subînchiriere, după caz, copie;
 9. Releveul spațiului comercial sau schița spațiului, anexă la contract, plan de situație privind amplasarea corpurilor de clădire, după caz, copie;
 10. Actul de proprietate care atestă forma juridică a spațiului sau Extras de carte funciară, după caz, copie ;
 11. Plan de situație privind încadrarea în zonă  1:500 și 1:2000, copii;
 12. Aviz de amplasare și plan vizat spre neschimbare, copie;
 13. Autorizație/Document de înregistrare sanitar-veterinar – D.S.V., dupa caz, copie;
 14. Notificare/Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare – D.S.P., după caz, copie;
 15. Autorizație de mediu, sau declarație pe propria răspundere că sunt mai puțin de 100 locuri/scaun, după caz, copie;
 16. Autorizația de Securitate la Incendiu sau negație, după caz, copie;
 17. Declarație pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea prevederilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu  modificarile și completările ulterioare, în original;
 18. Declarație pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, în original;
 19. Chitanța de plată/Ordin de plată a taxei pentru eliberarea autorizației cu ștampila băncii, copie;
 20. Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București, conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare, factura și ultima chitanță de plată, după caz, copii;
 21. Acordul Comitetului Executiv și acordul vecinilor direct afectati (conform Legii nr.  196/201 8), dupa caz, in original;
 22. Declaratie privind tipul unitatii de alimentatie publica, conform H.G. nr. 843/14.10.1999, privind încadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse în structurile de primire turistice, depusa cu nr. de înregistrare, în original;
 23. Autorizația de funcționare eliberată anterior, după caz, copie;
 24. Acord de funcționare (cod C.A.E.N. 6820) pentru agenții economici care dețin mai multe spații comerciale pe raza Sectorului 6, după caz, copie;
 25. Certificat de atestare fiscală, eliberat de către Direcția Generală de lmpozite și Taxe Locale Sector 6, din care să reiasă că proprietarul clădirii sau agentul economic, nu înregistrează datorii la bugetul local și cu specificația că spațiul este cu altă destinație  decât cea de locuință, în original;
 26. Adresă emisă de Administrația Piețelor Sector 6, care atestă că agentul economic nu figurează cu datorii către această instituție, după caz, copie;

Plata taxei privind eliberarea Autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică/activități recreative și distractive se poate achita la sediul Primăriei Sector 6 – Calea Pleveni nr.147-149, precum și prin ordin de plată.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 6

CIF: 12380248 Cont IBAN: RO17TREZ70621160203XXXXX

Cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică /activăți recreative și distractive :
 

 • pentru o suprafață de până la 500 mp, inclusiv – 3,559 lei
 • pentru o suprafață mai mare de 500 mp – 4,744 lei
 1. Cerere tip:
 2. B.I./C.I. al/a persoanei care depune documentația de autorizare, copie;
 3. Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original;
 4. Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, copie;
 5. Certificat Constatator, Rev.2, pentru punctul de lucru, copie;
 6. Fotografie color exterioară de ansamblu a spațiului comercial;
 7. Contract de închiriere/comodat/locatiune/subînchiriere/asociere, din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare, copie;
 8. Acordul proprietarului pentru desfășurarea activității de închiriere/subînchiriere, după caz, copie;
 9. Releveul spațiului comercial sau schița spațiului, anexa la contract, plan de situație privind amplasarea corpurilor de clădire, după caz, copie;
 10. Actul de proprietate care atestă forma juridica a spațiului sau Extras de carte funciară, după caz, copie ;
 11. Plan de situație privind încadrarea în zona 1:500 și 1:2000, copii;
 12. Aviz de amplasare și plan vizat spre neschimbare, copie;
 13. Autorizație/Document de înregistrare sanitar-veterinar – D.S.V., după caz, copie;
 14. Notificare/Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare – D.S.P., după caz, copie;
 15. Autorizație de mediu, după caz, copie;
 16. Autorizație/adresă R.A.R., după caz, copie;
 17. Autorizație funcționare Ministerul Sănatății (pentru farmacie),copie;
 18. Autorizația de Securitate la Incendiu sau negație, după caz, copie;
 19. Declaratie pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea prevederilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu  modificarile și completările ulterioare, în original;
 20. Declarație pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, în original;
 21. Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București, conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare, factura și ultima chitanță de plată, după caz, copii;
 22. Acordul Comitetului Executiv și acordul vecinilor direct afectați (conform Legii nr.  196/2018), după caz, în original;
 23. Acordul de funcționare eliberat anterior, după caz, copie;
 24. Acord de funcționare (cod C.A.E.N. 6820) pentru agenții economici care dețin mai multe spații comerciale pe raza Sectorului 6, după caz, copie;
 25. Certificat de atestare fiscală, eliberat de către Direcția Generală de lmpozite și Taxe Locale Sector 6, din care sa reiasă că proprietarul clădirii sau agentul economic, nu înregistrează datorii la bugetul local și cu specificația că spațiul este cu altă destinație  decât cea de locuință, în original;
 26. Adresă emisă de Administrația Piețelor Sector 6, care atestă că agentul economic nu figurează cu datorii către această instituție, după caz, copie;
 27. Declarație privind tipul unității de alimentație publică, conform H.G. nr. 843/14.10.1999, depusă separat cu număr de înregistrare, în original.
 1. Cerere tip:
 2. B.I./C.I. al/a persoanei care depune documentația de autorizare, copie;
 3. Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original;
 4. Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, copie;
 5. Certificat Constatator, Rev. 2, pentru punctul de lucru, copie;
 6. Fotografie color exterioară de ansamblu a spațiului comercial;
 7. Contract de închiriere/comodat/locațiune/subînchiriere/asociere, din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare, copie;
 8. Acordul proprietarului pentru desfășurarea activității de închiriere/subînchiriere, după caz, copie;
 9. Releveul spațiului comercial sau schița spațiului, anexă la contract, plan de situație privind amplasarea corpurilor de clădire, după caz, copie;
 10. Actul de proprietate care atestă forma juridică a spațiului sau Extras de carte funciară, după caz, copie;
 11. Plan de situație privind încadrarea în zonă 1:500 și 1:2000, copii;
 12. Autorizație de Construire și Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, după caz, copie;
 13. Aviz de Amplasare privind ocuparea proprietății publice/private emis de Primăria Sectorului 6, după caz, copie;
 14. Punct de vedere de la Serviciul Autorizații în Construcții, din cadru Direcției Generale Arhitect Șef, cu privire la amenajări temporare în aer liber (conform art. 2, alin.(3) și art. 3, alin.(2) din Ordinul nr. 14/2009 al Ministrului Administrației și Internelor), după caz;
 15. Autorizație/Document de înregistrare sanitar-veterinar – D.S.V., după caz, copie;
 16. Notificare/Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare – D.S.P., după caz, copie;
 17. Autorizație de mediu, sau declarație pe propria răspundere că sunt mai puțin de 100 locuri/scaun, după caz, copie;
 18. Autorizație/adresă R.A.R., după caz, copie;
 19. Autorizația de Securitate la Incendiu sau negație, după caz, copie;
 20. Declarație pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea prevederilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu  modificarile și completările ulterioare, în original;
 21. Declarație pe propria răspundere, completată de proprietar, cu respectarea precvederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, în original;
 22. Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București, conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare, factura și ultima chitanță de plată, după caz, copii;
 23. Acordul Comitetului Executiv și acordul vecinilor direct afectați (conform Legii nr.  196/2018), după caz, în original;
 24. Acordul de funcționare eliberat anterior, după caz, copie;
 25. Acord de funcționare (cod C.A.E.N. 6820) pentru agenții economici care dețin mai multe spații comerciale pe raza Sectorului 6, după caz, copie;
 26. Certificat de atestare fiscală, eliberat de către Direcția Generală de lmpozite și Taxe Locale Sector 6, din care să reiasă că proprietarul clădirii sau agentul economic, nu înregistrează datorii la bugetul local și cu specificația că spațiul este cu altă destinație decât cea de locuință, în original;
 27. Declarație privind tipul unități de alimentație publică, conform H.G. nr. 843/14.10.1999, depusă separat cu număr de înregistrare, în original;
 1. Copie BI/CI al administratorul ui/reprezentantului societății;
 2. Certificatul de Înregistrare și anexele acestuia – Legii nr. 359/2004 de la Oficiul Registrului Comerțului (anexă certificat sau certificatul constatator, după caz);
 3. Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității economice (act proprietate, contractul de închiriere, inclusiv anexele acestor documente, care fac parte integrantă din acestea, după caz).
 4. Releveul (schița) spațiului de lucru, cu marcarea suprafețelor afectate de activitatea economică;
 5. Acordul asociației de proprietari și acordul tuturor vecinilor direct afectați (dacă este cazul);
 6. Plan cadastral 1:500 cu identificarea clară a spațiului comercial;
 7. Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București, conform C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare, factura și ultima chitanță de plată, după caz, copii;

Formulare necesare:

 1. Cerere privind eliberarea Acordului de Funcționare/Autorizației de Funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică/activități recreative și distractive amplasate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 (formular tipizat, format .pdf)
 2. ACORD
 3. Aviz / Accept conform Legii nr. 196/2018
 4. Declaratie Conform HG Nr.843/14.10.1999 cu privire la incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse in structurile de primire turistica
 5. Declaratie privind respectarea prevederilor Legi Nr.50/1991, republicata in anul 2004 cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Declaratie privind respectarea prevederilor Legii Nr.307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 7. Cerere eliberare Orar de functionare

Taxă privind eliberarea autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică/ activități recreative și distractive

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6

CIF:12380248

CONT IBAN:RO17TREZ70621160203XXXXX

Interacțiunea dintre locuitorii Sectorului 6 și Primărie este, din ianuarie 2023, mult mai simplă și mai rapidă. Nu e nevoie să te deplasezi la ghișee pentru a-ți rezolva problemele. Totul se face online, prin Portalul de cetățean. Este o platformă cu ajutorul căreia poți depune în siguranță cereri, formulare, documente, iar  actele solicitate îți vor fi eliberate tot online.

Pentru a folosi Platforma, trebuie să-ți faci un cont și să-ți introduci datele personale aici. Ulterior, de câte ori ai nevoie, te vei autentifica instant pe baza adresei de e-mail și a parolei.

Fiind vorba despre acte și date personale, ai nevoie de semnătură electronică. 

Pentru a lansa o solicitare către Administrația Comercială, trebuie să consulți lista cu actele necesare și să le pregătești în format electronic (prin fotografiere, scanare). Le vei încărca pe rând în platformă. Odată trimisă solicitarea, ea va primi automat un număr de înregistrare, iar răspunsul îți va fi transmis prin e-mail.

Acord de funcționare

Acord sezonier

Aprobare orar de funcționare

Emitere Acord funcționare activități alimentație publică

Emitere Acord funcționare activități recreative / distinctive

Vizare anuală acord de funcționare

Anunturi Publice
Nu au fost găsite valori
Lista Formular Dealul Țugulea

Repartizarea locuințelor din Dealul Țugulea se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele care urmează a fi construite pentru tineri și supuse închirierii. Cererile se depun la Biroul Reglementare și Repartizare Spații Locative, din cadrul Direcției Generale Servicii Publice Locale.

Condiții pentru a solicita o locuință din fondul locativ de stat

Acest gen de locuințe sunt, în general, rămase în fondul locativ al statului, din perioada comunistă. Se acordă, respectând criterii sociale (de venit, vârstă, vulnerabilități), reglementate prin hotărâri de Consiliu Local, cu respectarea cadrului legal. Criteriile de eligibilitate și de prioritizare în acordarea unei astfel de locuințe trebuie să respecte principiile sociale și criteriile de mai jos.

 • Să ai domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6;
 • Să ai un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic, emis anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. Chiria va fi de maximum 10% din venitul realizat;
 • O altă condiție este ca tu și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) să nu dețineți, să nu fi deținut sau înstrăinat o locuință proprietate personală pe teritoriul României, după data de 01.01.1990. Excepție fac situațiile în care dreptul de proprietate a fost pierdut ca urmare a retrocedării imobilului, partajului succesoral sau din cauza divorțului;
 • De asemenea, nu trebuie să fi beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru construcția unei locuințe;
 • Nu dețineți, în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat (solicitantul și membrii familiei sale).

Cerere de prelungire
Model declaraţie notarială
Declaraţie privind acodul pentru prelucarea datelor

Cerere de introducere persoane în contractul de închriere
Model declaraţie notarială
Declaraţie privind acodul pentru prelucarea datelor

Cerere de scoatere persoane din contract de închiriere
Model declaraţie notarială
Declaraţie privind acodul pentru prelucarea datelor

Lista Regulamente priviind procedurile administrative