Home

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de institutie

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

Lista documentelor de interes public, la care poți avea acces, la cerere

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ACS6
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor şi serviciilor din ACS6
 • Programul de funcţionare şi programul de audienţe al ACS6
 • Coordonatele de contact ale instituţiei (denumire, adresa poştală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet)
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea ACS6, precum şi numele persoanei/compartimentului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public;
 • Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil
 • Rapoarte anuale de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001 şi Legii nr. 52/2003
 • Comunicate de presă, informaţii de presă, drepturi la replică
 • Declaraţii de avere şi de interese
 • Informaţii privind organizarea concursurilor de selecţie a candidaţilor în vederea angajării şi condiţiile necesare pentru ocuparea posturilor.


Lista documente produse si/sau gestionate de structurile proprii de activitate

 • Note, documente elaborate şi expediate (corespondenţa)
 • Condici de predare-primire corespondenţă
 • Registre de intrare-ieşire documente
 • Rapoarte
 • Petiţii şi răspunsuri la petiţii
 • Adrese către alte instituţii
 • Note de corespondenţă internă
 • Fişe ale posturilor
 • Condici de prezenţă
 • Procese verbale de predare-primire
 • Documente financiar-contabile potrivit legislaţiei în vigoare
 • Bugetul anual aprobat al ACS6 pe surse de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare şi programe
 • Bilanţul contabil (execuţia bugetară anuală)
 • Raport privind activitatea de control financiar preventiv
 • Proceduri, metodologii, rapoarte
 • Documentaţii achiziţii publice
 • Contracte de închiriere, vânzare, asociere, concesiune
 • Acorduri comerciale
 • Acorduri de utilizare temporară a domeniului public
 • Adeverințe
 • Ordine de deplasare
 • Dosare profesionale ale angajaţilor
 • Dosare de pensionare
 • Adeverinţe
 • Comunicate de presă, informări, precizări, drepturi la replică
 • Contracte individuale de muncă
 • Documente de arhivă.