Home

Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale, de execuție, vacante - 09.02.2023 proba scrisă

Carieră

Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale, de execuție, vacante - 09.02.2023 proba scrisă

 • Consilier juridic gradul II – Biroul Juridic
 • Inspector de specialitate gradul II – Compartiment Publicitate – Biroul Ocupare Domeniu Public si Acorduri Comerciale
 • Referent de specialitate gradul IA – Compartiment Publicitate – Biroul Ocupare Domeniu Public si Acorduri Comerciale

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a. formular de înscriere la concurs (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la registratura instituției);

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

e. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f. certificat de cazier judiciar;

g. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h. curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Copiile actelor prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Condiții generale

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.15 din H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice

Pentru postul contractual de execuție consilier juridic gradul II:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Drept,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției min. 2 ani,
 • capacitate organizatorică, de comunicare, de mediere,
 • capacitate de analiză si sinteză;  
 • cunoștințe de operare pe calculator (necesitate și nivel): operare MS Office (Microsoft Word, Microsoft Outlook) - nivel mediu.

Pentru postul contractual de executie inspector specialitate gradul II

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției min. 2 ani,
 • cunoștințe de operare pe calculator (necesitate și nivel): operare MS Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Outlook)- nivel mediu.

Pentru postul contractual de executie referent de specialitate gradul IA

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției min. 6 ani,
 • cunoștințe de operare pe calculator (necesitate și nivel): operare MS Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Outlook) - nivel mediu.

Atribuțiile posturilor

Bibliografie și tematică 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI             

Concursul constă în:

1. selecția dosarelor de înscriere;

2. proba scrisă;

3. interviu.

Calendarul de desfăşurare a concursului

Termen de depunere al dosarelor de concurs: 01.02.2023, ora 1600

 • Selecţia dosarelor: 02.02.2023
 • Afişarea rezultatelor: 03.02.2023, ora 1400
 • Depunere contestaţii: 06.02.2023, ora 1400
 • Soluționare contestații: 07.02.2023, ora 1400

Proba scrisă: 09.02.2023, ora 10:00  

 • Afișarea rezultatelor: 10.02.2023 ora ora 1400
 • Depunere contestaţii: 13.02.2023 ora ora 1400
 • Soluționare contestații: 14.02.2023, ora 1400

Interviu: 15.02.2023, ora 10:00  

 • Afişarea rezultatelor: 16.02.2023 ora ora 1400
 • Depunere contestaţii: 17.02.2023 ora ora 1400
 • Soluționare contestații: 20.02.2023, ora 1400

Rezultate finale: 21.02.2023 ora ora 1400

Probele se desfăşoară, astfel:

 • Pentru proba scrisă și proba interviu candidații se vor prezenta la sediul instituției. Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării posturilor pentru care se organizează concursul.
 • În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, capacitatea de analiză și sinteză.
 • Canditații nemulțumiți de rezultate la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, la sediul instituției.

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sediul Administrației Comerciale Sector 6, Bucureşti, Șos. Virtuții nr. 148, et. 1.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS se depun prin registratura Administrației Comerciale Sector 6, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pe site-ul Administrației Comerciale  și pe portalul posturi.gov.ro.

 

 

Atasament Dimensiune Data publicării
Anunt concurs 09.02.2023 600.15 KB 17 January 2023
Atribuții 658.52 KB 17 January 2023
Bibliografie și tematică 851.25 KB 17 January 2023