Home

Administraţia Comercială Sector 6 organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale, de execuție, vacante - 03.04.2023, proba scrisă

Carieră

Administraţia Comercială Sector 6 organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale, de execuție, vacante - 03.04.2023, proba scrisă

În temeiul art.18 alin (1) și alin. (4) din H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Administrația Comercială Sector 6 organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

Serviciul Administrare Piețe

 • un post contractual de executie referent de specialitate gradul IA, studii superioare, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Serviciul Suport Tehnic

 • un post contractual de executie referent de specialitate, debutant, studii superioare, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, durata normal a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână;
 • un post contractual de executie referent de specialitate gradul IA, studii superioare, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Serviciul Parcări

 • un post contractual de executie inspector de specialitate gradul IA, studii superioare, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a. formular de înscriere la concurs (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la registratura instituției);

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

e. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f. certificat de cazier judiciar;

g. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h. curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Copiile actelor prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Condiții generale:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.15 din H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice:

Pentru postul contractual de execuție referent de specialitate gradul IA- Serviciul Administrare Piețe:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției min. 6 ani,
 • capacitate organizatorică, de comunicare, de mediere,
 • cunoștințe de operare pe calculator (necesitate și nivel): operare MS Office (Microsoft Word, Microsoft Outlook) - nivel mediu,
 • disponibilitate pentru lucru pe teren si program prelungit cu publicul

Pentru postul contractual de execuție referent de specialitate gradul IA- Serviciul Suport Tehnic:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniu tehnic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției min. 6 ani,
 • cunoștințe de operare pe calculator (necesitate și nivel): operare MS Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Outlook)- nivel mediu,
 • disponibilitate pentru deplasări pe tetereşi lucru de noapte.

Pentru postul contractual de execuție referent de specialitate, debutant - Serviciul Suport Tehnic:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
 • cunoștințe de operare pe calculator (necesitate și nivel): operare MS Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Outlook)- nivel mediu,
 • disponibilitate pentru deplasari pe teren si lucru de noapte

Pentru postul contractual de executie inspector de specialitate gradul IA - Serviciul Parcări:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției min. 6 ani,
 • cunoștințe de operare pe calculator (necesitate și nivel): operare MS Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Outlook) - nivel mediu,
 • disponibilitate pentru deplasari pe teren si program prelungit cu publicul,
 • capacitate organizatorică, de comunicare, de mediere.

Atribuțiile stabilite conform fișei de post, bibliografia si tematica concursului se regăsesc la secțiunea Documente.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

Concursul constă în:

1. selecția dosarelor de înscriere;

2. proba scrisă;

3. interviu.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • Termen de depunere al dosarelor de concurs: 24.03.2023, ora 14.00
 • Selecţia dosarelor: 27.03.2023
 • Afişarea rezultatelor: 28.03.2023, ora 14.00
 • Depunere contestaţii: 29.03.2023, ora 14.00
 • Soluționare contestații: 30.03.2023, ora 14.00
 • Proba scrisă: 03.04.2023, ora 10.00
 • Afișarea rezultatelor: 04.04.2023 ora 14.00
 • Depunere contestaţii: 05.04.2023 ora 14.00
 • Soluționare contestații: 06.04.2023, ora 14.00
 • Interviu: 07.04.2023, ora 09.00
 • Afişarea rezultatelor: 07.04.2023 ora 14.00
 • Depunere contestaţii: 10.04.2023 ora 16.00
 • Soluționare contestații: 11.04.2023, ora 16.00
 • Rezultate finale: 12.04.2023 ora ora 14.00.

 Probele se desfăşoară, astfel:

 • pentru proba scrisă și proba interviu candidații se vor prezenta la sediul instituției.
 • prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării posturilor pentru care se organizează concursul.
 • în cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, capacitatea de analiză și sinteză.
 • canditații nemulțumiți de rezultate la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, la sediul instituției.

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sediul Administrației Comerciale Sector 6, Bucureşti, Șos. Virtuții nr. 148, et. 1.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS se depun prin registratura Administrației Comerciale Sector 6, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pe pagina de internet a instituției noastre https://acs6.ro , la secțiunea „Carieră” și pe portalul posturi.gov.ro.

Contact: e-mail: contact@acs6.ro, telefon 0213161297.

PLACEHOLDER TAB 2

Atasament Dimensiune Data publicării
Anunt concurs 03.04.2023 698.33 KB 13 March 2023
Atribuții posturi Suport Tehnic 493.56 KB 13 March 2023
Atribuții Referent de specialitate IA Serviciul Administrare Piețe 342.96 KB 13 March 2023
Atribuții post Serviciul Parcări 210.03 KB 13 March 2023
Bibliografie şi tematică Suport Tehnic 360.94 KB 13 March 2023
Bibliografie şi tematică Administrare Piețe 411.02 KB 13 March 2023
Bibliografie şi tematică Serviciul Parcări 276.24 KB 13 March 2023
Atasament Dimensiune Data publicării
Selecție dosare Serviciul Parcări 159.01 KB 28 March 2023
Selecție dosare Serviciul Suport Tehnic 327.74 KB 28 March 2023
Atasament Dimensiune Data publicării
Rezultate proba scrisă Serviciul Parcări 149.67 KB 04 April 2023
Rezultate proba scrisă Serviciul Suport Tehnic 345.99 KB 04 April 2023
Atasament Dimensiune Data publicării
Rezultate interviu Serviciul Parcări 123.25 KB 07 April 2023
Rezultate interviu Serviciul Suport Tehnic 272.95 KB 12 April 2023
Atasament Dimensiune Data publicării
Rezultate finale Serviciul Parcări 133.23 KB 12 April 2023
Rezultate finale Serviciul Suport Tehnic 292 KB 12 April 2023