Home

Serviciul Administrare Locuințe

Serviciul Administrare Locuințe

În Sectorul 6, sunt circa 400 de locuințe de stat, oferite spre închiriere categoriilor vulnerabile. Unele sunt locuințe ANL, destinate tinerilor până în 35 de ani, care pot fi vândute după un timp către beneficiari, altele sunt strict locuințe sociale.

Ne adresăm, astfel, persoanelor cu venituri mici, celor care nu își permit să plătească o chirie la prețul pieței, celor care au locuit în case retrocedate, tinerilor aflați la început de drum, celor ieșiți din centre de plasament, familiilor monoparentale cu mulți copii etc.

 • Dacă doriți să primiți o locuință de stat, trebuie să vă adresați mai întâi Compartimentului Spațiu Locativ din cadrul Direcției Generale Servicii Publice Locale (Splaiul Independenței, nr. 200). De aici primiți toate informațiile legate de actele necesare și condițiile de atribuire. Dosarele se depun apoi fie online, fie la Biroul Unic din Calea Plevnei nr. 147-149, fie prin poștă. 

De atribuirea acestor locuințe se ocupă o comisie socială. În funcție de ordinea de prioritate a solicitanților, ținând cont de numărul, de structura (numărul de camere) și de categoria locuințelor disponibile, comisia repartizează către beneficiari aceste apartamente.  

 • După repartizare, Administrația Comercială Sector 6 preia ștacheta și le administrează, încheie și înnoiește contractele de închiriere, perfectează procedura de vânzare-cumpărare, acolo unde e cazul. De asemenea, Administrația Comercială afișează listele cu cotele lunare de întreținere, ține legătura cu furnizorii de utilități, convoacă și moderează adunările generale ale proprietarilor etc.

Atribuțiile Serviciului Administrare Locuințe

 • Afișează listele cu cotele lunare de întreținere, pentru locuințele pe care le are în administrare;
 • Realizează inventarul/necesarul blocului şi aduce în atenţia conducerii și a proprietarilor problemele apărute pe părţile comune, subsoluri, terase, acoperişuri, burlane, spaţii verzi, etc.;
 • Ține legătura cu furnizorii de utilități sau alte servicii în vederea soluționării problemelor apărute;
 • Convoacă adunările generale ale proprietarilor și întocmește ordinea de zi cu hotărârile privind administrarea și întreținerea imobilului;
 • Participă și moderează adunările generale ale proprietarilor și asigură punerea în practică a hotărârilor adoptate;
 • Se ocupă de formalitățile premergătoare, necesare în vederea încheierii contractelor de vânzare a unităților locative, conform competențelor legale.

Ce locuințe de stat sunt în Sectorul 6

 • Locuințe ANL

Fac parte din domeniul privat al statului și sunt destinate tinerilor până în 35 de ani. Închirierile se fac pe 5 ani, cu posibilitate de prelungire pe termen nedefinit, dacă se respectă anumite criterii sociale. După minimum un an de chirie neîntreruptă, chiriașii ANL au posibilitatea de a cumpăra apartamentele în care locuiesc.

În prezent, avem un complex de locuințe în cartierul Constantin Brâncuși, ce cuprinde 1.679 de garsoniere și apartamente. Dintre acestea, 1.435 au fost deja cumpărate, 225 sunt închiriate, iar 19 sunt nerepartizate.

 • Locuințe sociale

Fac parte din domeniul public al statului și nu pot fi înstrăinate. Se pot închiria pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de înnoire a contractului, dacă rămân valabile criteriile sociale.

În Dealul Țugulea avem 136 de locuințe sociale.

Alte 246 de apartamente și garsoniere vor fi date în folosință în 2023. Sunt locuințe sociale în cele trei blocuri construite pe Str. Alexandru Ivasiuc.

 

Descriere

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5

Lista Formular Brancusi

Repartizarea locuințelor ANL din Cartierul Constantin Brâncuși se face în limita fondului disponibil. Cererile se depun la Biroul Reglementare și Repartizare Spații Locative, din cadrul Direcției Generale Servicii Publice Locale.

Condiții pentru a solicita o locuință ANL

 • Să ai vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani la data depunerii cererii;
 • Nici tu, nici ceilalți membri ai familiei tale (soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținere) să nu dețineți și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate. Sunt exceptate de la această restricție persoanele care au avut, dar au pierdut locuințe în urma unei acțiuni de partaj;
 • De asemenea, o altă condiție e să nu fiți beneficiari ai unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii unde lucrați. Sunt exceptați chiriașii care stau în cămine de familiști sau nefamiliști.

Cerere de prelungire
Model declaraţie notarială
Declaraţie privind acodul pentru prelucarea datelor

Cerere de introducere persoane
Model declaraţie notarială
Declaraţie privind acodul pentru prelucarea datelor

Cerere de scoatere persoane
Model declaraţie notarială
Declaraţie privind acodul pentru prelucarea datelor

Cerere de cumpărare
Model declaraţie notarială
Declaraţie privind acodul pentru prelucarea datelor

Lista Formular Dealul Țugulea

Repartizarea locuințelor din Dealul Țugulea se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele care urmează a fi construite pentru tineri și supuse închirierii. Cererile se depun la Biroul Reglementare și Repartizare Spații Locative, din cadrul Direcției Generale Servicii Publice Locale.

Condiții pentru a solicita o locuință socială

Acest gen de locuințe fac parte din domeniul public al statului și nu pot fi înstrăinate. Se pot închiria pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de înnoire a contractului, dacă rămân valabile criteriile sociale.

În Dealul Țugulea avem 136 de locuințe sociale.

Alte 246 de apartamente și garsoniere vor fi date în folosință în 2023. Sunt locuințe sociale în cele trei blocuri construite pe Str. Alexandru Ivasiuc.

Se acordă respectând criterii sociale (de venit, vârstă, vulnerabilități) reglementate prin hotărâri de Consiliu Local. Criteriile de eligibilitate și de prioritizare în acordarea unei astfel de locuințe sunt:

 • Să ai domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6;
 • Să ai un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic, emis anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. Chiria va fi de maximum 10% din venitul realizat;
 • O altă condiție este ca tu și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) să nu dețineți, să nu fi deținut sau înstrăinat o locuință proprietate personală pe teritoriul României, după data de 01.01.1990. Excepție fac situațiile în care dreptul de proprietate a fost pierdut ca urmare a retrocedării imobilului, partajului succesoral sau din cauza divorțului;
 • De asemenea, nu trebuie să fi beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru construcția unei locuințe;
 • Nu dețineți, în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat (solicitantul și membrii familiei sale).

Cerere de prelungire
Model declaraţie notarială
Declaraţie privind acodul pentru prelucarea datelor

Cerere de introducere persoane în contractul de închriere
Model declaraţie notarială
Declaraţie privind acodul pentru prelucarea datelor

Cerere de scoatere persoane din contract de închiriere
Model declaraţie notarială
Declaraţie privind acodul pentru prelucarea datelor

Lista Regulamente priviind procedurile administrative

Administrator

Bloc

Nr. de telefon

Iancu Mitică

A, B, C, D, E

0725 555 913

Roșu Mihaela

F, G, H, T, W

0725 555 923

Loredana Constantinescu

O, P, R, S, U

0725 555 910

Laura Chiran

C1.1, C1.9 ( scările B şi C), C1.10 (fără sc C)

0725 555 912

Sorin Muțulescu

F7a, F7b, C.1.14, V

0725 555 906

Dan Tămășanu

I, J, M, N

0725 555 934

Laurențiu Paparuș

C1.7, C1.12, C1.13, K, C1.10 sc C

0725 555 917