Home

Parcări

 

Serviciul Parcări

Serviciul Parcări întreține și gestionează locurile de parcare pentru cetățenii Sectorului 6. Este vorba atât despre parcările de reședință, cât și despre parcările de tip SmartParking și de cele publice din piețele administrate de Administrația Comercială Sector 6: Piața Apusului, Piața Orizont, Piața Valea Ialomiței și Piața Giulești II. Parcările publice de pe marile bulevarde sunt administrate de Primăria Municipiului București.

Scopul acestui Serviciu este de a dezvolta în permanență infrastructura de parcare din Sectorul 6 și de a se asigura că parcarea este disponibilă în mod echitabil, accesibil și sigur.

Principalele atribuții:

 • Încheie și reziliază contractele aferente parcărilor de pe raza Sectorului 6;
 • Înfiinţează şi amenajează spații noi de parcare;
 • Identifică soluții de eficientizare a domeniului public;
 • Verifică în teren sesizările cetăţenilor referitoare la locurile de parcare;
 • Ține evidența, verifică periodic starea locurilor de parcare, asigură marcarea și menținerea acestora în stare corespunzătoare;
 • Emite adrese, somații beneficiarilor privind condițiile de prelungire și reînnoire a contractelor/autorizațiilor de parcare;
 • Asigură mentenanța sistemelor de SmartParking.

Serviciul Parcări are în componență Biroul Parcări și Compartimentul Dezvoltare Parcări.

 

Șoferii care vor un loc de parcare de reședință au la dispoziție o platformă dedicată, unde pot consulta situația locurilor disponibile: parcari.adps6.ro.

Pentru a face o solicitare, trebuie să urmezi cinci pași simpli

Pasul 1. Accesează platforma online parcari.adps6.ro.

Pasul 2. Introdu în câmpurile specificate datele de localizare, respectiv:

 • Adresă: stradă, număr poștal, număr imobil, apartament;
 • Numărul și data bonului de ordine. *În cazul în care nu ai o cerere înregistrată și un număr de ordine, această rubrică va fi lăsată necompletată, urmând să primești pe e-mail un număr de înregistrare a cererii.

În momentul introducerii acestor date, se vor selecta automat toate locurile disponibile din jurul imobilului tău, ele putând fi deselectate individual.

Pasul 3. Introdu datele personale: nume, prenume, CNP, adresă de e-mail, număr de telefon, numărul de înmatriculare al mașinii, marca autoturismului, seria de sasiu, valabilitatea ITP-ului și RCA-ului, plus observații, dacă este cazul.

Pasul 4. Încarcă documentele solicitate (scanate sau fotografiate):

 • CI/BI
 • Certificat de înmatriculare
 • Contract de comodat (dacă este cazul)
 • Certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul)
 • Asigurare auto obligatorie valabilă (RCA)
 • Certificat de căsătorie, în cazul în care autoturismul este pe numele soțului/soției.

Pasul 5. Se trimite solicitarea, urmând să primești un mesaj de confirmare și un număr al solicitării.

Condiții de îndeplinit

Atribuirea locurilor în parcările de reședință se face numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • Trebuie să ai autoturismul înmatriculat în București, cu ITP și RCA valabil;
 • Trebuie să ai domiciliul în imobilul aferent parcării. Dovada domiciliului se face cu buletinul;
 • Pentru fiecare apartament se poate aloca un singur loc de parcare;
 • Poți primi loc de parcare numai pentru autoturismul proprietate personală, pentru cel achiziționat în leasing sau utilizat în baza unui contract de comodat (autentificat la notar);
 • La emiterea contractului de ocupare a locului de parcare, trebuie să ai achitate toate taxele datorate bugetului Sectorului 6. În caz contrar, nu se va emite contractul.

Situația solicitării va fi comunicată prin e-mail de către Serviciul Parcări. Persoanele cu handicap și reprezentanții legali ai acestora, care îndeplinesc condițiile cumulative de mai sus, pot beneficia de întâietate în vederea obținerii unui loc de parcare.

 

PLACEHOLDER TAB 3

Regulament privind activitatea de organizare, punere în funcțiune și exploatare a parcărilor de reședință aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București - Anexa 1 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 28/24.02.2022

SECȚIUNEA 1

Domeniul și obiectul de aplicare

Art. 1. Prezentul regulament stabilește cadrul juridic pentru administrarea parcărilor publice de reședință și modul de atribuire pentru folosință a locurilor de parcare, denumite în continuare parcaje de reședință, către persoanele fizice cu domiciliul în clădirile rezidențiale sau mixte edificate înainte de intrarea în vigoare a H.C.G.M.B nr. 66/2006, arondate parcajelor de reședință din Sectorul 6 al Municipiului București, în conformitate cu reglementările, cu modificări și completări ulterioare prevăzute în:
a) Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
b) O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată prin Legea nr.180/2002;
c) Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
d) H.G.nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015;
e) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
f) O.U.G.nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
g) H.G.nr.85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G.nr.195/2002;
h) H.C.G.M.B. nr.124/2008; 
i) H.C.L. Sector 6 nr. 84/2014;
j) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
k) Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
l) H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Art. 2. Prezentele reglementări stabilesc:
a) Condițiile de atribuire a locurilor în parcajele de reședință;
b) Documentele necesare pentru atribuirea locurilor în parcajele de reședință;
c) Procedura de atribuire a locurilor în parcajele de reședință;
d) Condițiile de folosire a locurilor în parcajele de reședință;
e) Valabilitatea și rezilierea contractelor de utilizarea a locurilor în parcajele de reședință;
f) Sancțiunile pentru încălcarea prevederilor din prezentul regulament.

Art. 3. Contractul de ocupare a locurilor de parcare din parcajele de reședință face parte integrantă din prezentul regulament și se completează cu prevederile acestuia.

SECȚIUNEA 2

Definiții

Art. 4. În prezentul regulament se vor folosi următorii termeni: 
DEFINIȚII:

a) AUTOTURISM pentru a defini autovehiculele din categoria M1, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri șezând, așa cum este definit și în Anexa Ordinului 2224/2020 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările și completările ulterioare.

b) SOLICITANT pentru a defini persoanele fizice care au început demersurile pentru a încheia un CONTRACT de închiriere a unui loc într-un PARCAJ DE REȘEDINȚĂ și cărora nu le-a fost atribuit încă un loc.

c) BENEFICIAR pentru a defini persoanele fizice care au încheiat un CONTRACT de închiriere a unui loc într-un PARCAJ DE REȘEDINȚĂ cu ADMINISTRAȚIA.

d) PERSOANĂ CU HANDICAP pentru a defini copiii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotărâre a comisiei pentru protecția copilului și adulții care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizie eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate, conform prevederilor H.G. nr 268/2007.

e) ASISTENT PERSONAL pentru a defini asistent personal al persoanei cu handicap grav- persoana care supraveghează, acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap sau persoana fizică atestată care asigură la domiciliul său îngrijirea și protecția adultului cu handicap grav sau accentuat, aflat în condițiile precizate de lege.

f) ÎNSOȚITOR pentru a defini persoana care însoțește copilul sau adultul cu handicap grav, conform H.G. nr. 268/2007. Pentru a face această dovadă, însoțitorul trebuie să fie luat în evidența autorității administrației publice locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap.

g) REPREZENTANT LEGAL pentru a defini părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile fată de persoana cu handicap.

h) CONTRACT pentru a defini actul încheiat între ADMINISTRAȚIE și BENEFICIAR pentru utilizarea unui loc într-un PARCAJ DE REȘEDINȚĂ – ANEXA 1.1 la hotărâre.

i) PARCAJ DE REȘEDINȚĂ pentru a defini parcajele publice de reședință aferente imobilelor cu destinația de locuință și care pot fi atribuite spre folosință SOLICITANȚILOR care respectă condițiile cumulative din prezentul regulament.

ABREVIERI

j) ADMINISTRAȚIA pentru a defini Administrația Comercială Sector 6.

k) D.G.I.T.L pentru a defini Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6.

l) D.G.P.L pentru a defini Direcția Generală de Politie Locală Sector 6.

m) D.G.S.P.L pentru a defini Direcția Generală Servicii Publice Locale .

SECȚIUNEA 3

Prevederi generale

Art. 5. Atribuirea locurilor în PARCAJELE DE REȘEDINȚĂ se face numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) nu se poate aloca mai mult de un loc pentru fiecare apartament dintr-o clădire de locuințe colective sau semi-colective sau pentru fiecare clădire de locuință unifamilială amplasată pe lot individual;

b) se pot atribui numai pentru AUTOTURISME cu lungimea mai mică de 5,15 metri și lățimea fără oglinzi mai mică de 2,10 metri;

c) se pot atribui numai persoanelor fizice care domiciliază într-o clădire rezidențială sau mixtă aferentă parcării respective. Dovada domiciliului se va face în conformitate cu prevederile: 
i) O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate;
ii) O.U.G. nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin certificatul de înregistrare și cartea de rezidență pentru membrul de familie al unui cetățean al Uniunii Europene;
iii) O.U.G. nr. 194/2002 - privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin viză sau permisul de ședere, aflate în termen de valabilitate.

d) se pot atribui pentru:
i) AUTOTURISMELE proprietate personală;
ii) AUTOTURISMELE utilizate de o persoana fizică în baza unor contracte de leasing financiar;
iii) AUTOTURISMELE utilizate în baza unor contracte de comodat autentificate la notar; 

e) se vor atribui numai pentru AUTOTURISME care fac dovada valabilității inspecției tehnice periodice (ITP);

f) se vor atribui numai pentru AUTOTURISME care fac dovada valabilității asigurării RCA a AUTOTURISMULUI;

g) se vor atribui numai pentru AUTOTURISME care nu sunt utilizate pentru un loc de parcare alocat  deja.

h) se vor atribuit numai pentru AUTOTURISME care sunt înmatriculate în București;
     
Art. 6. Documentele necesare atribuirii locurilor de parcare se pot depune la sediul ADMINISTRAȚIEI sau online, prin platforma digitală de parcări. Documentele depuse fizic vor fi scanate de angajatul ADMINISTRAȚIEI. Documentele necesare sunt următoarele:

a) Cerere tip conform anexei 1.3 la hotărâre;

b) BI/CI;

c) Certificatul de Înmatriculare din care să reiasă că AUTOTURISMUL este înmatriculat în București și are Inspecția Tehnică Periodică valabilă, conform prevederilor legale în vigoare;

d) Contractul de leasing pentru persoana fizică (dacă este cazul);

e) Contractul de comodat autentificat la notar pentru AUTOTURISMELE acordate spre utilizare persoanelor ce au calitatea de comodatari (dacă este cazul);

f) Asigurarea RCA valabilă a AUTOTURISMULUI;

g) Certificatul de încadrare cu grad de handicap (dacă este cazul);

h) Cardul-legitimație de parcare pentru locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități eliberat de către DGASPC Sector 6 (în cazul certificatelor de încadrare cu grad de handicap).

Art. 7. La depunerea cererii în format fizic, SOLICITANTUL poate fi reprezentat de către o altă persoană prin împuternicire notarială care va fi anexată cererii de atribuire a locului de parcare.

Art. 8. Lista cererilor valide

a) Angajatul care înregistrează cererea este obligat să verifice documentele de la Art. 6. și să stabilească dacă sunt întrunite condițiile cumulative de atribuire a locului de parcare. În cazul în care condițiile sunt întrunite, angajatul va adăuga cererea în lista cererilor valide. În cazul în care condițiile nu sunt întrunite, angajatul va aduce la cunoștință SOLICITANTULUI sau persoanei împuternicite de către acesta toate criteriile care nu au fost respectate și nu va înregistra cererea în lista cererilor valide.

b) Pentru departajarea cererilor valide pentru același loc într-un PARCAJ DE REȘEDINȚĂ se va folosi criteriul ordinii cronologice. De la acest criteriu vor face excepție SOLICITANȚII care se încadrează în prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap precum și reprezentanții legali ai acestora, aceștia având prioritate.

Art. 9. Dreptul de folosință

a) Pentru o cerere validă, așa cum a fost încadrată în Art. 8., se va întocmi CONTRACTUL, care va fi transmis spre aprobare Directorului General al ADMINISTRAȚIEI, doar dacă sunt întrunite următoarele condiții:
    i) există locuri disponibile în respectivul PARCAJ DE REȘEDINȚĂ;
    ii) BENEFICIARUL nu figurează cu sume scadente neachitate datorate bugetului local al Sectorului 6.

b) După parcurgerea procedurii de la Art. 9. alin a), BENEFICIARUL va primi CONTRACTUL. BENEFICIARUL este obligat să declare locul de parcare la D.G.I.T.L în termen de 30 de zile de la data primirii CONTRACTULUI. În caz contrar, ADMINISTRAȚIA va dispune rezilierea unilaterală a CONTRACTULUI, reziliere care va opera de drept, fără nicio notificare prealabilă și fără intervenția instanței de judecată.

c) După declararea CONTRACTULUI, conform Art. 9. alin b), BENEFICIARUL este obligat să achite taxele aferente PARCAJULUI DE REȘEDINȚĂ, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal coroborate cu hotărârile anuale de stabilire a nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București. În caz contrar, CONTRACTUL se reziliază de drept, fără nicio notificare prealabilă și fără intervenția instanței de judecată.

d) Odată cu primirea CONTRACTULUI, BENEFICIARUL va primi un ecuson (ANEXA nr. 1.2 la hotărâre), netransmisibil unui alt vehicul. Ecusonul va fi transmis pe adresa de email a BENEFICIARULUI acesta optând dacă îl printează în regim propriu sau îl ridică de la sediul ADMINISTRAȚIEI.  BENEFICIARUL este obligat să afișeze ecusonul în AUTOTURISM, la loc vizibil, pe întreaga durată de staționare pe locul de parcare de reședință. Neafișarea ecusonului atrage sancționarea celui ce ocupă locul de parcare. Transmiterea ecusonului sau afișarea ecusonului într-un alt vehicul, cu excepția situației prezentate la Art. 9. alin. e), duce la rezilierea de drept a CONTRACTULUI. În cazul deteriorării sau pierderii ecusonului BENEFICIARUL are obligația să solicite un nou ecuson către ADMINISTRAȚIA, care îl va elibera numai după ce BENEFICIARUL va achita contravaloarea emiterii acestuia.

e) Prin excepție de la situația prezentată la Art. 9. alin. d), în situația în care BENEFICIARUL se află într-o situație temporară de imposibilitate de folosință a AUTOTURISMULUI pentru care s-a emis CONTRACTUL, BENEFICIARUL are obligația de a notifica ADMINISTRAȚIA în legătură cu faptul că va folosi un alt AUTOTURISM și locul de parcare aferent. Notificarea trebuie să conțină numărul de înmatriculare al noului AUTOTURISM, data de începere și data de terminare a folosirii noului AUTOTURISM. Netransmiterea notificării către ADMINISTRAȚIE cel târziu în ziua anterioară începerii utilizării locului de parcare cu un alt AUTOTURISM duce la aplicarea sancțiunilor stabilite prin prezentul regulament. Perioada de folosire a unui alt AUTOTURISM nu poate depăși 60 de zile cumulate pe parcursul unui an și nu poate fi formată din mai mult de 5 cereri.

f) În situația în care BENEFICIARUL deține și alte AUTOTURISME proprietate personală sau utilizate în baza unor contracte de leasing financiar, sau cel mult un alt AUTOTURISM utilizat în baza unui contract de comodat autentificat la notar, atunci le poate înscrie pe acestea ca AUTOTURISME secundare în platforma online și poate folosi locul de parcare alternativ pentru oricare dintre ele doar dacă îndeplinesc condițiile cumulative prevăzute la Art. 5.

Art. 10. 

a) PERSOANELE CU HANDICAP sunt exceptate de la obligativitatea declarării CONTRACTULUI la D.G.I.T.L, beneficiind de gratuitate asupra locului de parcare aferente adresei de domiciliu și atribuit cu respectarea condițiilor cumulative prevăzute la Art. 5. 

b) REPREZENTANTUL LEGAL este exceptat de la obligativitatea declarării CONTRACTULUI la D.G.I.T.L, beneficiind de gratuitate asupra locului de parcare aferent adresei de domiciliu a PERSOANEI CU HANDICAP;

c) PERSOANELE CU HANDICAP care solicită un loc de parcare sunt exceptate de la prevederile Art. 5 lit. d) pct. iii), în cazul în care beneficiază de AUTOTURISMUL ASISTENTULUI PERSONAL sau ÎNSOȚITORULUI declarat conform legii, cu respectarea celorlalte prevederi ale Art. 5. 

d) PERSOANELE CU HANDICAP revizuibil, și care sunt BENEFICIARI, sunt obligate să transmită ADMINISTRAȚIEI orice modificare asupra încadrării cu grad de handicap în termen de 30 de zile de la data modificării.

Art. 11. Valabilitatea CONTRACTULUI

a) Dreptul de utilizare a locului de parcare are valabilitate pe parcursul unui întreg an calendaristic (1 ianuarie – 31 decembrie).

b) Prelungirea valabilității CONTRACTULUI se face automat, cu condiția ca BENEFICIARUL să fi achitat toate sumele datorate bugetului local, cel târziu la termenele scadente stabilite prin actele normative în vigoare.

c) Depășirea termenelor de plată se concretizează, indiferent de opinia sau motivația invocată de fostul BENEFICIAR, prin rezilierea de drept a CONTRACTULUI, fără nicio notificare prealabilă și fără intervenția instanței de judecată. ADMINISTRAȚIA nu are obligația de a notifica BENEFICIARII locurilor de parcare referitor la necesitatea achitării obligațiilor bugetare.

d) Începând cu data de 1 aprilie a fiecărui an, ADMINISTRAȚIA are dreptul de a verifica încasarea creanțelor bugetare.

e) BENEFICIARUL care, prin neachitarea obligațiilor bugetare, a pierdut dreptul asupra unui loc de parcare, poate să depună o nouă cerere care va putea fi  onorată conform prevederilor de atribuire loc de parcare din prezentul Regulament.

Art. 12. Rezilierea CONTRACTULUI

a) BENEFICIARUL trebuie să respecte cumulativ toate condițiile prevăzute pentru acordarea locului de parcare, pe toată durata CONTRACTULUI. Neîndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute în prezentul Regulament duce la rezilierea unilaterală a CONTRACTULUI de către ADMINISTRAȚIE, cu excepția situațiilor prevăzute în mod expres în care nu operează de drept rezilierea.

b) În situația în care BENEFICIARUL nu mai deține AUTOTURISMUL proprietate personală sau nu mai utilizează AUTOTURISMUL conform contractului de leasing în baza căruia i s-a emis CONTRACTUL, acesta are obligația ca în termen de 90 de zile de la data pierderii dreptului de proprietate sau folosință să prezinte documentele noului AUTOTURISM însoțite de talonul acestuia cu ITP și asigurare RCA valabilă sau dovada achiziționării unui AUTOTURISM nou în care să fie precizat și termenul de livrare. În cazul constatării după termenul de 90 de zile a acestei neconformități, ADMINISTRAȚIA va dispune rezilierea unilaterală a CONTRACTULUI, care va opera de drept, fără nicio notificare prealabilă și fără intervenția instanței de judecată.

c) În situația în care BENEFICIARUL nu mai utilizează AUTOTURISMUL în baza unui contract de comodat sau are un contract de comodat cu valabilitate expirată, în baza căruia i s-a emis CONTRACTUL, acesta are obligația ca în termen de 10 zile lucrătoare de la pierderea dreptului de folosință sau de la expirarea valabilității contractului de comodat, să prezinte actul adițional de prelungire sau alt contract de comodat auto, însoțite de talonul AUTOTURISMULUI utilizat cu ITP  și asigurare RCA valabilă. În cazul constatării după termenul de 10 zile lucrătoare a acestei neconformități, ADMINISTRAȚIA va dispune rezilierea unilaterală a CONTRACTULUI, care va opera de drept, fără nicio notificare prealabilă și fără intervenția instanței de judecată.

d) Subînchirierea locului de parcare sau cedarea dreptului de folosință asupra locului de parcare unui terț de către BENEFICIAR este interzisă. În cazul în care se constată această situație, ADMINISTRAȚIA va dispune rezilierea unilaterală a CONTRACTULUI, care va opera de drept, fără nicio notificare prealabilă și fără intervenția instanței de judecată.

e) BENEFICIARUL are posibilitatea de a rezilia CONTRACTUL în mod unilateral printr-o notificare scrisă către ADMINISTRAȚIE.

Art. 13. Persoanele care dețin garaje care vor fi demolate în vederea amenajării unor noi PARCAJE DE REȘEDINȚĂ, vor avea prioritate la închirierea unui loc de parcare în noile parcaje dacă:

a) îndeplinesc condițiile de atribuire a locului de parcare conform prezentului regulament;

b) sunt înregistrați la D.G.I.T.L ca deținători de garaje;

c) nu figurează cu creanțe exigibile la data depunerii cererii pentru atribuirea locului de parcare.

Art. 14. BENEFICIARII pot fi relocați în limita locurilor disponibile și întrunind condițiile cumulative de atribuire a unui loc de parcare în cazul în care CONTRACTUL a fost reziliat într-una dintre situațiile următoare:

a) s-a desființat PARCAJUL DE REȘEDINȚĂ;
b) PARCAJULUI DE REȘEDINȚĂ i s-a atribuit o altă destinație;
c) a avut loc o reconfigurare a PARCAJULUI DE REȘEDINȚĂ prin care s-a redus numărul de locuri;
d) s-a schimbat regimului juridic aplicabil terenului pe care era PARCAJUL DE REȘEDINȚĂ;
e) orice altă situație independentă de BENEFICIAR.

Art. 15. 
    a) În situația ocupării fără drept a unui loc dintr-un PARCAJ DE REȘEDINȚĂ sau a blocării accesului la un loc dintr-un PARCAJ DE REȘEDINȚĂ, se poate solicita intervenția D.G.P.L., de către beneficiar, care poate sancționa contravenientul și pot dispune ridicarea vehiculului care a ocupat fără drept locul sau a împiedicat accesul la locul de parcare ca măsură tehnico-administrativă, conform prevederilor art. 22 alin. (8) din H.C.G.M.B. nr. 124/2008. Măsura ridicării va putea fi dispusă de către polițiștii locali din cadrul D.G.P.L. Sector 6, conform procedurii prevăzută de O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.
    b) Este considerată ocupare fără drept și situația în care un vehicul staționează pe un loc dintr-un PARCAJ DE REȘEDINȚĂ care nu a fost atribuit încă de către ADMINISTRAȚIE.
 
Art. 16. În situația în care BENEFICIARUL unui loc de parcare a decedat, moștenitorul legal poate prelua CONTRACTUL în termen de maxim 90 de zile de la data emiterii certificatului de deces, în cazul în care întrunește condițiile cumulative de atribuire stabilite de prezentul regulament. În cazul în care moștenitorul nu depune cerere de preluare a CONTRACTULUI, nu prezintă dovada calității de moștenitor legal sau nu îndeplinește condițiile prezentului Regulament, locul de parcare va fi reatribuit unui alt SOLICITANT după expirarea celor 90 de zile de la data emiterii certificatului de deces.

Art. 17. Pentru situația în care se constată încălcări ale prezentului regulament, precum și pentru cazurile în care se constată staționarea voluntară a vehiculelor care nu fac parte din categoria AUTOTURISME pe un loc dintr-un PARCAJ DE REȘEDINȚĂ, așa cum a fost definită la Art. 4. ADMINISTRAȚIA și D.G.S.P.L. vor colabora cu D.G.P.L în vederea sancționării contravenționale și a dispunerii măsurii tehnico-administrative de ridicare a vehiculului.

Art. 18. Orice loc devenit vacant în urma rezilierii unui CONTRACT de către ADMINISTRAȚIE va fi redistribuit altui SOLICITANT, respectând prevederile prezentului Regulament. În acest caz, ADMINISTRAȚIA are obligația de a informa fostul BENEFICIAR că nu mai are drept de folosință asupra respectivei locații. Totodată, ADMINISTRAȚIA va înștiința D.G.I.T.L de rezilierea CONTRACTULUI.

SECȚIUNEA 4

Sancțiuni 

Art. 19. Tabelul următor prezintă toate sancțiunile ce pot fi aplicate pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament:
 

Nr. crt.

Descrierea faptei

Cine poate sesiza fapta

Cine aplică sancțiunea

Sancțiunea

Măsura complementară

1

Art. 9. alin. b) Nedeclararea de către BENEFICIAR a locului de parcare la D.G.I.T.L în termen de 30 de zile de la data comunicării CONTRACTULUI.

ADMINISTRAȚIA

ADMINISTRAȚIA

Rezilierea CONTRACTULUI

Nu există

2

Art. 9. alin. c) Neplata de către BENEFICIAR a taxelor aferente CONTRACTULUI.

ADMINISTRAȚIA

ADMINISTRAȚIA

Rezilierea CONTRACTULUI

Nu există

3

Art. 9. alin. d) Neafișarea ecusonului

Oricine

D.G.P.L

100-200 lei

Nu există

4

Art. 9. alin. d) Transmiterea ecusonului sau afișarea într-un alt vehicul

Oricine

ADMINISTRAȚIA

Rezilierea CONTRACTULUI

Nu există

5

Art. 11. alin. c) Depășirea termenelor de plată a creanțelor de către BENEFICIAR.

ADMINISTRAȚIA

ADMINISTRAȚIA

Rezilierea CONTRACTULUI

Nu există

6

Art. 12. alin. a) Neprezentarea de către BENEFICIAR a  documentelor solicitate de către ADMINISTRAȚIE în termenul stabilit.

ADMINISTRAȚIA

ADMINISTRAȚIA

Rezilierea CONTRACTULUI

Nu există

7

Art. 12. alin. b) Neprezentarea de către BENEFICIAR a documentelor noului AUTOTURISM sau dovada achiziționării unui AUTOTURISM nou în care să fie precizat și termenul de livrare, în termen de 90 de zile de la pierderea dreptului de folosință a AUTOTURISMULUI în baza căruia s-a încheiat CONTRACTUL.

ADMINISTRAȚIA

ADMINISTRAȚIA

Rezilierea CONTRACTULUI

Nu există

8

Art. 12. alin. c) Neprezentarea de către BENEFICIAR a actului adițional de prelungire a contractului de comodat sau a unui nou contract de comodat, în termen de 10 de zile de la expirarea contractului de comodat pentru AUTOTURISMUL în baza căruia s-a încheiat CONTRACTUL.

ADMINISTRAȚIA

ADMINISTRAȚIA

Rezilierea CONTRACTULUI

Nu există

9

Art. 12. alin. d) Subînchirierea locului de parcare sau cedarea dreptului de folosință asupra locului de parcare unui terț de către BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA

ADMINISTRAȚIA

Rezilierea CONTRACTULUI

Nu există

10

Art. 15. alin. a) Ocuparea fără drept a locului de parcare sau blocarea accesului la locul de parcare

BENEFICIARUL

ADMINISTRAȚIA, D.G.P.L, D.G.S.P.L.

D.G.P.L.

500-1000 lei pentru ocupare fără drept

1500-2000 lei pentru blocarea accesului

Ridicarea vehiculului care a ocupat fără drept locul de parcare sau a blocat accesul către locul de parcare

11

Art. 15. alin. b) Ocuparea abuzivă a locului de parcare neatribuit de ADMINISTRAȚIE

Oricine

D.G.P.L

500-1000 lei

Ridicarea vehiculului care a ocupat abuziv locul de parcare

12

Art. 17. Staționarea voluntară a vehiculelor care nu fac parte din categoria AUTOTURISME pe un loc dintr-un PARCAJ DE REȘEDINȚĂ.

ADMINISTRAȚIA, D.G.P.L,

D.G.S.P.L

D.G.P.L

500-1000 lei

Ridicarea vehiculului care a ocupat fără drept locul de parcare

 

SECȚIUNEA 5

Obligațiile părților

Art. 20. Obligațiile ADMINISTRAȚIEI:
a) să pună la dispoziția BENEFICIARULUI locul ce urmează a fi utilizat ca PARCAJ DE REȘEDINȚĂ și să semneze CONTRACTUL împreună cu BENEFICIARUL;
b) să marcheze corespunzător locurile de parcare și să refacă periodic marcajele și indicatoarele de parcare, atunci când este nevoie și unde este necesar, în funcție de condițiile meteorologice; 
c) să notifice D.G.I.T.L în privința restituirii BENEFICIARULUI a sumelor achitate anticipat pentru folosirea locului de parcare, în termen de 30 de zile de la rezilierea CONTRACTULUI.

Art. 21. Obligațiile BENEFICIARULUI:
a) să achite la termen taxa de utilizare a locului de parcare;
b) să NU transmită unei terțe persoane sub orice formă dreptul de utilizare al locului de parcare; 
c) să comunice ADMINISTRAȚIEI orice fel de modificare intervenită în statutul său juridic sau în datele de identificare în termen de 30 zile de la producerea modificării;
d) să comunice ADMINISTRAȚIEI orice schimbări ale dreptului de proprietate asupra AUTOTURISMULUI/AUTOTURISMELOR din CONTRACT în termenele prevăzute în prezentul Regulament;
e) să întrețină corespunzător spațiul utilizat ca loc de parcare, să NU ridice niciun fel de construcții pe terenul utilizat pentru parcarea autoturismului și să nu folosească spațiul ocupat în alte scopuri decât cele stabilite prin prezentul contact;
f) să mențină curățenia și să NU depoziteze produse, mărfuri sau materiale diverse pe locul de parcare și să deszăpezească locul de parcare în perioada sezonului rece;
g) să NU efectueze lucrări de reparații complexe generatoare de zgomote, poluare și deșeuri la AUTOTURISM pe locul închiriat, reparațiile admise fiind doar cele urgente și numai pentru AUTOTURISMUL/AUTOTURISMELE din CONTRACT;
h) să elibereze necondiționat locul de parcare în situația efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea temporară a spațiului de parcare sau dacă locului i s-a stabilit o altă destinație; 
i) să elibereze spațiul ocupat în maxim 3 zile de la data notificării sale de către Administratorul domeniului public în situația în care terenul ce face obiectul contractului este revendicat și restituit persoanei îndreptățite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă sau prin Dispoziția Primarului General;
j) să NU spele AUTOTURISMUL pe locul închiriat;
k) să comunice în scris intenția de a renunța la prezentul contract;
l) să aducă la cunoștința ADMINISTRAȚIEI în termenul cel mai scurt posibil a oricăror probleme sau evenimente nedorite care perturbă zona PARCAJULUI DE REȘEDINȚĂ și care îi pot produce prejudicii; în caz contrar ADMINISTRAȚIA este absolvită de orice responsabilitate;
m) să respecte întocmai prevederile prezentului contract.

SECȚIUNEA 6

Dispoziții tranzitorii

Art. 22. În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, ADMINISTRAȚIA are obligația de a modifica platforma online pentru a respecta prevederile prezentului Regulament. În acest interval, prevederile Art. 9 alin. d), e) și f) nu se aplică.

Art. 23. Pentru o perioadă de 6 luni începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament nu se vor aplica sancțiunile prezente în tabelul de la Art. 19. la pozițiile 3 și 4.
 

Programul de lucru cu publicul

 • Miercuri: 13.00 – 18.30
 • Joi: 08.30 – 13.00
 • Vineri: 08.30 – 13.00

Da, în conformitate cu HCGMB 124/2008, parcarea de reședință se acordă numai persoanelor fizice îndreptățite.

Atribuirea locurilor în parcările de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București se va face de către Administrația Comerciala Sector 6 – Serviciul Parcări în baza solicitărilor înregistrate, în limita locurilor disponibile.

Solicitările pentru atribuirea locurilor de parcare se transmit electronic prin intermediul platformei on-line disponibilă pe site-ul Administrației Comerciale Sector 6.

 

În cazul cetățenilor care nu au mijloacele tehnice necesare accesării platformei online sau care întâmpină dificultăți pe parcursul procesului de transmitere electronică a solicitărilor, înregistrarea cererilor se va efectua fizic la sediul Serviciului Parcări din Șos. Virtuții, nr. 148, etaj 1.

  1. Nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare pentru o adresă de domiciliu.
  2. Se pot atribui locuri de parcare numai pentru autoturismele din categoria M1, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri șezând, așa cum este definit și în Anexa Ordinului 2224/2020 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Se pot atribui numai persoanelor fizice care fac dovada că au domiciliul stabilit în imobilul respectiv și autoturismul înmatriculat în Municipiul București;
  4. Se pot atribui locuri de parcare situate in parcaje aflate la maximum 30 de metri de oricare front al clădirii de domiciliu;
  5. Se pot atribui locuri de parcare numai pentru autoturismele care nu au fost încă utilizate pentru un loc de parcare atribuit deja.
  6. Condiția de la prezentul punct va fi considerată îndeplinită dacă solicitantul se regăsește în una dintre situațiile de mai jos:
   1. parcarea se acordă pentru autoturismele aflate în proprietate personală;
   2. parcarea se acordă pentru autoturismele utilizate de o persoana fizică în baza unor contracte de leasing financiar;
   3. parcarea se acordă pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de comodat autentificate notarial;
  7. Se pot atribui numai persoanelor care nu figurează cu debite restante către bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București;
  8. Autoturismul care figurează pe contractul de utilizare al locului de parcare, al autoturismului secundar si al autoturismului de ocazie trebuie să aibă inspecția tehnică periodică valabilă (copie talon cu viza ITP);
  9. Autoturismul care figurează pe contractul de utilizare al locului de parcare, al autoturismului secundar si al autoturismului de ocazie trebuie să aibă asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă;
  10. Se pot atribui cetățenilor străini sau cu dublă cetățenie, ce au autoturismul înmatriculat în Municipiul București si au certificat de inregistrare, permis de ședere sau carte de ședere

Pasul 1. Accesează platforma online parcari.adps6.ro.

Pasul 2. Introdu în câmpurile specificate datele de localizare, respectiv:

 • Adresă: stradă, număr poștal, număr imobil, apartament;
 • Numărul și data bonului de ordine. În cazul în care nu ai o cerere înregistrată și un număr de ordine, această rubrică va fi lăsată necompletată, urmând să primești pe e-mail un număr de înregistrare a cererii.

În momentul introducerii acestor date, se vor selecta automat toate locurile disponibile din jurul imobilului tău, ele putând fi deselectate individual daca se dorește un loc anume.

Pasul 3. Introdu datele personale: nume, prenume, CNP, adresă de e-mail, număr de telefon, numărul de înmatriculare al mașinii, marca autoturismului, seria de sasiu, valabilitatea ITP-ului și RCA-ului, plus observații, dacă este cazul.

Pasul 4. Încarcă documentele solicitate (scanate sau fotografiate):

 • CI/BI
 • Certificat de înmatriculare
 • Contract de comodat (dacă este cazul)
 • Certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul)
 • Asigurare auto obligatorie valabilă (RCA)
 • Certificat de căsătorie, în cazul în care autoturismul este pe numele soțului/soției.

Pasul 5. Trimite solicitarea, iar apoi, vei primi un mesaj de confirmare și un număr al solicitării.

În platforma parcari.adps6.ro, vei găsi și un tutorial video.

Solicitările în așteptare sunt un tip aparte. Acestea nu reprezintă o solicitare expresă pentru un anume loc. În cazul acesta, la momentul respectiv, nu au existat locuri disponibile pe o rază de 30 m față de imobil. Sistemul informatic a detectat acest lucru, a informat printr-un e-mail și a permis să se depună o solicitare în așteptare, tocmai pentru a exista o evidență.

Cel care depune cererea de parcare va primi un e-mail prin care i se indică numărul de înregistrare al solicitării în așteptare.

Sistemul informatic anunță momentul atribuirii unui loc în zona, pe o rază de 30 m față de imobilul declarat în cerere, coroborat și cu ordinea de așteptare pe raza respectivă. În consecință, NU există un termen de soluționare. În funcție de cât de aglomerată este zona sau de dinamica acesteia (sunt zone unde gradul de ocupare este ridicat, iar rata de reziliere este foarte scăzută, dar și zone unde dinamica privind eliberarea locurilor este mare), se poate atribui un loc de parcare într-o zi sau în câteva luni.

De reținut este faptul că solicitările în așteptare nu sunt monitorizate de un factor uman. Sistemul informatic va notifica faptul că a fost alocat un loc, în momentul în care acesta s-a eliberat și de ordinea cronologică a depunerilor solicitărilor în așteptare, iar persoana poate decide dacă îl acceptă sau nu.

În cazul în care persoana respectivă nu va răspunde la notificare în 30 de zile de la data comunicării, solicitarea inițială se consideră clasată. Pentru a reveni în lista de așteptare se va face o nouă solicitare.

Locul refuzat va fi propus automat următorului solicitant din lista de așteptare.

În cazul în care nu există locuri libere disponibile pe o rază de 30 de metri față de imobilul căutat, sistemul informatic va trimite un mesaj de înștiințare asupra faptului că cererea nu poate fi momentan soluționată, concomitent cu înscrierea în lista de așteptare în cazul eliberării unui loc în zonă.

Numărul cererii poate fi ulterior urmărit la secțiunea „Transparență decizională”.

Solicitarea va fi procesată de către un operator din cadrul Serviciului Parcări pentru a confirma că fișierele transmise sunt valide, că se pot deschide sau că sunt lizibile.

Termenul în care se va efectua procesarea documentelor este cuprins între 10 și 30 de zile de la data solicitării.

În termen de 30 zile de la ridicarea contractului trebuie efectuată declararea acestuia la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6. Nedeclararea acestuia în termenul menționat duce la rezilierea contractului.

După validarea solicitării, vei primi un e-mail prin care se confirmă că documentele au fost procesate și în care se va regăsi numărul de înregistrare alocat (se poate urmări la secțiunea „Transparență decizională”).

În cazul în care există neconcordanțe între informațiile introduse și documentele atașate sau intervin situații neprevăzute, reprezentanții Serviciului Parcări Sector 6 vor respinge solicitarea și te vor informa printr-un e-mail, în care vor preciza motivul ce a stat la baza acestei decizii.

Plata taxei aferente locului de parcare se va face la termenele scadente prevăzute în legislația fiscală astfel:

 • pentru locurile de parcare dobândite în cursul anului respectiv până la data de 24.02, prima plată se va face până la data de 31.03
 • pentru locurile de parcare dobândite în cursul anului respectiv între data de 01.03 și 31.08, prima plată se va face până la data de 30.09.

Neplata la termenele scadente duce la rezilierea contractului.

Reînnoirea contractelor deja existente se face prin plata taxei de parcare la termenul scadent, adică minimum jumătate din valoare acesteia până la data de 31.03, și întrunirea cumulativă a condițiilor de atribuire a locului de parcare stabilite de actele normative în vigoare.

În cazul schimbării autoturismului nominalizat în contract, în cazul schimbării datelor de identificare a beneficiarului de contract sau în cazul prelungirii perioadei de valabilitate a contractului de comodat.

Daca ai deja un ecuson QR-code eliberat, atunci nu este nevoie să te prezinți fizic.

Persoanele cu dizabilități vor avea prioritate la atribuirea unui loc de parcare, în limita locurilor existente. În vederea depunerii cererii se vor urma aceeași pași pentru solicitarea unui loc parcare, dar se vor încărca suplimentar și documentele care atestă, după caz, dizabilitatea sau statutul de însoțitor legal al persoanei cu dizabilitate.

QR code-ul de parcare de reședință trebuie expus la loc vizibil, in afara zonei de acțiune a ștergătoarelor de parbriz, pentru identificare, în caz de control.

În cazul pierderii/deteriorării QR code-ului de parcare, procesul de reemitere se va tarifa cu suma de 25 lei/reemitere. Suma se poate achita la casieria Administrației Comerciale Sector 6, cu sediu în Șos. Virtuții, nr 148, etaj 1.

Situațiile care conduc la rezilierea de drept a contractului de închiriere a unui loc de parcare de reședință sunt:

  1. Depășirea termenului de achitare integrală a taxei aferente prelungirii contractului de închiriere;
  2. Neachitarea tuturor creanțelor fiscale restante (impozite, taxe, amenzi, penalități și altele asemenea)
  3. Nerespectarea uneia sau mai multor obligații din cele ce urmează:
 • ocuparea locului de parcare indicat în contract;
 • afișarea ecusonului QR-code în alt autoturism decât cele declarat;
 • respectarea semnalizării rutiere verticale şi orizontale a parcajelor;
 • să nu se ridice niciun fel de construcţie ori să se monteze dispozitive de blocare a accesului la locul de parcare utilizat
 • să nu se transmită sau să se cedeze unor terţe persoane locul de parcare, în caz contrar fiind direct răspunzător civil sau penal, iar contractul de închiriere al locului de parcare de reședință devine nul de drept;
 • păstrarea curăţeniei în parcare, inclusiv deszăpezirea pe timp de iarnă;
 • să nu fie executate lucrări de reparaţii sau întreţineri auto pe locul de parcare, inclusiv spălarea/curățarea acestora;
 • eliberarea necondiţionată a locului de parcare în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea spaţiului de parcare sau dacă locului i s-a atribuit o altă destinaţie;
 • transmiterea electronic, prin intermediul platformei on-line, sau la Administrația Comercială Sector 6 – Serviciul Parcări, în termen de 30 zile, a oricărei modificări survenite privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului, schimbarea numărului de înmatriculare ori vânzarea apartamentului sau a autoturismului. În caz contrar, contractul de închiriere încetează de drept;
 • să nu se transmită, sub nicio formă, dreptul de folosință al locului de parcare unei terțe persoane;
 • prezentarea necondiţionată a tuturor documentelor necesare persoanelor care se ocupă de controlul parcărilor;
 • asumarea răspunderii pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor şi instalaţiilor parcării, ca urmare a unor manevre greşite sau a nerespectării semnalizării rutiere sau a normelor de utilizare a parcării;
 • deținerea unei inspecției tehnice periodice (ITP) valabile și a unei asigurări obligatorii de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabile.

În cazul în care ai înstrăinat imobilul în temeiul căruia ai obținut locul de parcare, contractul va înceta de drept.

Dreptul de utilizare al locului de parcare nu poate fi transmis către noul proprietar.

În cazul în care ai înstrăinat autoturismul în temeiul căruia ai obținut locul de parcare, fără să îți cumperi o altă mașină în termen de 90 de zile și să depui, în același termen de 90 de zile, o solicitare de modificare a datelor autoturismului în acest sens, contractul va înceta de drept.

Schimbarea locurilor de parcare între doi titulari se poate realiza prin prezentarea ambilor la sediul Serviciului Parcări din Șos. Virtuții, nr.148 etaj 1, cu următoarele documente:

• contractele ambilor beneficiari;

• cărțile de identitate ale ambilor utilizatori care doresc efectuarea schimbului locurilor de parcare de reședință;

• documentele ambelor autoturisme: certificatele de înmatriculare (din care să reiasă datele de identificare ale autoturismelor și ale proprietarilor acestora), perioada de valabilitate a I.T.P și R.C.A. valabil;

Cedarea unui contract de utilizare a unui loc de parcare de reședință nu se poate face către terțe persoane care nu au loc de parcare.

În cazul decesului utilizatorului, pentru a prelua locul de parcare, trebui să te prezinți la sediul Serviciului Parcări cu certificatul de deces și documentul din care rezultă că ai domiciliul la adresa defunctului, în termen de 90 de zile de la data decesului.

Neprezentarea in termenul prevăzut conduce la încetarea de drept a contractului.

Ocuparea abuzivă a locului de parcare sau blocarea accesului la locul de parcare se sancționează cu amendă contravențională. În plus, se poate cere ridicarea mașinii în cauză.

Este interzisă orice operațiune și/sau intervenție asupra locurilor de parcare de reședință, în regie proprie.

În Sectorul 6, există 17 parcări de biciclete, în următoarele locații: 

 1. Str. Vintilă Mihăilescu nr. 12 (25 de locuri),
 2. Str. Ghirlandei nr. 50 (25 de locuri),
 3. Aleea Râmnicel nr. 2 (25 de locuri),
 4. Bd. 1 Mai nr. 26 (25 de locuri), 
 5. Aleea Băiuț (25 de locuri),
 6. Str. Zboina Neagră, intersecție cu Porumbacu (25 de locuri),
 7. Str. Fabricii (50 de locuri),
 8. Calea Crângași colț cu Str. Mehadia (50 de locuri),
 9. Str. George Ranetti (50 de locuri),
 10. Str. Cetatea de Baltă (50 de locuri),
 11. Str. Partizanilor (50 de locuri),
 12. Str. Murguța (50 de locuri),
 13. Bd. Anul 1864 (50 de locuri),
 14. Str. Valea lui Mihai (50 de locuri),
 15. Aleea Pasărea în văzduh (50 de locuri),
 16. Str. Târgu Neamț (50 de locuri),
 17. Aleea Romancierilor (50 de locuri).

Aceste parcări se află între zone de blocuri, la aproximativ 1-2 km de stațiile de metrou. Fiecare parcare de biciclete este supravegheată video atât la exterior, cât și la interior, iar accesul se face doar pe bază de cartelă. Sunt dotate cu panouri fotovoltaice, astfel că energia electrică necesară vine de la soare.

Puteți aplica pentru un loc de parcare aicihttps://parcari.adps6.ro/solicitare/solicitare-loc-de-parcare-biciclete…

Cât costă un loc într-o parcare de biciclete

Un loc de parcare se poate închiria cu 200 lei/an, cu posibilitatea de prelungire. Solicitările pentru prelungirea contractului se vor face cu 60 de zile înainte de expirare, cu plata aferentă pe un an întreg. Taxa se plăteşte la caseria Administraţiei Comerciale Sector 6, din Şoseaua Virtuţii 148, etaj 1. 

Cererile se depun pe platforma parcari.adps6.ro. Locurile sunt atribuite cronologic și cel mult câte două pe apartament. Pe harta de pe site, apar doar locurile disponibile.