Home

Serviciul Comercial

 

Serviciul Comercial

Serviciul Comercial administrează și gestionează domeniul public din Sectorul 6 în ceea ce privește activitățile de comerț stradal, sezonier și permanent, activitatea de publicitate, precum și spațiile comerciale aflate în patrimoniu.

Principalele atribuții ale Serviciului Comercial:

 • Verifică în teren dacă agentul economic respectă obligațiile din contract, pentru spațiile aflate în administrarea instituției;

 • Verifică amplasamente pe care se desfășoară activități de comerț stradal sau alte activități autorizate;

 • Răspunde la solicitări privind închirierea, concesionarea domeniului public pe care îl administrează.

În cadrul acestui serviciu își desfășoară activitatea două structuri: Compartimentul Publicitate și Biroul tarifare, contractare, avizare.

Ce face Compartimentul Publicitate

Compartimentul Publicitate oferă spre închiriere domeniul public în vederea prestării serviciilor de afișaj stradal. Persoanele fizice și juridice care vor să-și amplaseze pe domeniul public panouri publicitare se vor adresa Administrației Comerciale, pentru a obține aprobare și, ulterior, pentru încheierea contractelor de închiriere.

Tot Compartimentul Publicitate emite avize de amplasare a panourilor publicitare, după ce verifică atent respectarea structurii și conținutului documentațiilor depuse de solicitanți.

Ce face Biroul tarifare, contractare, avizare

Redactează contracte privitoare la parcări, contracte de vânzare-cumpărare a locuințelor de stat, analizează cererile de ocupare a domeniului public și emite acorduri și avize în consecință.

Astfel, gestionează spații comerciale, terase, târguri, chioșcuri de flori, de ziare etc., având obligația de a evidenția, pentru fiecare construcție, suprafețele ocupate de acestea: trotuare, spații verzi, scuaruri, zone laterale stradale, parcuri de agrement, terenuri virane din domeniul public, alei pietonale din zone de agrement și alte terenuri care fac parte din domeniul public. Fiecare amplasament este atent verificat în teren pentru a vedea dacă respectă contractul.

Taxe pentru ocuparea temporară a domeniului public

Tarifele sunt actualizate permanent și supuse aprobării Consiliului Local.

Alte tipuri de taxe sunt aplicate conform Hotărârii de Consiliu General al Muncipiului București: HCGMB 219 din 28.04.2022

Pentru a putea amplasa chioșcuri, terase, panouri publicitare, pentru a organiza diverse evenimente sau pentru a face comerț pe domeniul public, ai nevoie de un „acord de utilizare temporară a domeniului public”, din partea Administrație Comerciale. La dosar, sunt necesare următoarele documente:

 • Certificat constatator, nu mai vechi de 30 zile (original);
 • Certificat de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale de la D.G.I.T.L. sector 6 (original);
 • CI/BI administrator (copie);
 • Certificat unic de ȋnregistrare (copie);
 • Certificat de urbanism de informare (copie);
 • Autorizaţie de construire (dacǎ este cazul - copie);
 • Ȋmputernicire de la ceilalţi administratori (dacǎ este cazul);
 • Proiectul panoului publicitar/cale de acces (dacă este cazul);
 • Planșă foto amplasament (chioşc, tarabă, terasă, etc);
 • Act de proprietate (dacă este cazul- copie),
 • Extras de carte funciarǎ nu mai vechi de 30 zile, eliberat de OCPI (dacă este cazul – copie);
 • Plan topografic scară 1:500 și 1:2000 (2 exemplare - copie).
În cazul în care ai deja un contract pe care vrei să-l prelungești, trebuie să prezinți următoarele acte:
 • CI/BI al administratorului (în cazul în care actul a fost schimbat - copie);
 • Certificat constatator, nu mai vechi de 30 zile (original);
 • Avizul de amplasare (dacǎ este cazul - copie).

Închirierea domeniului public și privat (terenuri și construcții) aflat în administrarea Administrației Comerciale Sector 6 se realizează prin licitație publică, conform H.C.L 124/2022.

Înaintea anunțării unei licitații, pe site și la avizierul Administrației Comerciale trebuie publicată lista cu imobilele ce urmează să fie scoase la licitație. Ea trebuie să conțină:

 • datele de identificare precum nr. cadastral și/sau poștal al imobilului și suprafața acestuia,
 • zona unde este amplasat,
 • profilul activității/precizarea expresă a activității pentru care se solicită încheierea contractului,
 • situația juridică a imobilului (sarcini, privilegii etc),
 • prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fără TVA rezultat din evaluarea efectuată de un evaluator autorizat,
 • valoarea de inventar a bunului care face obiectul închirierii (după caz),
 • destinaţia dată bunului care face obiectul închirierii, durata închirierii.

Ce trebuie să cuprindă anunțul pentru licitație:

Anunțul licitației va fi publicat în Monitorul Oficial al României, într-un cotidian de circulație națională sau locală și pe site-ul Administrației Comercială, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;
 • informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat;
 • informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate 3 obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă este cazul; data-limită pentru solicitarea clarificărilor;
 • informaţii privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse ofertele, numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;
 • data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor;
 • instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei;
 • data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării.

Caietul de sarcini, care se va întocmi pentru fiecare imobil ce urmează să fie scos la licitație, nu va fi publicat. Toți cei care participă la licitație trebuie să îl cumpere, cu cel mult cinci zile înainte de depunerea ofertelor, de la sediul Administrației Comericiale Sector 6. Prețul caietului de sarcini este 200 lei.  

Cine poate participa la o licitație publică

Are dreptul de a participa la licitație orice persoană juridică sau fizică care îndeplinește cumulativ urmatoarele condiții:

 • a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;
 • a depus oferta și declarația de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în termenele prevăzute în documentația de atribuire;
 • are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;
 • nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Cine nu poate participa la o licitație publică

Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpa proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

Ce trebuie să conțină plicurile cu oferte

Ofertele vor fi elaborate și vor fi depuse la adresa sau locul precizate în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. Ofertele se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data și ora primirii acestora

Pe plicul exterior se vor indica datele de identificare ale imobilului pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină:

 • o fișă cu informații privind ofertantul;
 • declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;
 • dovada constituirii garanției de participare;
 • acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților.
 • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini.

Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, precum și datele de identificare ale imobilului pentru care este depusă oferta.

Actele care trebuie să apară în ofertă sunt:

  • Certificate de atestare fiscală din care să rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat de stat și la bugetul local, în original. Ele trebuie să fie emise cu mai puțin de 30 de zile de la momentul prezentării certificatelor*.  
  • Cazierul judiciar al operatorului economic (persoană juridică) , in original;
  • Actul constitutiv al persoanei juridice și Actele adiționale la actul constitutiv, dacă este cazul, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului;
  • Certificatul constatator emis de ONRC sau de o autoritate/insituție publică similară, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului;
  • Certificatul de înregistrare fiscală emis de ANAF, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului;
  • Declarație pe propria răspundere conform formularului din Anexa B la caietul de sarcini, data în forma autentică, în original, inclusiv declarație pe propria răspundere că este/nu este plătitor de TVA sau alt document emis de o autoritate competentă care să ateste această situație;
  • Ultima declarație fiscală înregistrată la ANAF din care să reiasă Cifra de afaceri, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului;
  • Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului;
  • Împuternicire pentru persoanele care vor participă la licitația publică în calitate de reprezentant cu puteri depline, în original, precum și Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului (în cazul în care persoana împuternicită nu este reprezentantul legal al ofertantului).

*Pentru evitarea oricăror neclarități, este necesară prezentarea atât a Certificatului de atestare fiscală emis de Administrația financiară din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) de la sediul și/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele înregistrare la bugetul consolidat de stat, cât și a Certificatului de atestare fiscală emis de direcțiile sau serviciile de gestionare a impozitelor și taxelor locale din cadrul unității administrativ-teritoriale de la sediul și/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele înregistrate la bugetul local.

Toate detaliile privind întreaga procedură de licitație, inclusiv criteriile prin care se alege oferta câștigătoare, se găsesc în H.C.L. 124/2022

Anunturi Publice
Nu au fost găsite valori

Mijloace de transport/h4>

Autobuz: 162, 163, 178 Tramvai: 41 Metrou: Staţia Crângaşi.

Program de lucru

 • Luni: 08.00 – 16.30
 • Marți: 08.00 – 16.30
 • Miercuri: 08.00 – 16.30
 • Joi: 08.00 – 16.30
 • Vineri: 08.00 – 14.00

Program casierie cu publicul

 • Luni: 08.00 – 16.00
 • Marți: 11.00 – 19.00
 • Miercuri: 08.00 – 16.00
 • Joi: 08.00 – 16.00
 • Vineri: 8.00 – 14.00

Pentru a putea amplasa chioșcuri, terase, panouri publicitare, pentru a organiza diverse evenimente sau pentru a face comerț pe domeniul public, solicită un „acord de utilizare temporară a domeniului public”, din partea Administrație Comerciale.

Completează formularul de mai jos, încarcă documentele necesare și trimite! Te vom contacta în cel mai scurt timp.