Home

Serviciul Comercial

 

Serviciul Comercial

Serviciul Comercial administrează și gestionează domeniul public din Sectorul 6 în ceea ce privește activitățile de comerț stradal, sezonier și permanent, activitatea de publicitate, precum și spațiile comerciale aflate în patrimoniu.

Principalele atribuții ale Serviciului Comercial:

 • Verifică în teren dacă agentul economic respectă obligațiile din contract, pentru spațiile aflate în administrarea instituției;

 • Verifică amplasamente pe care se desfășoară activități de comerț stradal sau alte activități autorizate;

 • Răspunde la solicitări privind închirierea, concesionarea domeniului public pe care îl administrează.

În cadrul acestui serviciu își desfășoară activitatea două structuri: Compartimentul Publicitate și Biroul tarifare, contractare, avizare.

Ce face Compartimentul Publicitate

Compartimentul Publicitate oferă spre închiriere domeniul public în vederea prestării serviciilor de afișaj stradal. Persoanele fizice și juridice care vor să-și amplaseze pe domeniul public panouri publicitare se vor adresa Administrației Comerciale, pentru a obține aprobare și, ulterior, pentru încheierea contractelor de închiriere.

Tot Compartimentul Publicitate emite avize de amplasare a panourilor publicitare, după ce verifică atent respectarea structurii și conținutului documentațiilor depuse de solicitanți.

Ce face Biroul tarifare, contractare, avizare

Redactează contracte privitoare la parcări, contracte de vânzare-cumpărare a locuințelor de stat, analizează cererile de ocupare a domeniului public și emite acorduri și avize în consecință.

Astfel, gestionează spații comerciale, terase, târguri, chioșcuri de flori, de ziare etc., având obligația de a evidenția, pentru fiecare construcție, suprafețele ocupate de acestea: trotuare, spații verzi, scuaruri, zone laterale stradale, parcuri de agrement, terenuri virane din domeniul public, alei pietonale din zone de agrement și alte terenuri care fac parte din domeniul public. Fiecare amplasament este atent verificat în teren pentru a vedea dacă respectă contractul.

Taxe pentru ocuparea temporară a domeniului public

Tarifele sunt actualizate permanent și supuse aprobării Consiliului Local.

Alte tipuri de taxe sunt aplicate conform Hotărârii de Consiliu General al Muncipiului București: HCGMB 219 din 28.04.2022

Pentru a putea amplasa chioșcuri, terase, panouri publicitare, pentru a organiza diverse evenimente sau pentru a face comerț pe domeniul public, ai nevoie de un „acord de utilizare temporară a domeniului public”, din partea Administrație Comerciale. La dosar, sunt necesare următoarele documente:

 • Certificat constatator, nu mai vechi de 30 zile (original);
 • Certificat de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale de la D.G.I.T.L. sector 6 (original);
 • CI/BI administrator (copie);
 • Certificat unic de ȋnregistrare (copie);
 • Certificat de urbanism de informare (copie);
 • Autorizaţie de construire (dacǎ este cazul - copie);
 • Ȋmputernicire de la ceilalţi administratori (dacǎ este cazul);
 • Proiectul panoului publicitar/cale de acces (dacă este cazul);
 • Planșă foto amplasament (chioşc, tarabă, terasă, etc);
 • Act de proprietate (dacă este cazul- copie),
 • Extras de carte funciarǎ nu mai vechi de 30 zile, eliberat de OCPI (dacă este cazul – copie);
 • Plan topografic scară 1:500 și 1:2000 (2 exemplare - copie).
În cazul în care ai deja un contract pe care vrei să-l prelungești, trebuie să prezinți următoarele acte:
 • CI/BI al administratorului (în cazul în care actul a fost schimbat - copie);
 • Certificat constatator, nu mai vechi de 30 zile (original);
 • Avizul de amplasare (dacǎ este cazul - copie).

 

 

*Informare cu privire la aplicarea Legii nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor unor documente.

În situațiile în care legislația pe care o aplică Administrația Comercială Sector 6  prevede că documentația necesară acordării drepturilor cuprinde și anumite copii, acestea vor fi realizate în mod gratuit de funcționarii instituției, în momentul depunerii cererii.

Închirierea domeniului public și privat (terenuri și construcții) aflat în administrarea Administrației Comerciale Sector 6 se realizează prin licitație publică, conform H.C.L 124/2022.

Cine poate participa la o licitație publică

Are dreptul de a participa la licitație orice persoană juridică sau fizică care îndeplinește cumulativ urmatoarele condiții:

 • a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;
 • a depus oferta și declarația de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în termenele prevăzute în documentația de atribuire;
 • are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;
 • nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Cine nu poate participa la o licitație publică

Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpa proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

Ce trebuie să conțină plicurile cu oferte

Ofertele vor fi elaborate și vor fi depuse la adresa sau locul precizate în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. Ofertele se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data și ora primirii acestora

Pe plicul exterior se vor indica datele de identificare ale imobilului pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină:

 • o fișă cu informații privind ofertantul;
 • declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;
 • dovada constituirii garanției de participare;
 • acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților.
 • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini.

Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, precum și datele de identificare ale imobilului pentru care este depusă oferta.

Actele care trebuie să apară în ofertă sunt:

  • Certificate de atestare fiscală din care să rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat de stat și la bugetul local, în original. Ele trebuie să fie emise cu mai puțin de 30 de zile de la momentul prezentării certificatelor*.  
  • Cazierul judiciar al operatorului economic (persoană juridică) , in original;
  • Actul constitutiv al persoanei juridice și Actele adiționale la actul constitutiv, dacă este cazul, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului;
  • Certificatul constatator emis de ONRC sau de o autoritate/insituție publică similară, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului;
  • Certificatul de înregistrare fiscală emis de ANAF, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului;
  • Declarație pe propria răspundere conform formularului din Anexa B la caietul de sarcini, data în forma autentică, în original, inclusiv declarație pe propria răspundere că este/nu este plătitor de TVA sau alt document emis de o autoritate competentă care să ateste această situație;
  • Ultima declarație fiscală înregistrată la ANAF din care să reiasă Cifra de afaceri, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului;
  • Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului;
  • Împuternicire pentru persoanele care vor participă la licitația publică în calitate de reprezentant cu puteri depline, în original, precum și Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului (în cazul în care persoana împuternicită nu este reprezentantul legal al ofertantului).

*Pentru evitarea oricăror neclarități, este necesară prezentarea atât a Certificatului de atestare fiscală emis de Administrația financiară din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) de la sediul și/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele înregistrare la bugetul consolidat de stat, cât și a Certificatului de atestare fiscală emis de direcțiile sau serviciile de gestionare a impozitelor și taxelor locale din cadrul unității administrativ-teritoriale de la sediul și/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele înregistrate la bugetul local.

Modelele pentru documentele care țin de procedura de închirere a unui spațiu comercial

 1. Model Caiet de sarcini pentru organizarea licitației
 2. Model Fișă de date a spațiului comercial scos la licitație
 3. Cerere de participare la licitația publică
 4. Fișă cu informații despre candidat/ofertant
 5. Formular de ofertă financiară
 6. Contract de închiriere
 7. Declarație pe proprie răspundere privind insolvența

Toate detaliile privind întreaga procedură de licitație, inclusiv criteriile prin care se alege oferta câștigătoare, se găsesc în H.C.L. 124/2022

Anunturi Publice
Nu au fost găsite valori

Mijloace de transport/h4>

Autobuz: 162, 163, 178 Tramvai: 41 Metrou: Staţia Crângaşi.

Program de lucru

 • Luni: 08.00 – 16.30
 • Marți: 08.00 – 16.30
 • Miercuri: 08.00 – 16.30
 • Joi: 08.00 – 16.30
 • Vineri: 08.00 – 14.00

Program casierie cu publicul

 • Luni: 08.00 – 16.00
 • Marți: 11.00 – 19.00
 • Miercuri: 08.00 – 16.00
 • Joi: 08.00 – 16.00
 • Vineri: 8.00 – 14.00

Pentru a putea amplasa chioșcuri, terase, panouri publicitare, pentru a organiza diverse evenimente sau pentru a face comerț pe domeniul public, solicită un „acord de utilizare temporară a domeniului public”, din partea Administrație Comerciale.

Completează formularul de mai jos, încarcă documentele necesare și trimite! Te vom contacta în cel mai scurt timp.

Pentru că nu au fost atribuite cele patru locuri de vânzare a mărțișoarelor din Piața Valea Ialomiței, organizăm din nou înscrieri pentru comercianții interesați! Astfel, în perioada 15 februarie, de la ora 08.00 - 20 februarie, până la ora 14.00, puteți depune actele pentru a obține un loc în piață, între 23 februarie și 10 martie, pe baza unui Aviz comercial pentru produse sezoniere.

Este vorba despre patru locuri, fiecare cu o suprafață de 7,70 mp și cu preț de pornire de 1062 lei (fără TVA).

Harta cu acestea poate fi găsită aici.  

Înscrierile se vor face la adresa email contact@acs6.ro sau personal la sediul Administrației Comerciale Sector 6 în Bucureşti, şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6.

Ce documente sunt necesare

Cererea tip poate fi descărcată de aici.

Cererile vor fi completate cu indicarea locului dorit, în cazul în care mai multe cereri au indicat același loc acesta se va atribui locul în ordinea înregistrării cererii. (solicitantul va putea indica maxim 4 locuri). În cazul în care nici un loc solicitat nu este disponibil se va proceda la alocarea unuia din locurile disponibile în locația solicitată.

Solicitanții sunt obligați să dețină suprafețe de vânzare proprii cu lungimea de maxim 2 m și lățime de minim 1 m având zona de expunere albă.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

 1. Certificatul de înmatriculare ONRC - copie certificata pentru conformitate
 2. Certificat  constatator  detaliat de  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  CAEN 4789 obligatoriu
 3. Copie B.I./C.I. a reprezentantului legal - copie certificata pentru conformitate
 4. Copie B.I./C.I. și împuternicire din partea persoanei juridice dacă solicitantul nu este reprezentant legal
 5. Lista de produse ce se vor comercializa
 6. Fotografie color a standurilor din ediții anterioare

Nedepunerea TUTUROR documentelor sau lipsa codului CAEN determină excluderea cererii.

Relaţii suplimentare la tel./fax 021/316.12.97, 021/316.12.99.   

Punem la dispoziție patru locuri pentru comercializare mărțișoarelor și cadourilor specifice, în Piața Valea Ialomiței, pe baza unui Aviz comercial pentru produse sezoniere, în perioada 17.02 – 10.03.2024.

Fiecare loc are o suprafață de 7,70 mp și ub preț de pornire de 1062 lei (fără TVA).

Harta cu cele patru locuri poate fi găsită aici.  

Înscrierile se vor face în intervalul 07.02.2024, ora 08:00 - 13.02.2024, ora 12:00, la adresa email contact@acs6.ro sau personal la sediul Administrației Comerciale Sector 6 în Bucureşti, şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6.

Ce documente sunt necesare

Cererea tip poate fi descărcată de aici.

Cererile vor fi completate cu indicarea locului dorit, în cazul în care mai multe cereri au indicat același loc acesta se va atribui locul în ordinea înregistrării cererii. (solicitantul va putea indica maxim 4 locuri). În cazul în care nici un loc solicitat nu este disponibil se va proceda la alocarea unuia din locurile disponibile în locația solicitată.

Solicitanții sunt obligați să dețină suprafețe de vânzare proprii cu lungimea de maxim 2 m și lățime de minim 1 m având zona de expunere albă.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

 1. Certificatul de înmatriculare ONRC - copie certificata pentru conformitate
 2. Certificat  constatator  detaliat de  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  CAEN 4789 obligatoriu
 3. Copie B.I./C.I. a reprezentantului legal - copie certificata pentru conformitate
 4. Copie B.I./C.I. și împuternicire din partea persoanei juridice dacă solicitantul nu este reprezentant legal
 5. Lista de produse ce se vor comercializa
 6. Fotografie color a standurilor din ediții anterioare

Nedepunerea TUTUROR documentelor sau lipsa codului CAEN determină excluderea cererii.

Relaţii suplimentare la tel./fax 021/316.12.97,  021/316.12.99.   

Administrația Comercială Sector 6 pune la dispoziție locuri de comercializare mărțișoarelor și a altor cadouri, în perioada 17.02.2024 – 10.03.2024, pe baza unui  Aviz comercial pentru produse sezoniere.

Locațiile unde veți putea comercializa mărțisoare, în Sectorul 6, alături de numărul de locuri și harta pentru fiecare dintre ele, sunt:  

 1. Str. General Petre Popovăț, proximitate Metrou Crângași – 20 de locuri;
 2. Bd Iuliu Maniu nr. 138-142, Piața Gorjului – 20 de locuri;
 3. Str. Apusului nr. 50, platou Piața Apusului – 6 locuri;
 4. Str. Drumul Taberei, Piața Chilia Veche – 6 locuri.

Toate locurile au o suprafață de 6 mp, fiecare, iar prețul de pornire al unui loc este de 828 lei, fără TVA.

Când au loc înscrierile și ce acte sunt necesare

Înscrierile se vor face în intervalul 05.02.2024, ora 08:00 - 09.02.2024, ora 12:00, la adresa email contact@acs6.ro sau personal la sediul Administrației Comerciale Sector 6 în Bucureşti, şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6.

Cererile tip pentru fiecare locație se găsesc aici.

Cererile vor fi completate cu indicarea locului dorit, în cazul în care mai multe cereri au indicat același loc, ne rezervăm alegerea solicitantului cu cel mai variată gamă de produse comercializate (solicitantul va putea indica maxim 4 locuri). În cazul în care nici un loc solicitat nu este disponibil se va proceda la alocarea unui din locurile disponibile în locația solicitată.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

 1. Certificatul de înmatriculare ONRC - copie certificata pentru conformitate;
 2. Certificat constatator detaliat de la Oficiul Registrului Comerţului CAEN 4789 obligatoriu;
 3. Copie B.I./C.I. a reprezentantului legal - copie certificata pentru conformitate, și împuternicire din partea persoanei juridice, dacă solicitantul nu este reprezentant legal;
 4. Lista de produse ce se vor comercializa;
 5. Fotografie color a standurilor din ediții anterioare.

Condiții de participare

Nedepunerea TUTUROR documentelor sau lipsa codului CAEN determină excluderea cererii.

Solicitanții sunt obligați să dețină corturi albe cu închidere pe 3 laturi, dimensiune 2x3 m pentru locațiile Platou Crângași , Chilia Veche, Piața Apusului și 2x2 m Piața Gorjului.

Relaţii suplimentare la tel./fax 021/316.12.97,  021/316.12.99.  

Liste câștigători

Comercianții aleși pentru a vinde produse în locațiile pentru Mărțișor se găsesc în mai jos:

 1. Str. General Petre Popovăț, proximitate Metrou Crângași,
 2. Bd Iuliu Maniu nr. 138-142, Piața Gorjului,
 3. Str. Apusului nr. 50, platou Piața Apusului,
 4. Str. Drumul Taberei, Piața Chilia Veche.

UPDATE: ca urmare a neocupării unui loc din Piața Chilia Veche și a renunțării a 10 comercianți selectație pentru Str. General Petre Popovăț, comisia a selectat alți câștigători: 

 1. Str. General Petre Popovăț, proximitate Metrou Crângași - 10 locuri.
 2. Str. Drumul Taberei, Piața Chilia Veche - 1 loc.

Cele 33 de spații comerciale care vor fi scoase la licitație, cu fișele lor tehnice ale spațiilor, sunt:

 1. spațiu cu suprafață de 35.60mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.08;
 2. spațiu cu suprafață de 16.45mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.09;
 3. spațiu cu suprafață de 16.03mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.14;
 4. spațiu cu suprafață de 7.77mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.15;
 5. spațiu cu suprafață de 7.77mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.16;
 6. spațiu cu suprafață de 7.77mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.17;
 7. spațiu cu suprafață de 7.77mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.18;
 8. spațiu cu suprafață de 16.03mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.19;
 9. spațiu cu suprafață de 6.69mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.20;
 10. spațiu cu suprafață de 31.58mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.23;
 11. spațiu cu suprafață de 19.57mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.31;
 12. spațiu cu suprafață de 22.28mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.34;
 13. spațiu cu suprafață de 22.32mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.35;
 14. spațiu cu suprafață de 7.49mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.41;
 15. spațiu cu suprafață de 10.76mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.43;
 16. spațiu cu suprafață de 26.26mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.44;
 17. spațiu cu suprafață de 22.65mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.45;
 18. spațiu cu suprafață de 59.56mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.47;
 19. spațiu cu suprafață de 14.21mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.1;
 20. spațiu cu suprafață de 12.90mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.2;
 21. spațiu cu suprafață de 30.79mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.3;
 22. spațiu cu suprafață de 12.87mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.49.2;
 23. spațiu cu suprafață de 13.39mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.49.3;
 24. spațiu cu suprafață de 12.48mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.49.4;
 25. spațiu cu suprafață de 43.59mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.52;
 26. spațiu cu suprafață de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6001;
 27. spațiu cu suprafață de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6002;
 28. spațiu cu suprafață de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6003;
 29. spațiu cu suprafață de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6004;
 30. spațiu cu suprafață de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6005;
 31. spațiu cu suprafață de 4mp  - Parc Crângași, cod Căsuța 3;
 32. spațiu cu suprafață de 38.74mp - Piața Crângași, cod CR00016;
 33. spațiu cu suprafață de 14mp - Piața Gorjului, cod GJ00057.

Hărțile cu locațiile spațiilor sunt:

 1. spații Piața Valea Ialomiței,
 2. spații Pasajul pietonal 9 Mai,
 3. spațiu Parc Crângași,
 4. spațiu Piața Crângași,
 5. spațiu Piața Gorjului.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.02.2024, ora 10.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 19.02.2024, ora 16.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Șos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caietului de sarcini, în două plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 20.02.2024, ora 09.00, la sediul Administrației Comerciale Sector 6.

Informații privind documentația de atribuire se găsesc în caietul de sarcini. El poate fi achiziționat prin cerere scrisă depusă la Biroul Resurse Umane, de la sediul Administrației Comerciale Sector 6 cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor, restul documentației de atribuire se va descărca de pe site.

Un exemplar costă 200 de lei, achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Ofertele câştigătoare

UPDATE Încă două spații au fost atribuite:

 • un spațiu de 13.39 mp în Piața Valea Ialomiței – 01.49.3 – Societatea câștigătoare SC CO DIOS SCALE SRL
 • un spațiu de 12.48 mp în Piața Valea Ialomiței – 01.49.4 – Societatea câștigătoare SC CO DIOS SCALE SRL

Lista completă cu ofertele declarate câştigătoare şi spaţiile comerciale închiriate poate fi consultată aici

Două spații comerciale din Piața Valea Ialomiței sunt scoase la licitație publică:

 1. spațiu cu suprafață de 21,07mp - cod 01.28;
 2. spațiu cu suprafață de 45,84mp - cod 02.05.1.

Harta cu cele două spații se află aici

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07.02.2024, ora 09.00 la sediul Administrației Comerciale Sector 6, Șos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.01.2024, ora 16.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 06.02.2024, ora 16.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Șos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. El se poate obține prin cerere scrisă depusă la Biroul Resurse Umane, de la sediul Administrației Comerciale Sector 6, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor.

Costul pentru obținerea acestui exemplar este de 200 lei achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caiet de sarcini, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Oferte câștigătoare

În urma licitației din 07.02.2024, a fost atribuit un spațiu, spațiul cu suprafața de 45,84 mp, cod 02.05.1, către societatea SC HUANITA SRL.

Cele 23 de spații, cu fișele lor tehnice, sunt:

 1. spațiu de 35.60mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.08;
 2. spațiu de 16.45mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.09;
 3. spațiu de 16.03mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.14;
 4. spațiu de 7.77mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.15;
 5. spațiu de 7.77mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.16;
 6. spațiu de 7.77mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.17;
 7. spațiu de 7.77mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.18;
 8. spațiu de 6.69mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.20;
 9. spațiu de 31.58mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.23;
 10. spațiu de 59.56mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.47;
 11. spațiu de 14.21mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.1;
 12. spațiu de 12.90mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.2;
 13. spațiu de 30.79mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.3;
 14. spațiu de 12.87mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.49.2;
 15. spațiu de 13.39mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.49.3;
 16. spațiu de 12.48mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.49.4;
 17. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6001;
 18. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6002;
 19. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6003;
 20. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6004;
 21. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6005;
 22. spațiu de 4mp - Parc Crângași, cod Căsuța 3;
 23. spațiu de 38.74mp - Piața Crângași, cod CR00016.

Harțile pentru locații sunt:

 1. Piața Valea Ialomiței;
 2. Piața Crângași;
 3. Parc Crângași;
 4. Pasajul pietonal 9 Mai.

Data și ora licitației: 17.01.2024, ora 09.00.

Locul unde se va ține licitația: sediul Administrației Comerciale Sector 6, Șos Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.

El poate fi obținut prin cerere scrisă depusă la Biroul Resurse Umane, de la sediul Administrației Comerciale Sector 6, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor.

Costul unui exemplar este de 200 lei achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.01.2024, ora 16.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 16.01.2024, ora 16.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Șos Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caietului de sarcini, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Oferte câștigătoare

La licitația din 17.01.2024, NU au fost declarați câștigători.

Cele 14 spații și fișele lor tehnice sunt: 

 1. spațiu cu suprafață de 52.57mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.33;
 2. spațiu cu suprafață de 22.28mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.34;
 3. spațiu cu suprafață de 22.32mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.35;
 4. spațiu cu suprafață de 11.58 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.39;
 5. spațiu cu suprafață de 11.35mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.40;
 6. spațiu cu suprafață de 7.49mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.41;
 7. spațiu cu suprafață de 10.76mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.43;
 8. spațiu cu suprafață de 26.26mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.44;
 9. spațiu cu suprafață de 22.65mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.45;
 10. spațiu cu suprafață de 38.95mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.46; 
 11. spațiu cu suprafață de 4mp - Piața Gorjului, cod GJ00033;
 12. spațiu cu suprafață de 14mp - Piața Gorjului, cod GJ00057;
 13. spațiu cu suprafață de 5mp - Piața Păcii, cod P00003; 
 14. spațiu cu suprafață de 5mp - Piața Păcii, cod P00008.

Hărțile pentru spații: 

 1. Spații Piața Valea Ialomiței,
 2. Spații Piața Gorjului,
 3. Spații Piața Păcii.

Data și ora licitației: 19.01.2024, ora 09.00.

Locul de desfășurare a licitației: sediul Administrației Comerciale Sector 6, Șos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.

Caietul de sarcini se poate achiziționa prin cerere scrisă depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6, la Biroul Resurse Umane, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor.

Costul caietului de sarcini: 200 lei achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.01.2024, ora 13.30.

Data-limită de depunere a ofertelor: 18.01.2024, ora 16.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Șos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caiet de sarcini, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Oferte câștigătoare

Au fost declarate câștigătoare ofertele depuse de: 

SPAȚIU

SOCIETATE CÂȘTIGĂTOARE

 
 

spațiu cu suprafață de 5mp - Piața Păcii, P00008

PREMIUM PARFUM

 

spațiu cu suprafață de 5mp - Piața Păcii, P00003

SICLAL ALEX

 

spațiu cu suprafață de 4mp - Piața Gorjului, GJ00033

CLD BUSINESS STORE

 

spațiu cu suprafață de 38.95mp - Piața Valea Ialomiței, 01.46

RAMDISTRIB IMPEX

 

spațiu cu suprafață de 11.35mp - Piața Valea Ialomiței, 01.40

ROMANIAN AFFAIRES SERVICE 94

 

spațiu cu suprafață de 11.58 mp - Piața Valea Ialomiței, 01.39

ROMANIAN AFFAIRES SERVICE 94

 

spațiu cu suprafață de 52.57mp - Piața Valea Ialomiței, 01.33

EMPROD

 

Luni, 27 noiembrie 2023, organizăm o nouă licitație publică cu strigare, pentru închirierea spațiilor de vânzare a brazilor de Crăciun. Au mai rămas 4 locuri în următoarele locații:

Nr. Crt

Locatie

Nr

locuri

Suprafată

Pret pornire

licitaţie

Ora licitaţiei

1

Str. Drumul Taberei-loc odihnă Chilia Veche

1

80  mp

1.950 lei 

10:00

2

Șos. Virtuții nr. 1, domeniu public vecinătate Complex SIR

1

100 mp

2.400 lei

10:30

3

Aleea Băiuț, nr. 20

1

40 mp

1.000 lei

11:00

4

Cartier Brâncuși

1

100 mp

2.400 lei

11:30

 

Caietul de sarcini este disponibil FĂRĂ PLATĂ, aici!

Harta celor 4 locații o puteți vedea aici!

Iată, mai jos, fișele cu datele tehnice ale fiecărei locații!

 1. Str. Drumul Taberei - loc odihnă Chilia Veche,
 2. Șos. Virtuții, nr. 1, în vecinătatea Complexului SIR,
 3. Aleea Băiuț, nr. 20,
 4. Cartier Brâncuși.

Pasul de licitaţie este de 200 lei.

Licitaţia publică cu strigare se va ţine la 27 noiembrie 2023, în Sala de Şedinţe a Administraţiei Comerciale Sector 6 din Şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, Sector 6, Bucureşti.

Data limită de depunere a candidaturilor este: 24.11.2023 ora 12:00. Până la această dată, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

Nedepunerea TUTUROR documentelor, determină excluderea candidatului din procedura de licitaţie.

Neparticiparea unui reprezentat al candidatului/ofertantului la procedura propriu zisă de licitaţie publică cu strigare la ora  şi locul indicat, chiar dacă ofertantul a depus oferta în termenul stabilit, conduce automat la excluderea din procedură ca “ofertă nesusţinută”.

Relaţii suplimentare puteți obține la numărul de telefon 021/316.12.99.

În urma licitației, au fost atribuite două locuri, unul pe Str. Drumul Taberei-loc odihnă Chilia Veche și unul pe Șos. Virtuții nr. 1, domeniu public vecinătate Complex SIR.

Aici puteți vedea societățile câștigătoare.

Administrația Comercială Sector 6 închiriază, prin licitație publică, 12 spații comerciale:

 1. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 mai, cod APS 6001;
 2. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 mai, cod APS 6002;
 3. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 mai, cod APS 6003;
 4. spațiu  de 5mp - Pasaj pietonal 9 mai, cod APS 6004;
 5. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 mai, cod APS 6005;
 6. spațiu de 4mp - Parc Crângași, cod Căsuța 3;
 7. spațiu de 38.74mp - situat în Piața Crângași, cod CR00016;
 8. spațiu de 60.2 mp - situat în Piața Drumul Taberei 1, cod DT00006;
 9. spațiu de 60 mp - situat în Piața Drumul Taberei 1, cod DT00007;
 10. spațiu de 14,56 mp - situat în Piața Veteranilor, cod VT00040;;
 11. spațiu de 5 mp - situat în Piața Păcii, cod P00009;
 12. spațiu de 9,45mp - Complex Comercial Drumul Taberei 34, cod DT3400009.

Aceste spații aparțin domeniului public al municipiului București și se află în administrarea Administrație Comerciale Sector 6. 

Hărțile cu locațiile lor pot fi consultate AICI.

Calendarul licitației - date limită

 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.12.2023, ora 16.00. Se pot obține de la Administrația Comercială Sector 6, Șos Virtuții nr.148, CIF RO 44801922, București, sectorul 6, telefon 021.316.12.97, e-mail contact@acs6.ro.
 • Data limită de depunere a ofertelor: 11.12.2023, ora 16.00. Ofertele se depun la Administrația Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București. Conform caietului de sarcini, se depune câte un exemplar pentru fiecare ofertă, în două plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.
 • Data și locul licitației, când se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12.12.2023, ora 9.00, la sediul Administrației Comercială Sector 6

Caietul de sarcini

Informații privind documentația de atribuire se găsesc în caietul de sarcini. El se poate obține prin cerere scrisă depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor. Se va ridica de la Biroul Resurse Umane. Costul unui exemplar este de 200 de lei, achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Oferte câștigătoare

În urma licitației, trei spații au fost adjudecate:

SPAȚIU

SOCIETATE CÂȘTIGĂTOARE

 

 
   

spațiu de 14,56 mp - Piața Veteranilor, cod VT00040

SC ANA&CORNEL SRL

   

spațiu de 9,45mp - Complex Comercial Drumul Taberei 34, cod DT340009

SC MILITARI KEBAB SRL

   

spațiu de 5 mp - situat în Piața Păcii, cod P0009

SC SICLAL ALEX SRL

   

Cele șase locații unde se vor putea vinde brazi

 

Locație

Nr

locuri

Suprafață

Preț pornire

licitaţie

Ora licitaţiei

1

Crângaşi - acces metrou str. Sg. Ștefan Crișan

1

90 mp

2.200 lei 

10:00

2

Str. Drumul Taberei - loc odihnă Chilia Veche

1

80  mp

1.950 lei 

10:30

3

Șos. Virtuții, nr. 1, domeniu public vecinătate Complex SIR

1

100 mp

2.400 lei

11:00

4

Aleea Băiuț, nr. 20

1

40 mp

1.000 lei

11:30

5

Str. Drumul Taberei, nr. 44 - Piața Drumul Taberei 1

1

50 mp

1.800 lei

12:00

6

Cartier Brâncuși

1

100 mp

2.400 lei

12:30

 

Fișele cu datele tehnice ale celor șase locații sunt:

 1. Crângași - acces metrou str. Sg. Ștefan Crișan,
 2. Str. Drumul Taberei - loc odihnă Chilia Veche,
 3. Șos. Virtuții, nr. 1, în vecinătatea Complexului SIR,
 4. Aleea Băiuț, nr. 20,
 5. Str. Drumul Taberei, nr. 44 - Piața Drumul Taberei 1
 6. Cartier Brâncuși.

Harta cu toate locațiile se găsește aici. 

Perioada de închiriere: 01.12-24.12.2023.

Data la care se va ține licitația: 16.11.2023.

Locul unde se va ține licitația: Sala de Şedinţe a Administraţiei Comerciale Sector 6 din Şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6, Bucureşti.

Caietul de sarcini este disponibil aici.

Pasul de licitaţie este de 200 lei.  

Data limită de depunere a candidaturilor: 15.11.2023, ora 12:00.

UPDATE 16 noiembrie 2023 - REZULTATE licitație

În urma licitației publice cu strigare, s-au atribuit 2 (două) locuri pentru comercializarea de pomi de Crăciun:

 1. Crângași - acces metrou Str. Sg. Ștefan Crișan. Societatea câștigătoare e SC MANI DK SRL;
 2. Str. Drumul Taberei 44 - Piața Drumul Taberei 1. Societatea câștigătoare e SC ANEMONA DECO SRL.

Acte necesare pentru licitație

Până la data limită de depunere a candidaturilor, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

 1. Actul  constitutiv  al  societaţii - copie certificată pentru conformitate
 2. Actele  adiţionale  la  actul  constitutiv - copie certificată pentru conformitate
 3. Certificatul  de  înmatriculare ONRC - copie certificată pentru conformitate
 4. Certificat  constatator  detaliat de  la  Oficiul  Registrului  Comerţului 
 5. Copie B.I./C.I. a reprezentantului ofertantului - copie certificata pentru conformitate
 6. Scrisoare de înaintare - în original
 7. Fişa ofertantului
 8. Declaraţie privind insolventă, litigii, debite şi condiţii de speciale  – în original
 9. Împuternicire reprezentat ofertant – în original

Nedepunerea TUTUROR documentelor, determină excluderea candidatului din procedura de licitaţie.

Neparticiparea unui reprezentat al candidatului/ofertantului la procedura propriu zisă de licitaţie publică cu strigare la ora şi locul indicat, chiar dacă ofertantul a depus oferta în termenul stabilit, conduce automat la excluderea din procedură ca “ofertă nesusţinută”.

Cele 11 spații comerciale, destinate vânzării de produse alimentare, sunt:

 1. spațiu cu suprafață de 35,60 mp,
 2. spațiu cu suprafață de 16,45 mp,
 3. spațiu cu suprafață de 7,77 mp,
 4. spațiu cu suprafață de 16,03 mp,
 5. spațiu cu suprafață de 7,77 mp,
 6. spațiu cu suprafață de 7,77 mp,
 7. spațiu cu suprafață de 7,77 mp,
 8. spațiu cu suprafață de 7,77 mp,
 9. spațiu cu suprafață de 6,69 mp,
 10. spațiu cu suprafață de 31,58 mp,
 11. spațiu cu suprafață de 59,56 mp.


Harta pieței, cu pozițiile spațiilor, poate fi consultată aici.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07.12.2023, ora 09.00, la sediul Administrației Comerciale Sector 6, Șos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Informații privind documentația de atribuire se găsesc în caietul de sarcini. El se poate obține prin cerere scrisă depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor. Se va ridica de la Biroul Reruse Umane.

Costul unui exemplar este de 200 de lei, achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.11.2023, ora 16.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 06.12.2023, ora 16.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Șos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Oferta trebuie depusă într-un exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Oferte câștigătoare

În urma licitației, s-a adjudecat un spațiu comercial de 7,77 mp. Puteți vedea aici societatea câștigătoare. 
 

Cele 15 spații sunt:

 1. spațiu în suprafață de 12.71 mp - Piața Valea Ialomiței,
 2. spațiu în suprafată de 22.32 mp - Piața Valea Ialomiței,
 3. spațiu în suprafată de 52.57 mp - Piața Valea Ialomiței,
 4. spațiu în suprafată de 22.28 mp - Piața Valea Ialomiței,
 5. spațiu în suprafată de 11.58 mp - Piața Valea Ialomiței,
 6. spațiu în suprafată de 11.35 mp - Piața Valea Ialomiței,
 7. spațiu în suprafată de 7.49 mp - Piața Valea Ialomiței,
 8. spațiu în suprafată de 10.76 mp - Piața Valea Ialomiței,
 9. spațiu în suprafată de 26.26 mp - Piața Valea Ialomiței,
 10. spațiu în suprafată de 22.65 mp - Piața Valea Ialomiței,
 11. spațiu în suprafată de 38.95 mp - Piața Valea Ialomiței,
 12. spațiu în suprafată de 4 mp - Piața Gorjului,
 13. spațiu în suprafată de 14 mp - Piața Gorjului,
 14. spațiu în suprafată de 5 mp - Piața Păcii,
 15. spațiu în suprafată de 5 mp - Piața Păcii.

Planurile pentru spații sunt:

 1. Cele 11 spații din Piața Valea Ialomiței,
 2. Un spațiu de 4 mp din Piața Gorjului,
 3. Un spațiu de 14 mp din Piața Gorjului,
 4. Un spațiu de 5 mp din Piața Păcii,
 5. Un spațiu de 5 mp din Piața Păcii.

Data și ora licitației: 27.11.2023, ora 09.00. 

Locul unde se va desfășura licitația: sediul Administrației Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini, care se obține prin cerere scrisă depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6 se poate achiziționa Caietul de Sarcini, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor. El poate fi luat de la Biroul Reruse Umane al Administrației Comerciale Sector 6.

Costul unui exemplar este de 200 de lei. Ei vor fi achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.11.2023, ora 14.00

Data-limită de depunere a ofertelor: 24.11.2023, ora 12.00

Toate ofertele vor fi depuse la sediul Administrației Comerciale.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caiet de sarcini, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Oferte câștigătoare

În urma licitației, s-au adjudecat două spații comerciale din cele 15, unul în Piața Valea Ialomiței (01.29) și altul în Piața Păcii (P00005). 

Căștigătorii se găsesc aici.

Cele 14 spații scoase la licitație sunt:

 1. spațiu cu suprafață de 5 mp - Pasaj pietonal 9 mai;
 2. spațiu cu suprafată de 5 mp - Pasaj pietonal 9 mai;
 3. spațiu cu suprafață de 5 mp - Pasaj pietonal 9 mai;
 4. spațiu cu suprafață de 5 mp - Pasaj pietonal 9 mai;
 5. spațiu cu suprafață de 5 mp - Pasaj pietonal 9 mai;
 6. spațiu cu suprafață de 4 mp - Parc Crângași;
 7. spațiu cu suprafață de 38,74 mp - Piața Crângași;
 8. spatiu cu suprafață de 60,2 mp - Piața Drumul Taberei 1;
 9. spatiu cu suprafață de 60 mp - Piața Drumul Taberei 1;
 10. spatiu cu suprafață de 14,56 mp - Piața Veteranilor;
 11. spatiu cu suprafață de 5 mp - Piața Păcii;
 12. spatiu cu suprafață de 5 mp - Piața Păcii;
 13. spatiu cu suprafață de 5 mp - Piața Păcii;
 14. spațiu cu suprafață de 9,45 mp - Complex Comercial Drumul Taberei 34.

Hărțile locațiilor sunt cele de mai jos:

 1. Pasaj pietonal 9 mai;
 2. Parc Crângași;
 3. Piața Crângași;
 4. Piața Drumul Taberei 1;
 5. Piața Veteranilor;
 6. Piața Păcii;
 7. Complex Comercial Drumul Taberei 34.

Data și ora licitației: 07.11.2023, ora 09.00.

Locul unde se va desfășura: sediul Administrației Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.10.2023, ora 13.30.

Data-limită de depunere a ofertelor: 02.11.2023, ora 16.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caietului de sarcini, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

Informații privind documentația de atribuire se găsesc în caietul de sarcini. El poate fi achiziționat de la sediul Administrației Comerciale Sector 6, prin cerere scrisă, cu cel mult 5 zile înainte de depunerea ofertelor.

Un exemplar costă 200 lei, achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Spații adjudecate în urma licitației

Spațiu

Societate câștigătoare

 
 

Un spațiu de 5 mp în Piața Păcii (P00007)

SC Ali Crist Impex SRL

 

Anunț câștigători licitație

 

 

 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 25.07.2023,  ora 10.00, la registratura Administrației Comerciale Sector 6, Șos. Virtuții, nr. 148, etaj 1, sector 6, București

Deschiderea ofertelor:  25.07.2023, ora 12.00, la sediul Administrației Comerciale Sector 6.

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele selecției de oferte.

Caiet de sarcini

Draft Contract de concesiune

Fișa de Date

Plan West Side Christmas Market

Formulare

Raport licitație și oferte câștigătoare

 

Cele zece spații scoase la licitație sunt următoarele: 

1. spațiu cu suprafață de 9,45mp - Complex Comercial Drumul Taberei 34; 
2. spațiu cu suprafață de 5mp - Piața Păcii; 
3. 5 spaţii cu suprafață de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai; 
4. 2 spaţii cu suprafaţă de 4mp - Parc Crângași; 
5. spațiu cu suprafață de 38.74mp - situat în Piața Crângași. 

Fișele de date ale celor 10 locații

1.spaţiul din Complexul Comercial Drumul Taberei 34;
2.spaţiul din Piața Păcii;
3.cele 5 spaţii din Pasajul pietonal 9 Mai: locaţia 1; locaţia 2; locaţia 3; locaţia 4; locaţia 5;
4.cele 2 spaţii din Parcul Crângaşi: Căsuța 10; Căsuța 4;
5.Piața Crângași.

Hărți cu locațiile scoase la licitație 

1. Drumul Taberei 34;
2. Piața Păcii;
3. Căsuțe Parc Crângași;

Data licitaţiei: 11.07.2023

Scopul: atribuirea spaţiilor comerciale gestionate de Administraţia Comercială Sector 6 în Complexul Comercial Drumul Taberei 34, Piaţa Păcii, Pasajul pietonal 9 Mai, Parcul Crângaşi şi Piaţa Crângaşi.

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. El se poate achiziționa cu cel mult cinci zile înainte de data de depunere a ofertelor.

Costul lui este de 200 lei achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6, CIF RO 44801922.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.06.2023, ora 09.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 07.07.2023, ora 09:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caiet de sarcini, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

Raport licitație și oferte câștigătoare

Raport licitație și oferte câștigătoare
4. Pasaj pietonal 9 Mai;
5. Piața Crângași.

 

Locaţiile scoase la licitație: 

 1. Str. Cernișoara, parcare - 2 locuri cu preț de pornire 1.800 lei/lună
 2. Crângași - acces metrou Strada Sg. Ștefan Crișan - 1 loc cu preț de pornire 2.150 lei/lună
 3. Aleea Băiuț 20 - 1 loc cu preț de pornire 1.800 lei/lună

Caietul de sarcini pentru fiecare locație este:

 1. Str. Cernișoara
 2. Crângași
 3. Aleea Băiuț

Harţile cu cele patru locuri de comercializare ale pepenilor se găsesc aici. 

Data şi ora licitaţiei: 03.07.2023, de la ora 10.00,

Scopul licitaţiei: atribuirea a patru locuri pentru vânzarea pepenilor, pe bază de Aviz comercial pentru produse sezoniere, pentru producători agricoli în perioada 05.07-05.09.2023.

Pasul de licitaţie este de 150 lei.

Data limită de depunere a candidaturilor este: 30.06.2023 ora 12:00.

Licitaţia publică cu strigare se va ţine la Sala de Şedinţe a Administraţiei Comerciale Sector 6 din Şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6, Bucureşti.

Până la data limită de depunere a candidaturilor, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

 1. Certificat de producător- copie certificata pentru conformitate
 2. Carnet producător vizat pe anul în curs - copie certificata pentru conformitate
 3. Copie B.I./C.I. producător/ reprezentantului legal - copie certificata pentru conformitate
 4. Cerere
 5. Fişa ofertantului producător agricol

Nedepunerea TUTUROR documentelor, determină excluderea candidatului din procedura de licitaţie.

Neparticiparea unui producătorului agricol sau a reprezentantului legal la procedura propriu zisă de licitaţie publică cu strigare la ora  şi locul indicat, chiar dacă oferta a fost depusă în termenul stabilit, conduce automat la excluderea din procedură ca “ofertă nesusţinută”.

Relaţii suplimentare la tel./fax 021/316.12.97,  021/316.12.99.

Raport licitație și oferte câștigătoare

 

Cele 18 spaţii comerciale scoase la licitaţie sunt:

 1. Complex Comercial Drumul Taberei 34: suprafață 9,45 mp;  tarif: 62,10 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 2. Complex Comercial Drumul Taberei 34: suprafață 9,45 mp;  tarif: 62,10 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 3. Piața Păcii: suprafață 5 mp;  tarif: 17,70 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 4. Piața Păcii: suprafață 5 mp;  tarif: 17,70 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 5. Piața Păcii: suprafață 5 mp;  tarif: 17,70 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 6. Pasaj Pietonal 9 Mai: suprafață 5 mp;  tarif: 19,20 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 7. Pasaj Pietonal 9 Mai: suprafață 5 mp;  tarif: 19,20 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 8. Pasaj Pietonal 9 Mai: suprafață 5 mp;  tarif: 19,20 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 9. Pasaj Pietonal 9 Mai: suprafață 5 mp;  tarif: 19,20 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 10. Pasaj Pietonal 9 Mai: suprafață 5 mp;  tarif: 19,20 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 11. Parc Crângași, căsuța 10: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani,
 12. Parc Crângași, căsuța 2: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani
 13. Parc Crângași, căsuța 3: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani,
 14. Parc Crângași, căsuța 4: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani,
 15. Parc Crângași, căsuța 5: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani,
 16. Parc Crângași, căsuța 6: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani,
 17. Parc Crângași, căsuța 8: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani,
 18. Piața Crângași: suprafață 38,74 mp;  tarif: 25,60 euro/mp; durată închiriere 5 ani.

Hărți locații:

 1. Pasaj Pietonal 9 Mai (5 spaţii)
 2. Căsuțe Parc Crângași
 3. Piaţa Crângaşi
 4. Complex Comercial Drumul Taberei: spaţiul 1spaţiul 2
 5. Piaţa Păcii: spaţiul 1spaţiul 2; spaţiul 3.

Data, ora și locul la care se va desfășura licitaţia: 30.05.2023, ora 9.00 la sediul Administrației Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Data-limită pentru solicitarea clărificarilor: 18.05.2023, ora 09.00

Data-limită de depunere a ofertelor: 26.05.2023, ora 09:00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Caietul de Sarcini se va achiziționa prin cerere scrisă depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor.

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200 lei achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caiet de sarcini, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

Actele necesare pentru licitație

Până la data limită de depunere a candidaturilor, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere de participare la licitație
 2. Candidatul / Ofertantul
 3. Declarație
 4. Formular de ofertă financiară

 

Raport licitație și oferte câștigătoare

 

 

Anunțul licitației poate fi consultat aici.

Spațiile scoase la licitație

 1. Complex Comercial Drumul Taberei 34: suprafață 9,45 mp;  tarif: 62,10 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 2. Complex Comercial Drumul Taberei 34: suprafață 9,45 mp;  tarif: 62,10 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 3. Piața Păcii: suprafață 5 mp;  tarif: 17,70 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 4. Piața Păcii: suprafață 5 mp;  tarif: 17,70 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 5. Piața Păcii: suprafață 5 mp;  tarif: 17,70 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 6. Pasaj Pietonal 9 Mai: suprafață 5 mp;  tarif: 19,20 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 7. Pasaj Pietonal 9 Mai: suprafață 5 mp;  tarif: 19,20 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 8. Pasaj Pietonal 9 Mai: suprafață 5 mp;  tarif: 19,20 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 9. Pasaj Pietonal 9 Mai: suprafață 5 mp;  tarif: 19,20 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 10. Pasaj Pietonal 9 Mai: suprafață 5 mp;  tarif: 19,20 euro/mp; durată închiriere 5 ani,
 11. Parc Crângași, căsuța 10: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani,
 12. Parc Crângași, căsuța 2: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani,
 13. Parc Crângași, căsuța 3: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani,
 14. Parc Crângași, căsuța 4: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani,
 15. Parc Crângași, căsuța 5: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani,
 16. Parc Crângași, căsuța 6: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani,
 17. Parc Crângași, căsuța 8: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani,
 18. Piața Crângași: suprafață 38,74 mp;  tarif: 25,60 euro/mp; durată închiriere 5 ani.

Hărți locații:

 1. Pasaj pietonal 9 Mai (5 spaţii)
 2. Căsuțe Parc Crângași
 3. Piaţa Crângaşi
 4. Complex Comercial Drumul Taberei: spaţiul 1spaţiul 2
 5. Piaţa Păcii: spaţiul 1spaţiul 2; spaţiul 3.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  27.04.2023, ora: 09.00, Sediul Administrației Comerciale Sector 6, Sos. Virtuții nr. 148, etaj 1, București.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.04.2023, ora 10:00

Data-limită de depunere a ofertelor: 24.04.2023, ora: 10.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele:  Administrația Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Caietul de Sarcini se va achiziționa prin cerere scrisă depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor.

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200 lei achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caiet de sarcini, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

Actele necesare pentru licitație

Până la data limită de depunere a candidaturilor, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere de participare la licitație
 2. Candidatul / Ofertantul
 3. Declarație
 4. Formular de ofertă financiară

Raport licitație și oferte câștigătoare

 

Locațiile unde se vor putea vinde pepeni, în baza unui Aviz comercial pentru produse sezoniere, în perioada 18.02 - 09.03.2023: 

 1. Intersecție Calea Crângași - Bd-ul Constructurilor: 53 de locuri, fiecare cu suprafața de 6 mp, la preț de 900 lei/loc, fără TVA;
 2. Bd-ul Iuliu Maniu nr. 138-142, Piața Gorjului: 18 locuri, fiecare cu suprafața de 4 mp, la preț de 900 lei/loc, fără TVA;
 3. Bd-ul Dr. Taberei nr. 18, Piața Orizont: 6 locuri, fiecare cu suprafața de 6 mp, la preț de 900 lei/loc, fără TVA;
 4. Str. Apusului nr. 50, platou Piața Apusului: 6 locuri, fiecare cu suprafața de 6 mp, la preț de 900 lei/loc, fără TVA;
 5. Str. Drumul Taberei, Piața Chilia Veche: 10 locuri, fiecare cu suprafața de 10 mp, la preț de 900 lei/loc, fără TVA.

Hărțile celor 5 locații sunt:

 1. Intersecție Calea Crângași – Bd. Constructorilor
 2. Bd-ul Iuliu Maniu nr. 138-142, Piața Gorjului
 3. Bd-ul Dr. Taberei nr. 18, Piața Orizont
 4. Str. Apusului nr.50, platou Piața Apusului
 5. Str. Drumul Taberei, Piața Chilia Veche

Perioada de înscriere a ofertelor: 01.02.2023 ora 08:00 - 10.02.2023 ora 13:00

Ofertele se depun online, la adresa email contact@acs6.ro sau personal, la sediul Administrației Comerciale Sector 6, în şos. Virtuţii,

Cererile-tip pentru fiecare locație sunt:

 1. Intersecție Calea Crângași – Bd. Constructorilor
 2. Bd-ul Iuliu Maniu nr. 138-142, Piața Gorjului
 3. Bd-ul Dr. Taberei nr. 18, Piața Orizont
 4. Str. Apusului nr.50, platou Piața Apusului
 5. Str. Drumul Taberei, Piața Chilia Veche

Cererile vor fi completate cu indicarea locului dorit, în cazul în care mai multe cereri au indicat același loc acesta se va atribui locul în ordinea înregistrării cererii. (solicitantul va putea indica maxim 4 locuri). În cazul în care nici un loc solicitat nu este disponibil se va proceda la alocarea unui din locurile disponibile în locația solicitată.

Ce documente sunt necesare, pe lângă cerere

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

 1. Certificatul de înmatriculare ONRC - copie certificată pentru conformitate
 2. Certificat constatator detaliat de la Oficiul Registrului Comerţului 
 3. Copie B.I./C.I. a reprezentantului legal - copie certificată pentru conformitate
 4. Copie B.I./C.I. și împuternicire din partea persoanei juridice dacă solicitantul nu este reprezentant legal

Nedepunerea TUTUROR documentelor determină excluderea cererii.

Ce condiții trebuie să respecte comercianții

Solicitanții sunt obligați să dețină corturi albe cu dimensiunile 2x3 m pentru locațiile Chilia Veche, Piața Apusului, Crângași și Piața Orizont, și corturi albe cu dimensiunile  2x2 m pentru Piața Gorjului. Toate corturile trebuie să aibă închidere pe 3 laturi.

Comercianții nu pot solicita mai mult de un loc de comercializare în fiecare locație pusă la dispoziție.

Pentru mai multe informații, puteți apela la numerele: 021/316.12.97,  021/316.12.99.

Raport licitație și oferte câștigătoare

 

 

Locațiile unde se vor putea vinde brazi, pe bază de Aviz comercial pentru produse sezoniere, în perioada 08.12-25.12.2022

Nr. Crt

Locație

Nr

locuri

Suprafată

Pret pornire

licitaţie

Ora licitaţiei

1

Șos. Virtuții nr. 1, domeniu public vecinătate Complex SIR

1

150 mp

3.600 lei 

14:00

2

Str. Drumul Taberei, nr. 24, Complex Favorit

1

100 mp

2.400 lei

14:30

3

Str. Drumul Taberei-loc odihnă Chilia Veche

1

80 mp

2.250 lei

15:00

4

Aleea Băiuț, nr. 20

1

40 mp

1200 lei

15:30

 

 

Datele tehnice ale fiecărei locații în parte:

Harta cu toate locațiile este disponibilă aici.

Data şi ora lictaţiei: 07.12.2022, începând cu ora 14:00.

Locul unde se va ține licitația publică: Sala de Şedinţe a Administraţiei Comerciale Sector 6 din Şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6, Bucureşti.

Caietul de sarcini este disponibil aici, dar și la sediul instituției, fără plată.

Pasul de licitaţie este de 200 lei.

Data limită de depunere a candidaturilor este: 07.12.2022 ora 12:00.

Ce acte sunt necesare

Până la data limită de depunere a candidaturilor, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

 • Actul  constitutiv  al  societaţii - copie certificata pentru conformitate
 • Actele  adiţionale  la  actul  constitutiv - copie certificata pentru conformitate
 • Certificatul  de  înmatriculare ONRC - copie certificata pentru conformitate
 • Certificat  constatator  detaliat de  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  
 • Copie B.I./C.I. a reprezentantului ofertantului - copie certificata pentru conformitate
 • Scrisoare de înaintare - în original - Formular F1
 • Fişa ofertantului - Formular F2
 • Declaraţie privind insolventă, litigii, debite şi condiţii de speciale  – în original - Formular F3
 • Imputernicire reprezentat ofertant – în original - Formular F4

Nedepunerea TUTUROR documentelor, determină excluderea candidatului din procedura de licitaţie.

Neparticiparea unui reprezentat al candidatului/ofertantului la procedura propriu zisă de licitaţie publică cu strigare la ora  şi locul indicat, chiar dacă ofertantul a depus oferta în termenul stabilit, conduce automat la excluderea din procedură ca “ofertă nesusţinută”.

La licitație nu pot participa persoane fizice sau juridice care în trecut au participat la licitații ale Administrației Comerciale Sector 6 și au refuzat plata sau întocmirea avizelor ca urmare a adjudecării unuia sau a mai multor locuri de comercializare.

Relaţii suplimentare la tel./fax 021/316.12.97,  021/316.12.99.

Raport licitație și oferte câștigătoare

 

Locațiile unde se vor putea vinde brazi:

(în baza unui Aviz comercial pentru produse sezoniere în perioada 28.11-25.12.2022)

 1. Șos. Virtuții nr. 1, domeniu public vecinătate Complex SIR - un loc cu o suprafață de 150 mp, preț de pornire 3.600 lei, ora licitației: 10.00,
 2. Str. Drumul Taberei, nr. 24, Complex Favorit - un loc cu o suprafață de 100 mp, preț de pornire 2.400 lei, ora licitației: 10.30,
 3. Str. Drumul Taberei (loc odihnă) - un loc cu o suprafață de 80 mp, preț de pornire 2.250 lei, ora licitației: 11.00,
 4. Aleea Băiuț, nr. 20 - un loc cu o suprafață de 40 mp, preț de pornire 1.200 lei, ora licitației: 11.30

Toate datele tehnice ale fiecărei locații în parte:

 1. Complex Sir
 2. Complex Favorit
 3. Drumul Taberei - loc de odihnă
 4. Aleea Băiuț

Harta cu toate locațiile se găsește aici.

Data şi ora licitaţiei: 25.11.2023, de la ora 10.00.

Locul unde se va ține licitația publică: Sala de Şedinţe a Administraţiei Comerciale Sector 6 din Şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6, Bucureşti.

Caietul de sarcini este disponibil aici.

Pasul de licitaţie este de 200 lei.

Data limită de depunere a candidaturilor este: 24.11.2022 ora 15:00.

Actele necesare pentru licitație

Până la data limită de depunere a candidaturilor, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

 • Actul constitutiv al societaţii - copie certificată pentru conformitate
 • Actele adiţionale la actul constitutiv - copie certificată pentru conformitate
 • Certificatul de înmatriculare ONRC - copie certificată pentru conformitate
 • Certificat constatator detaliat de la Oficiul Registrului Comerţului 
 • Copie B.I./C.I. a reprezentantului ofertantului - copie certificata pentru conformitate
 • Scrisoare de înaintare - în original - Formular F1
 • Fişa ofertantului - Formular F2
 • Declaraţie privind insolventă, litigii, debite şi condiţii de speciale – în original - Formular F3
 • Împuternicire reprezentat ofertant – în original - Formular F4

Nedepunerea TUTUROR documentelor, determină excluderea candidatului din procedura de licitaţie.

Neparticiparea unui reprezentat al candidatului/ofertantului la procedura propriu zisă de licitaţie publică cu strigare la ora  şi locul indicat, chiar dacă ofertantul a depus oferta în termenul stabilit, conduce automat la excluderea din procedură ca “ofertă nesusţinută”.

Relaţii suplimentare la tel./fax 021/316.12.97,  021/316.12.99.

Raport licitație și oferte câștigătoare

 

Data şi ora licitaţiei: 22.11.2022, începnd cu ora 10.00

Câștigătorii licitației vor putea comercializa brazii în perioada 25 noiembrie – 25 decembrie, în una din următoarele locații (hărțile lor le poți vedea aici):

Nr. Crt

Locatie

Nr

locuri

Suprafată

Pret pornire

licitaţie

Ora licitaţiei

1

Șos. Virtuții nr. 1, domeniu public vecinătate Complex SIR

1

150 mp

3.600 lei 

10:00

2

Str. Drumul Taberei, nr. 24, Complex Favorit

1

100 mp

2.400 lei

10:30

3

 Str. Drumul Taberei - piațetă Chilia Veche

1

80 mp

2.250 lei

11:00

4

Aleea Băiuț, nr. 20

1

40 mp

1200 lei

11:30

 

Caietul de sarcini este disponibil fără plată pe site-ul Administrație Comerciale.

Pasul de licitaţie este de 200 lei.

Data limită de depunere a candidaturilor este: 21.11.2022 ora 10:00.

Licitaţia publică cu strigare se va ţine la Sala de Şedinţe a Administraţiei Comerciale Sector 6, din Şos. Virtuţii, nr. 148, et. 1, sector 6, Bucureşti.

Documente necesare pentru participarea la licitație

Până la data limită de depunere a candidaturilor, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

 • Actul  constitutiv  al  societaţii - copie certificata pentru conformitate
 • Actele  adiţionale  la  actul  constitutiv - copie certificata pentru conformitate
 • Certificatul  de  înmatriculare ONRC - copie certificata pentru conformitate
 • Certificat  constatator  detaliat de  la  Oficiul  Registrului  Comerţului 
 • Copie B.I./C.I. a reprezentantului ofertantului - copie certificata pentru conformitate
 • Scrisoare de înaintare - în original - Formular F1
 • Fişa ofertantului - Formular F2
 • Declaraţie privind insolventă, litigii, debite şi condiţii de speciale  – în original - Formular F3
 • Imputernicire reprezentat ofertant – în original- Formular F4

Toate datele tehnice ale fiecărei locații în parte:

Nedepunerea TUTUROR documentelor duce la excluderea candidatului din procedura de licitaţie.

De asemenea, chiar dacă ai depus oferta în termenul stabilit, neparticiparea la procedura propriu-zisă de licitaţie publică cu strigare, la ora  şi locul indicat, duce automat la excluderea din procedură ca “ofertă nesusţinută”.

Relaţii suplimentare la tel./fax 021/316.12.97,  021/316.12.99.