Home

Serviciul Comercial

 

Serviciul Comercial

Serviciul Comercial administrează și gestionează domeniul public din Sectorul 6 în ceea ce privește activitățile de comerț stradal, sezonier și permanent, activitatea de publicitate, precum și spațiile comerciale aflate în patrimoniu.

Principalele atribuții ale Serviciului Comercial:

 • Verifică în teren dacă agentul economic respectă obligațiile din contract, pentru spațiile aflate în administrarea instituției;

 • Verifică amplasamente pe care se desfășoară activități de comerț stradal sau alte activități autorizate;

 • Răspunde la solicitări privind închirierea, concesionarea domeniului public pe care îl administrează.

În cadrul acestui serviciu își desfășoară activitatea două structuri: Compartimentul Publicitate și Biroul tarifare, contractare, avizare.

Ce face Compartimentul Publicitate

Compartimentul Publicitate oferă spre închiriere domeniul public în vederea prestării serviciilor de afișaj stradal. Persoanele fizice și juridice care vor să-și amplaseze pe domeniul public panouri publicitare se vor adresa Administrației Comerciale, pentru a obține aprobare și, ulterior, pentru încheierea contractelor de închiriere.

Tot Compartimentul Publicitate emite avize de amplasare a panourilor publicitare, după ce verifică atent respectarea structurii și conținutului documentațiilor depuse de solicitanți.

Ce face Biroul tarifare, contractare, avizare

Redactează contracte privitoare la parcări, contracte de vânzare-cumpărare a locuințelor de stat, analizează cererile de ocupare a domeniului public și emite acorduri și avize în consecință.

Astfel, gestionează spații comerciale, terase, târguri, chioșcuri de flori, de ziare etc., având obligația de a evidenția, pentru fiecare construcție, suprafețele ocupate de acestea: trotuare, spații verzi, scuaruri, zone laterale stradale, parcuri de agrement, terenuri virane din domeniul public, alei pietonale din zone de agrement și alte terenuri care fac parte din domeniul public. Fiecare amplasament este atent verificat în teren pentru a vedea dacă respectă contractul.

Taxe pentru ocuparea temporară a domeniului public

Tarifele sunt actualizate permanent și supuse aprobării Consiliului Local.

Alte tipuri de taxe sunt aplicate conform Hotărârii de Consiliu General al Muncipiului București: HCGMB 219 din 28.04.2022

Pentru a putea amplasa chioșcuri, terase, panouri publicitare, pentru a organiza diverse evenimente sau pentru a face comerț pe domeniul public, ai nevoie de un „acord de utilizare temporară a domeniului public”, din partea Administrație Comerciale. La dosar, sunt necesare următoarele documente:

 • Certificat constatator, nu mai vechi de 30 zile (original);
 • Certificat de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale de la D.G.I.T.L. sector 6 (original);
 • CI/BI administrator (copie);
 • Certificat unic de ȋnregistrare (copie);
 • Certificat de urbanism de informare (copie);
 • Autorizaţie de construire (dacǎ este cazul - copie);
 • Ȋmputernicire de la ceilalţi administratori (dacǎ este cazul);
 • Proiectul panoului publicitar/cale de acces (dacă este cazul);
 • Planșă foto amplasament (chioşc, tarabă, terasă, etc);
 • Act de proprietate (dacă este cazul- copie),
 • Extras de carte funciarǎ nu mai vechi de 30 zile, eliberat de OCPI (dacă este cazul – copie);
 • Plan topografic scară 1:500 și 1:2000 (2 exemplare - copie).
În cazul în care ai deja un contract pe care vrei să-l prelungești, trebuie să prezinți următoarele acte:
 • CI/BI al administratorului (în cazul în care actul a fost schimbat - copie);
 • Certificat constatator, nu mai vechi de 30 zile (original);
 • Avizul de amplasare (dacǎ este cazul - copie).

 

 

*Informare cu privire la aplicarea Legii nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor unor documente.

În situațiile în care legislația pe care o aplică Administrația Comercială Sector 6  prevede că documentația necesară acordării drepturilor cuprinde și anumite copii, acestea vor fi realizate în mod gratuit de funcționarii instituției, în momentul depunerii cererii.

Închirierea domeniului public și privat (terenuri și construcții) aflat în administrarea Administrației Comerciale Sector 6 se realizează prin licitație publică, conform H.C.L 124/2022.

Cine poate participa la o licitație publică

Are dreptul de a participa la licitație orice persoană juridică sau fizică care îndeplinește cumulativ urmatoarele condiții:

 • a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;
 • a depus oferta și declarația de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în termenele prevăzute în documentația de atribuire;
 • are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;
 • nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Cine nu poate participa la o licitație publică

Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpa proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

Ce trebuie să conțină plicurile cu oferte

Ofertele vor fi elaborate și vor fi depuse la adresa sau locul precizate în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. Ofertele se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data și ora primirii acestora

Pe plicul exterior se vor indica datele de identificare ale imobilului pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină:

 • o fișă cu informații privind ofertantul;
 • declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;
 • dovada constituirii garanției de participare;
 • acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților.
 • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini.

Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, precum și datele de identificare ale imobilului pentru care este depusă oferta.

Actele care trebuie să apară în ofertă sunt:

  • Certificate de atestare fiscală din care să rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat de stat și la bugetul local, în original. Ele trebuie să fie emise cu mai puțin de 30 de zile de la momentul prezentării certificatelor*.  
  • Cazierul judiciar al operatorului economic (persoană juridică) , in original;
  • Actul constitutiv al persoanei juridice și Actele adiționale la actul constitutiv, dacă este cazul, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului;
  • Certificatul constatator emis de ONRC sau de o autoritate/insituție publică similară, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului;
  • Certificatul de înregistrare fiscală emis de ANAF, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului;
  • Declarație pe propria răspundere conform formularului din Anexa B la caietul de sarcini, data în forma autentică, în original, inclusiv declarație pe propria răspundere că este/nu este plătitor de TVA sau alt document emis de o autoritate competentă care să ateste această situație;
  • Ultima declarație fiscală înregistrată la ANAF din care să reiasă Cifra de afaceri, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului;
  • Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului;
  • Împuternicire pentru persoanele care vor participă la licitația publică în calitate de reprezentant cu puteri depline, în original, precum și Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnatura reprezentantului (în cazul în care persoana împuternicită nu este reprezentantul legal al ofertantului).

*Pentru evitarea oricăror neclarități, este necesară prezentarea atât a Certificatului de atestare fiscală emis de Administrația financiară din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) de la sediul și/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele înregistrare la bugetul consolidat de stat, cât și a Certificatului de atestare fiscală emis de direcțiile sau serviciile de gestionare a impozitelor și taxelor locale din cadrul unității administrativ-teritoriale de la sediul și/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele înregistrate la bugetul local.

Modelele pentru documentele care țin de procedura de închirere a unui spațiu comercial

 1. Model Caiet de sarcini pentru organizarea licitației
 2. Model Fișă de date a spațiului comercial scos la licitație
 3. Cerere de participare la licitația publică
 4. Fișă cu informații despre candidat/ofertant
 5. Formular de ofertă financiară
 6. Contract de închiriere
 7. Declarație pe proprie răspundere privind insolvența

Toate detaliile privind întreaga procedură de licitație, inclusiv criteriile prin care se alege oferta câștigătoare, se găsesc în H.C.L. 124/2022

Anunturi Publice
Nu au fost găsite valori

Mijloace de transport/h4>

Autobuz: 162, 163, 178 Tramvai: 41 Metrou: Staţia Crângaşi.

Program de lucru

 • Luni: 08.00 – 16.30
 • Marți: 08.00 – 16.30
 • Miercuri: 08.00 – 16.30
 • Joi: 08.00 – 16.30
 • Vineri: 08.00 – 14.00

Program casierie cu publicul

 • Luni: 08.00 – 16.00
 • Marți: 11.00 – 19.00
 • Miercuri: 08.00 – 16.00
 • Joi: 08.00 – 16.00
 • Vineri: 8.00 – 14.00

Pentru a putea amplasa chioșcuri, terase, panouri publicitare, pentru a organiza diverse evenimente sau pentru a face comerț pe domeniul public, solicită un „acord de utilizare temporară a domeniului public”, din partea Administrație Comerciale.

Completează formularul de mai jos, încarcă documentele necesare și trimite! Te vom contacta în cel mai scurt timp.

În acest moment, Administraţia Comercială nu organizează nicio licitaţie pentru închirierea spaţiilor comerciale

25 de spații comerciale din Sectorul 6 sunt scoase la licitație publică. 19 dintre ele se află în Piața Valea Ialomiței, redeschisă în ianuarie, după ce a fost renovată și reabilitată. Restul se află în Complexul Comercial Drumul Taberei 34 și în piețele Păcii, Gorjului și Veteranilor.

Spațiile au dimensiuni care variază între 5 și 59,56 mp.

Cele 25 de spații sunt:

 1. spațiu cu suprafața de 35,60 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.08;
 2. spațiu cu suprafața de 16,45 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.09;
 3. spațiu cu suprafața de 7,77 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.13;
 4. spațiu cu suprafața de 7,77 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.15;
 5. spațiu cu suprafața de 7,77 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.16;
 6. spațiu cu suprafața de 7,77 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.17;
 7. spațiu cu suprafața de 6,69 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.20;
 8. spațiu cu suprafața de 31,58 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.23;
 9. spațiu cu suprafața de 19,57 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.31;
 10. spațiu cu suprafața de 22,32 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.35;
 11. spațiu cu suprafața de 11,35 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.40;
 12. spațiu cu suprafața de 7,49 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.41;
 13. spațiu cu suprafața de 10,76 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.43;
 14. spațiu cu suprafața de 26,26 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.44;
 15. spațiu cu suprafața de 59,56 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.47;
 16. spațiu cu suprafața de 14,21 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.1;
 17. spațiu cu suprafața de 12,90 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.2;
 18. spațiu cu suprafața de 30,79 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.3;
 19. spațiu cu suprafața de 43,59 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.52;
 20. spațiu cu suprafața de 10,30 mp - Piața Gorjului, cod GJ00004;
 21. spațiu cu suprafața de 20 mp - Piața Gorjului, cod GJ00005;
 22. spațiu cu suprafața de 9,45 mp - Complex Comercial Drumul Taberei 34, cod DT3400003;
 23. spațiu cu suprafața de 5 mp - Piața Păcii, cod P00006;
 24. spațiu cu suprafața de 5 mp - Piața Păcii, cod P00010;
 25. spațiu cu suprafața de 29 mp - Piața Veteranilor, cod VT00021.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire prin cerere scrisă, depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6.

Caietul de sarcini se poate achiziționa cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii ofertelor. Costul este de 200 de lei, achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Calendarul licitației

 • Clarificări și informații suplimentare puteți obține până la data de 03.07.2024, ora 16.00.
 • Data limită de depunere a ofertelor: 09.07.2024, ora 16.00.
 • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6. Fiecare ofertă trebuie să conțină un exemplar, conform caiet de sarcini, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.
 • Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 11.07.2024, ora 09.00, la sediul Administrației Comercială Sector 6.

Aici găsiți anunțul pentru această licitație.

Oferte câștigătoare

1. Spațiu cu suprafață de 10,30 mp – Piața Gorjului, cod GJ00004

Participant

SC MARIO BARBER CONCEPT SRL – punctaj: 40,00.

Se declară câștigătoare oferta depusă de operatorul SC MARIO BARBER CONCEPT SRL.

2. Spațiu cu suprafață de 20,00 mp – Piața Gorjului, cod GJ00005

Participant

 • SC MARIO BARBER CONCEPT SRL - punctaj: 40,00.

Se declară câștigătoare oferta depusă de operatorul SC MARIO BARBER CONCEPT  SRL.

3. Spațiu cu suprafață de 9,45 mp – Complex Comercial Dr. Taberei, cod DT3400003

Participanți

 • SC SANBORA PROD SRL - punctaj: 59,78;
 • SC SOFIBLU SRL - punctaj: 40,00.

Se declară câștigătoare oferta depusă de operatorul SC SANBORA PROD SRL.

4. Spațiu cu suprafața de 29,00 mp – Piața Veteranilor, cod VT00021

Participant

 • SC SILMAN CO SRL - punctaj: 100,00.

Se declară câștigătoare oferta depusă de operatorul SC SILMAN CO SRL.

Primăria Sectorului 6, prin Administrația Comercială, organizează prodecură concurențială pentru alocarea a două spații, cu suprafață individuală de 30 mp, pentru activitatea de bar (comercializare băuturilor cu conținut scăzut și mediu de alcool, ceai, apa, sucuri îmbuteliate,etc.) și un spațiu, cu suprafață individuală de 15 mp, pentru alimentație publică (înghețată). Perioada în care vor putea fi închiriate este 07.06.2024 – 31.10.2024.

Ofertele privind participarea la procedura concurențială se depun direct la Administrația Comercială Sector 6, Șos. Virtuții, nr. 148, până la 3 iunie, de luni până joi între orele 08.00 – 16.00, și vineri, între orele 08.00-14.00, sau prin curier, după data apariţiei anunţului. În data de 3 iunie, ora limită de depunere este 12.00.

Şedinţa publică a procedurii concurențiale cu ofertare se va organiza la sediul Administrației Comerciale Sector 6, în data de 03.06.2024, începând cu ora 13.00;

În data de 04.06.2024 ora 10:00, la  sediul Administraței Comerciale Sector 6, după stabilirea ofertanților calificați, va avea loc etapa următoare a procedurii concurențiale.

Prețul de pornire pentru loc închiriere teren pentru rulotă este 6 lei/mp/zi, pentru activitatea de alimentație publică în standuri proprii, street food și bar, inclusiv TVA.

Pasul de ofertat este de 6 lei/pas.

Harta cu poziționarea spațiilor se găsește aici.

Documente necesare

Pentru participarea la procedura de atribuire a unui spațiu pentru  desfășurarea  de activități de alimentație publică, agenții economici vor depune la sediul Administrației Comerciale Sector 6, până pe data de 03.06.2024, ora 12.00, următoarele documente:

 • Cerere de înscriere, unde va specifica nr. locației pentru care licitează;
 • Certificat de Înregistrare Fiscală (CUI);
 • Certificat Constatator din care să rezulte codul CAEN care să coincidă cu specificul de activitate ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului respectiv, furnizarea serviciilor comerț, alimentație publică (înghețată, gogoși, clătite, pizza, hotdog, ș.a), și baruri (băuturi cu conținut scăzut de alcool, ceai, apa, sucuri îmbuteliate, etc.);
 • Lista cu produsele și prețurile comercializate;
 • Fotografii color cu produsele comercializate (între 5 și 10) și cu standul de comercializare (minim 3 poze);
 • Contract cu o firmă specializată pentru colectarea și preluarea uleiului uzat, valabil pe durata evenimentului. La momentul depunerii documentației pentru obținerea amplasamentului, dovada va fi făcută prin declarație pe proprie răspundere;
 • Contract încheiat cu o firmă de salubrizare. La momentul depunerii documentației pentru obținerea amplasamentului, dovada va fi făcută prin declarație pe proprie răspundere;
 • Declarație pe proprie răspundere;
 • Dovada achitării garanției de participare*.

Garanția de participare se va depune în contul IBAN deschis la Trezoreria Sectorului 6 pe numele Administrației Comerciale Sector 6. Dovada constituirii garanției de participare trebuie să cuprindă următoarea mențiune „Garanție de participare –  parcelă nr. __”.

Garanția de participare reprezintă echivalentul a chiriei pe două luni (preț de pornire al licitației), valoare calculată raportat la prețul minim solicitat pentru tarif/mp/luna fără TVA x suprafața imobilului.

Datele contului în care se va depune sunt:

 • Furnizor : ADMINISTRATIA COMERCIALA SECTOR 6
 • CUI: 44801922 ATRIBUT SPECIAL: RO
 • Sediul: SOS. VIRTUTII, NR. 148, ETAJ 1, BUCURESTI, SECTOR 6
 • Cod Iban: RO77TREZ7065006XXX017853
 • Banca: TREZORERIA SECTOR 6

Ofertele vor fi depuse într-un exemplar original. Pe plicul cu documentele de calificare se va nota:

Către: Administrația Comercială Sector 6, șos. Virtuții, 148, etaj 1, sector 6

„Documente de calificare la procedura concurențială organizată pentru atribuirea unor amplasamente la evenimentul Street Food - Parc Drumul Taberei”.

Denumire ofertant..................................... CUI.......................

Adresa ofertantului.....................................Telefon ofertant……………...

Tipul de comerț pentru care se depune documentația și numărul parcelei, după caz menţiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA – 03.06.2024 ora 13.00”.

Condiții de participare

Toate condițiile de participare, precum și pașii procedurii se găsesc aici:

Regulament privind acordarea în sistem concurențial a unor suprafete de teren pentru amplasarea de foodtruck-uri în zona Piațeta Favorit – b-dul Drumul Taberei

Ai un food truck cu produse alimentare sau băuturi? Între 1 iunie și 31 octombrie, poți veni cu el pe Trotuarul Nordic al Parcului Drumul Taberei.

Primăria Sectorului 6, prin Administrația Comercială Sector 6, organizează o procedură concurențială, pentru alocarea a două spații, cu suprafață individuală de 30 mp, pentru activitatea de bar (comercializare băuturilor cu conținut scăzut și mediu de alcool, ceai, apă, sucuri îmbuteliate,etc.) și două spații, cu suprafață individuală de 20 mp, pentru alimentație publică (înghețată, gogoși, clătite, pizza, hotdog, etc.).

Harta cu poziționarea spațiilor se găsește aici.

Data limită de depunere a ofertelor este 27 mai, ora 12.00. În aceeași zi, la ora 13.00, ele vor fi deschise. Şedinţa publică se va organiza la sediul Administrației Comerciale Sector 6.

Ofertele privind participarea la procedura concurențială se depun direct la Administrația Comercială Sector 6 (Șoseaua Virtuții 148, etaj 1), până la 27.05.2024, de luni până joi între orele 08.00 și 16.00, iar vineri, între orele 08.00 și 14.00, sau prin curier, după data apariţiei anunţului, până la data de 27.05.2024, ora limită de depunere 12.00.

Documentele pentru participare

Documentele care se vor depune, la sediul Administrației Comerciale Sector 6 (Șoseaua Virtuții 148, etaj 1), sunt:

 1. Cerere de înscriere, unde va specifica numărul locației pentru care licitează (așa cum apare pe harta locației);
 2. Certificat de Înregistrare Fiscală (CUI);
 3. Certificat Constatator din care să rezulte codul CAEN care să coincidă cu specificul de activitate ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului  respectiv, furnizarea serviciilor comerț, alimentație publică (înghețată, gogoși, clătite, pizza, hotdog, etc), și baruri (băuturi cu conținut scăzut de alcool, ceai, apa, sucuri îmbuteliate,etc.);
 4. Lista cu produsele și prețurile comercializate;
 5. Fotografii color cu produsele comercializate (între 5 și 10)  și cu standul de comercializare (minim 3 poze);
 6. Contract cu o firmă specializată pentru colectarea și preluarea uleiului uzat, valabil pe durata evenimentului. La momentul depunerii documentației pentru obținerea amplasamentului, dovada va fi făcută prin declarație pe proprie răspundere;
 7. Contract încheiat cu o firmă de salubrizare. La momentul depunerii documentației pentru obținerea amplasamentului, dovada va fi făcută prin declarație pe proprie răspundere;
 8. Declarație;
 9. Dovada achitării garanției de participare*.

*Garanția de participare reprezintă echivalentul a două chirii (preț de pornire al licitației), valoare calculată raportat la prețul minim solicitat pentru tarif/mp/lună fără TVA x suprafața imobilului. Ea se va plăti în contul RO77TREZ7065006XXX017853. 

Furnizor : ADMINISTRATIA COMERCIALA SECTOR 6
CUI: 44801922 ATRIBUT SPECIAL: RO
Sediul: SOS. VIRTUTII, NR. 148, ETAJ 1, BUCURESTI, SECTOR 6
Cod Iban: RO77TREZ7065006XXX017853
Banca: TREZORERIA SECTOR 6

Documentația pentru procedură poate fi obținută de la Registratura Administrației Comerciale Sector 6, gratuit.

Oferta trebuie depusă într-un singur exemplar, iar pe plicul cu documente se va nota:

Către: Administrația Comercială Sector 6, șos. Virtuții, 148, etaj 1, sector 6

„Documente de calificare la procedura concurențială organizată pentru atribuirea unor amplasamente la evenimentul Street Food - Parc Drumul Taberei”.

Denumire ofertant..................................... CUI..............................

Adresa ofertantului.....................................Telefon ofertant .

Tipul de comerț pentru care se depune documentația și numărul parcelei, după caz, cu menţiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA - 27.05.2024 ora 13.00.

Regulament privind acordarea în sistem concurențial a unor suprafețe de teren pentru amplasarea de foodtruck-uri în zona Trotuar Nordic - Parc Drumul Taberei 

Oferte câștigătoare etapa I

După prima etapă, organizată în data de 27.05.2024, au fost declarat câștigătoare patru oferte. Ele pot fi găsite AICI.

Etapa a II-a a procedurii are loc în 28.05.2024, la sediul Administrației Comerciale Sector 6.

Cele șase spații, cu fișele de date, sunt:

 1. spațiu cu suprafața de 6 mp - Piața Drumul Taberei, cod DT00004;
 2. spațiu cu suprafața de 29.00 mp - Piața Veteranilor, cod VT00021;
 3. spațiu cu suprafața de 105.6 mp - Piața Gorjului, cod GJ00019;
 4. spațiu cu suprafața de 16.52 mp - Piața Valea Ialomiței, cod VI 00069;
 5. spațiu cu suprafața de 7.77 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.13.
 6. spațiu cu suprafața de 19.57 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.31;

Hărțile cu locațiile spațiilor sunt:

 1. Piața Valea Ialomiței,
 2. Piața Gorjului,
 3. Piața Veteranilor,
 4. Piața Drumul Taberei.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 29.05.2024, ora 09.00, la sediul Administrației Comercială Sector 6, Șoseaua Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6

Informații privind documentația de atribuire se găsesc în caietul de sarcini

Un exemplar poate fi obținut prin cerere scrisă depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6, biroul Resurse Umane, cu cel mult cinci zile înainte de data de depunere a ofertelor.

El costă 200 lei, achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.05.2024, ora 16.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 28.05.2024, ora 16.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caiet de sarcini, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

Oferte câștigătoare

În cadrul licitației din 29.05.2024, au fost adjudecate trei spații comerciale, din Piațele Valea Ialomiței, Drumul Taberei și Gorjului. Cele trei spații și agenții economici declarați câștigători sunt: 

1. Spațiu cu suprafața de 6 mp – Piața Drumul Taberei, cod DT00004 - SC MIHAELA & CORNEL GRUP SRL;

 • Participant SC MIHAELA & CORNEL GRUP SRL - punctaj: 74.59
 • Participant SC ALANTE FITO FARM SRL - punctaj: 53.33

2. Spațiu cu suprafața de 16,52 mp – Piața Valea Ialomitei, cod VI00069 - SC KARLA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SRL;

 • Participant SC FUTURE COSMETICS SRL - punctaj: 29.97
 • Participant SC KARLA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SRL- punctaj: 42.03
 • Participant SC SHABANOV HAVI SRL - punctaj: 40.00

3. Spațiu cu suprafața de 105,6 mp – Piața Gorjului, cod GJ00019 - SC DR MAX SRL.

 • Participant SC DR MAX SRL - punctaj: 60.00
 • Participant SC DONA LOGISTICA SA - punctaj: 30.95
 • Participant SC PANINAT PROD SRL - punctaj: 31.51

UPDATE: Procedura a fost anulată. Cei care au depus garanția de participare deja vor primi banii înapoi. 

Administrația Comercială Sector 6 organizează o procedură concurențială, pentru alocarea a șase spații, cu o suprafață individuală de 25 mp, pentru furnizarea serviciilor comerț, alimentație publică sau baruri.

Dată limită de depunere a ofertelor este 07.05.2024, ora 12.00.

Data la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.05.2024, ora 13.00.

Şedinţa publică a procedurii concurențiale cu ofertare se va organiza la sediul Administrației Comerciale Sector 6.

 

Street Food - Parc Drumul Taberei se va ține în zona Trotuarului Nordic al Parcului, în Sectorul 6. Harta cu cele șase șpatii se găsește aici.

Ofertele privind participarea la procedura concurențială se depun direct la Administrația Comercială Sector 6 (Șoseaua Virtuții 148, etaj 1), în perioada 26 aprilie – 7 mai, de luni până joi, între orele 08.00 – 16.00, iar vineri între orele 08.00 – 14.00. Ele pot fi depuse și prin curier.

Condiții de participare

Ofertanții care participă la procedura concurențială  pentru acest domeniu de activitate trebuie să dețină stand propriu (food-truck sau rulota) în care să-și desfășoare activitatea. În zona destinată alimentației publice sunt acceptate următoarele tipuri de activități comerciale: înghețată, gogoși, clătite, vată de zahăr, pizza, hotdog, produse pentru a căror preparare nu este necesara sursă de flacără deschisă. În cazul băuturilor, doar cele cu conținut scăzut de alcool, ceai, apa, sucuri îmbuteliate.

Documentele pentru participare

Documentele care se vor depune, la sediul Administrației Comerciale Sector 6 (Șoseaua Virtuții 148, etaj 1), sunt:

 1. Cerere de înscriere, unde va specifica numărul locației pentru care licitează (așa cum apare pe harta locației);
 2. Certificat de Înregistrare Fiscală (CUI);
 3. Certificat Constatator din care să rezulte codul CAEN care să coincidă cu specificul de activitate ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului  respectiv, furnizarea serviciilor comerț, alimentație publică (înghețată, gogoși, clătite, pizza, hotdog, ș.a), și baruri (băuturi cu conținut scăzut de alcool, ceai, apa, sucuri îmbuteliate,etc.);
 4. Lista cu produsele și prețurile comercializate;
 5. Fotografii color cu produsele comercializate (între 5 și 10)  și cu standul de comercializare (minim 3 poze );
 6. Contract cu o firmă specializată pentru colectarea și preluarea uleiului uzat, valabil pe durata evenimentului. La momentul depunerii documentației pentru obținerea amplasamentului, dovada va fi făcută prin declarație pe proprie răspundere;
 7. Contract încheiat cu o firmă de salubrizare. La momentul depunerii documentației pentru obținerea amplasamentului, dovada va fi făcută prin declarație pe proprie răspundere;
 8. Declarație;
 9. Dovada achitării garanției de participare.

Documentația pentru procedură poate fi obținută de la Registratura Administrației Comerciale Sector 6, gratuit.

Oferta trebuie depusă într-un singur exemplar, iar pe plicul cu documente se va nota:

Către: Administrația Comercială Sector 6, șos. Virtuții, 148, etaj 1, sector 6

„Documente de calificare la procedura concurențială organizată pentru atribuirea unor amplasamente la evenimentul Street Food - Parc Drumul Taberei”.

Denumire ofertant..................................... CUI..............................

Adresa ofertantului.....................................Telefon ofertant .

Tipul de comerț pentru care se depune documentația și numărul parcelei, după caz, cu menţiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA - 07.05.2024 ora 13.00.

Regulament privind acordarea în sistem concurențial a unor  amplasamente pentru organizarea de evenimente în aer liber  „Street Food - Parc Drumul Taberei ”.

Cele 27 de spații comerciale scoase la licitație, cu fișele lor de date, sunt:

 1. spațiu cu suprafața de 35.60 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.08;
 2. spațiu cu suprafața de 16.45 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.09;
 3. spațiu cu suprafața de 7.77 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.15;
 4. spațiu cu suprafața de 7.77 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.16;
 5. spațiu cu suprafața de 7.77 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.17;
 6. spațiu cu suprafața de 6.69 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.20;
 7. spațiu cu suprafața de 22.32 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.35;
 8. spatiu cu suprafața de 11.35 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.40;
 9. spațiu cu suprafața de 7.49 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.41;
 10. spațiu cu suprafața de 10.76 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.43;
 11. spațiu cu suprafața de 26.26 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.44;
 12. spațiu cu suprafața de 22.65 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.45;
 13. spațiu cu suprafața de 59.56 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.47;
 14. spațiu cu suprafața de 14.21 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.1;
 15. spațiu cu suprafața de 12.90 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.2;
 16. pațiu cu suprafața de 30.79 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.3;
 17. spațiu cu suprafața de 43.59 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.52;
 18. spațiu cu suprafața de 10.30 mp - Piața Gorjului, cod GJ00004;
 19. spațiu cu suprafața de 20 mp - Piața Gorjului, cod GJ00005;
 20. spațiu cu suprafața de 9.45 mp - Complex Comercial Drumul Taberei 34, cod DT3400003;
 21. spațiu cu suprafața de 9.45 mp - Complex Comercial Drumul Taberei 34, cod DT3400004;
 22. spațiu cu suprafața de 5 mp - Pasaj Pietonal 9 Mai, cod APS 6001;
 23. spațiu cu suprafața de 5 mp - Pasaj Pietonal 9 Mai, cod APS 6002;
 24. spațiu cu suprafața de 5 mp - Pasaj Pietonal 9 Mai, cod APS 6003;
 25. spațiu cu suprafața de 5 mp - Pasaj Pietonal 9 Mai, cod APS 6004;
 26. spațiu cu suprafața de 5 mp - Pasaj Pietonal 9 Mai, cod APS 6005;
 27. spațiu cu suprafața de 38.74 mp - Piața Crângași, cod CR00016.

Hărțile pentru fiecare locație se găsesc mai jos:

 1. Piața Valea Ialomiței,
 2. Piața Gorjului,
 3. Piața Crângași,
 4. Pasajul Pietonal 9 Mai,
 5. Compexul Comercial Drumul Taberei 34.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 14.05.2024, ora 09.00, la sediul Administrației Comerciale Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Data-limita pentru solicitarea clarificărilor: 07.05.2024, ora 16.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 13.05.2024, ora 16.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. Pentru a intrat în posesia lui, trebuie depusă o cerere scrisă depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6, cu cel mult cinci zile înainte de data de depunere a ofertelor.

Un exemplar costă 200 lei achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caiet de sarcini, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Oferte câștigătoare

În urma încheierii procedurii pentru licitație publică din data de 14.05.2024, au fost declarate câștigatoare ofertele depuse de următorii operatori:

Spațiu

Societate

Spatiu cu suprafața de 9,45 mp – Complex Comercial Drumul Taberei 34, cod DT3400004

CLUBUL DE TRADUCERI

Spatiu cu suprafața de 22,65 mp – Piaţa Valea Ialomiţei, cod 01.45

LEO PRINT

 

Cele șase spații și fișele lor de date sunt:

 1. spațiu cu suprafața de 3 mp - Piața Păcii, cod P00001;
 2. spațiu cu suprafața de 6 mp - Piața Drumul Taberei, cod DT00004;
 3. spațiu cu suprafața de 16,52 mp - Piața Valea Ialomiței, cod VI 00069;
 4. spațiu cu suprafața de 28 mp - Piața Valea Ialomiței, cod VI 00071;
 5. spațiu cu suprafața de 13 mp - Piața Valea Ialomiței, cod VI 00072;
 6. spațiu cu suprafața de 13,60 mp - Piața Valea Ialomiței, cod VI 00073.

Hărțile cu spațiile se găsesc mai jos:

 1. Piața Păcii,
 2. Piața Drumul Taberei,
 3. Piața Valea Ialomiței.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 22.04.2024, ora 09.00, la sediul Administrației Comerciale Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Informații privind documentația de atribuire se găsesc în caietul de sarcini. El poate fi achizionat prin cerere scrisă, depusă la sediul Administrației Comerciale Sector6, cu cel mult cinci zile înainte de data de depunere a ofertelor. Costul unui exemplareste de 200 lei, achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.04.2024, ora 16.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 19.04.2024, ora 13.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caietului de sarcini, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Oferte câștigătoare

Spațiu

Societate

Spațiu cu suprafața de 3.00 mp – Piaţa Păcii, cod P00001

DONUTS AA CONCEPT

Spațiu cu suprafața de 28.00 mp – Piaţa Valea Ialomiţei, cod VI00071

CONSTELATIA 94 IMPEX

Spațiu cu suprafața de 13.00 mp – Piaţa Valea Ialomiţei, cod VI00072

PEDA AMBIENT DESIGN

Spațiu cu suprafața de 13.60 mp – Piaţa Valea Ialomiţei, cod VI00073

CRISTAL GOLD

Cele 33 de spații se află în piețele Valea Ialomiței, Gorjului și Crângași și în Complexul Comercial Drumul Taberei și Pasajul Pietonal 9 Mai. Fișele de date ale spațiilor sunt:

 1. spațiu cu suprafața de 35.60 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.08;
 2. spațiu cu suprafața de 16.45 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.09;
 3. spațiu cu suprafața de 7.77 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.15;
 4. spațiu cu suprafața de 7.77 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.16;
 5. spațiu cu suprafața de 7.77 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.17;
 6. spațiu cu suprafața de 7.77 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.18;
 7. spațiu cu suprafața de 16.03 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.19;
 8. spațiu cu suprafața de 6.69 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.20;
 9. spațiu cu suprafața de 21.07 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.28;
 10. spațiu cu suprafața de 19.57 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.31;
 11. spațiu cu suprafața de 22.28 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.34;
 12. spațiu cu suprafața de 22.32 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.35;
 13. spațiu cu suprafața de 7.49 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.41;
 14. spațiu cu suprafața de 10.76 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.43;
 15. spațiu cu suprafața de 26.26 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.44;
 16. spațiu cu suprafața de 22.65 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.45;
 17. spațiu cu suprafața de 59.56 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.47;
 18. spațiu cu suprafața de 14.21 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.1;
 19. spațiu cu suprafața de 12.90 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.2;
 20. spațiu cu suprafața de 30.79 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.3;
 21. spațiu cu suprafața de 43.59 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.52;
 22. spațiu cu suprafața de 15.34 mp - Piața Valea Ialomiței, cod VI00070;
 23. spațiu cu suprafața de 10.30 mp - Piața Gorjului, cod GJ00004;
 24. spațiu cu suprafața de 20 mp - Piața Gorjului, cod GJ00005;
 25. spațiu cu suprafața de 59 mp - Piața Gorjului, cod GJ00008;
 26. spațiu cu suprafața de 9.45 mp - Complex Comercial Drumul Taberei 34, cod DT3400003;
 27. spațiu cu suprafața de 9.45 mp - Complex Comercial Drumul Taberei 34, cod DT3400004;
 28. spațiu cu suprafața de 5 mp- Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6001;
 29. spațiu cu suprafața de 5 mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6002;
 30. spațiu cu suprafața de 5 mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6003;
 31. spațiu cu suprafața de 5 mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6004;
 32. spațiu cu suprafața de 5 mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6005;
 33. spațiu cu suprafața de 38.74 mp - situat în Piața Crângași, cod CR00016.

Hărțile spațiilor sunt:

 1. Piața Valea Ialomiței,
 2. Piața Gorjului,
 3. Complexul Comercial Drumul Taberei,
 4. Pasajul Pietonal 9 Mai.

Informații privind documentația de atribuire se găsesc în caietul de sarcini. El se poate obține prin cerere scrisă depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor. Un exemplar costă 200 de lei, achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria noastră.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.03.2024, ora 16.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 02.04.2024, ora 16.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Fiecare ofertă trebuie depusă într-un exemplar, conform caietului de sarcini, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 03.04.2024, ora 09.00, la sediul Administrației Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Rezultate licitaţie

Spaţiu

Societate

 
 

spațiu cu suprafața de 19.57 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.31;

DAS 94 COMIMPEX

 

spațiu cu suprafața de 7.77 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.18;

NIC IUL SOF

 

spațiu cu suprafața de 16.03 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.19;

SMART NUTRITION

 

spațiu cu suprafața de 21.07 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.28;

DAS 94 COMIMPEX

 

spațiu cu suprafața de 22.28 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.34;

MIRO&ANY

 

spațiu cu suprafața de 15.34 mp - Piața Valea Ialomiței, cod VI00070;

DONARIS PRODEXIM

 

spațiu cu suprafața de 59 mp - Piața Gorjului, cod GJ00008;

CMR VITIVIN

 

Pentru că nu au fost atribuite cele patru locuri de vânzare a mărțișoarelor din Piața Valea Ialomiței, organizăm din nou înscrieri pentru comercianții interesați! Astfel, în perioada 15 februarie, de la ora 08.00 - 20 februarie, până la ora 14.00, puteți depune actele pentru a obține un loc în piață, între 23 februarie și 10 martie, pe baza unui Aviz comercial pentru produse sezoniere.

Este vorba despre patru locuri, fiecare cu o suprafață de 7,70 mp și cu preț de pornire de 1062 lei (fără TVA).

Harta cu acestea poate fi găsită aici.  

Înscrierile se vor face la adresa email [email protected] sau personal la sediul Administrației Comerciale Sector 6 în Bucureşti, şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6.

Ce documente sunt necesare

Cererea tip poate fi descărcată de aici.

Cererile vor fi completate cu indicarea locului dorit, în cazul în care mai multe cereri au indicat același loc acesta se va atribui locul în ordinea înregistrării cererii. (solicitantul va putea indica maxim 4 locuri). În cazul în care nici un loc solicitat nu este disponibil se va proceda la alocarea unuia din locurile disponibile în locația solicitată.

Solicitanții sunt obligați să dețină suprafețe de vânzare proprii cu lungimea de maxim 2 m și lățime de minim 1 m având zona de expunere albă.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

 1. Certificatul de înmatriculare ONRC - copie certificata pentru conformitate
 2. Certificat  constatator  detaliat de  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  CAEN 4789 obligatoriu
 3. Copie B.I./C.I. a reprezentantului legal - copie certificata pentru conformitate
 4. Copie B.I./C.I. și împuternicire din partea persoanei juridice dacă solicitantul nu este reprezentant legal
 5. Lista de produse ce se vor comercializa
 6. Fotografie color a standurilor din ediții anterioare

Nedepunerea TUTUROR documentelor sau lipsa codului CAEN determină excluderea cererii.

Relaţii suplimentare la tel./fax 021/316.12.97, 021/316.12.99.   

Punem la dispoziție patru locuri pentru comercializare mărțișoarelor și cadourilor specifice, în Piața Valea Ialomiței, pe baza unui Aviz comercial pentru produse sezoniere, în perioada 17.02 – 10.03.2024.

Fiecare loc are o suprafață de 7,70 mp și ub preț de pornire de 1062 lei (fără TVA).

Harta cu cele patru locuri poate fi găsită aici.  

Înscrierile se vor face în intervalul 07.02.2024, ora 08:00 - 13.02.2024, ora 12:00, la adresa email [email protected] sau personal la sediul Administrației Comerciale Sector 6 în Bucureşti, şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6.

Ce documente sunt necesare

Cererea tip poate fi descărcată de aici.

Cererile vor fi completate cu indicarea locului dorit, în cazul în care mai multe cereri au indicat același loc acesta se va atribui locul în ordinea înregistrării cererii. (solicitantul va putea indica maxim 4 locuri). În cazul în care nici un loc solicitat nu este disponibil se va proceda la alocarea unuia din locurile disponibile în locația solicitată.

Solicitanții sunt obligați să dețină suprafețe de vânzare proprii cu lungimea de maxim 2 m și lățime de minim 1 m având zona de expunere albă.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

 1. Certificatul de înmatriculare ONRC - copie certificata pentru conformitate
 2. Certificat  constatator  detaliat de  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  CAEN 4789 obligatoriu
 3. Copie B.I./C.I. a reprezentantului legal - copie certificata pentru conformitate
 4. Copie B.I./C.I. și împuternicire din partea persoanei juridice dacă solicitantul nu este reprezentant legal
 5. Lista de produse ce se vor comercializa
 6. Fotografie color a standurilor din ediții anterioare

Nedepunerea TUTUROR documentelor sau lipsa codului CAEN determină excluderea cererii.

Relaţii suplimentare la tel./fax 021/316.12.97,  021/316.12.99.   

Administrația Comercială Sector 6 pune la dispoziție locuri de comercializare mărțișoarelor și a altor cadouri, în perioada 17.02.2024 – 10.03.2024, pe baza unui  Aviz comercial pentru produse sezoniere.

Locațiile unde veți putea comercializa mărțisoare, în Sectorul 6, alături de numărul de locuri și harta pentru fiecare dintre ele, sunt:  

 1. Str. General Petre Popovăț, proximitate Metrou Crângași – 20 de locuri;
 2. Bd Iuliu Maniu nr. 138-142, Piața Gorjului – 20 de locuri;
 3. Str. Apusului nr. 50, platou Piața Apusului – 6 locuri;
 4. Str. Drumul Taberei, Piața Chilia Veche – 6 locuri.

Toate locurile au o suprafață de 6 mp, fiecare, iar prețul de pornire al unui loc este de 828 lei, fără TVA.

Când au loc înscrierile și ce acte sunt necesare

Înscrierile se vor face în intervalul 05.02.2024, ora 08:00 - 09.02.2024, ora 12:00, la adresa email [email protected] sau personal la sediul Administrației Comerciale Sector 6 în Bucureşti, şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6.

Cererile tip pentru fiecare locație se găsesc aici.

Cererile vor fi completate cu indicarea locului dorit, în cazul în care mai multe cereri au indicat același loc, ne rezervăm alegerea solicitantului cu cel mai variată gamă de produse comercializate (solicitantul va putea indica maxim 4 locuri). În cazul în care nici un loc solicitat nu este disponibil se va proceda la alocarea unui din locurile disponibile în locația solicitată.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

 1. Certificatul de înmatriculare ONRC - copie certificata pentru conformitate;
 2. Certificat constatator detaliat de la Oficiul Registrului Comerţului CAEN 4789 obligatoriu;
 3. Copie B.I./C.I. a reprezentantului legal - copie certificata pentru conformitate, și împuternicire din partea persoanei juridice, dacă solicitantul nu este reprezentant legal;
 4. Lista de produse ce se vor comercializa;
 5. Fotografie color a standurilor din ediții anterioare.

Condiții de participare

Nedepunerea TUTUROR documentelor sau lipsa codului CAEN determină excluderea cererii.

Solicitanții sunt obligați să dețină corturi albe cu închidere pe 3 laturi, dimensiune 2x3 m pentru locațiile Platou Crângași , Chilia Veche, Piața Apusului și 2x2 m Piața Gorjului.

Relaţii suplimentare la tel./fax 021/316.12.97,  021/316.12.99.  

Liste câștigători

Comercianții aleși pentru a vinde produse în locațiile pentru Mărțișor se găsesc în mai jos:

 1. Str. General Petre Popovăț, proximitate Metrou Crângași,
 2. Bd Iuliu Maniu nr. 138-142, Piața Gorjului,
 3. Str. Apusului nr. 50, platou Piața Apusului,
 4. Str. Drumul Taberei, Piața Chilia Veche.

UPDATE: ca urmare a neocupării unui loc din Piața Chilia Veche și a renunțării a 10 comercianți selectație pentru Str. General Petre Popovăț, comisia a selectat alți câștigători: 

 1. Str. General Petre Popovăț, proximitate Metrou Crângași - 10 locuri.
 2. Str. Drumul Taberei, Piața Chilia Veche - 1 loc.

Cele 33 de spații comerciale care vor fi scoase la licitație, cu fișele lor tehnice ale spațiilor, sunt:

 1. spațiu cu suprafață de 35.60mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.08;
 2. spațiu cu suprafață de 16.45mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.09;
 3. spațiu cu suprafață de 16.03mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.14;
 4. spațiu cu suprafață de 7.77mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.15;
 5. spațiu cu suprafață de 7.77mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.16;
 6. spațiu cu suprafață de 7.77mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.17;
 7. spațiu cu suprafață de 7.77mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.18;
 8. spațiu cu suprafață de 16.03mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.19;
 9. spațiu cu suprafață de 6.69mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.20;
 10. spațiu cu suprafață de 31.58mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.23;
 11. spațiu cu suprafață de 19.57mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.31;
 12. spațiu cu suprafață de 22.28mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.34;
 13. spațiu cu suprafață de 22.32mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.35;
 14. spațiu cu suprafață de 7.49mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.41;
 15. spațiu cu suprafață de 10.76mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.43;
 16. spațiu cu suprafață de 26.26mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.44;
 17. spațiu cu suprafață de 22.65mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.45;
 18. spațiu cu suprafață de 59.56mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.47;
 19. spațiu cu suprafață de 14.21mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.1;
 20. spațiu cu suprafață de 12.90mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.2;
 21. spațiu cu suprafață de 30.79mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.3;
 22. spațiu cu suprafață de 12.87mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.49.2;
 23. spațiu cu suprafață de 13.39mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.49.3;
 24. spațiu cu suprafață de 12.48mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.49.4;
 25. spațiu cu suprafață de 43.59mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.52;
 26. spațiu cu suprafață de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6001;
 27. spațiu cu suprafață de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6002;
 28. spațiu cu suprafață de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6003;
 29. spațiu cu suprafață de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6004;
 30. spațiu cu suprafață de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6005;
 31. spațiu cu suprafață de 4mp  - Parc Crângași, cod Căsuța 3;
 32. spațiu cu suprafață de 38.74mp - Piața Crângași, cod CR00016;
 33. spațiu cu suprafață de 14mp - Piața Gorjului, cod GJ00057.

Hărțile cu locațiile spațiilor sunt:

 1. spații Piața Valea Ialomiței,
 2. spații Pasajul pietonal 9 Mai,
 3. spațiu Parc Crângași,
 4. spațiu Piața Crângași,
 5. spațiu Piața Gorjului.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.02.2024, ora 10.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 19.02.2024, ora 16.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Șos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caietului de sarcini, în două plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 20.02.2024, ora 09.00, la sediul Administrației Comerciale Sector 6.

Informații privind documentația de atribuire se găsesc în caietul de sarcini. El poate fi achiziționat prin cerere scrisă depusă la Biroul Resurse Umane, de la sediul Administrației Comerciale Sector 6 cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor, restul documentației de atribuire se va descărca de pe site.

Un exemplar costă 200 de lei, achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Ofertele câştigătoare

UPDATE Încă două spații au fost atribuite:

 • un spațiu de 13.39 mp în Piața Valea Ialomiței – 01.49.3 – Societatea câștigătoare SC CO DIOS SCALE SRL
 • un spațiu de 12.48 mp în Piața Valea Ialomiței – 01.49.4 – Societatea câștigătoare SC CO DIOS SCALE SRL

Lista completă cu ofertele declarate câştigătoare şi spaţiile comerciale închiriate poate fi consultată aici

Două spații comerciale din Piața Valea Ialomiței sunt scoase la licitație publică:

 1. spațiu cu suprafață de 21,07mp - cod 01.28;
 2. spațiu cu suprafață de 45,84mp - cod 02.05.1.

Harta cu cele două spații se află aici

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07.02.2024, ora 09.00 la sediul Administrației Comerciale Sector 6, Șos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.01.2024, ora 16.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 06.02.2024, ora 16.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Șos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. El se poate obține prin cerere scrisă depusă la Biroul Resurse Umane, de la sediul Administrației Comerciale Sector 6, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor.

Costul pentru obținerea acestui exemplar este de 200 lei achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caiet de sarcini, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Oferte câștigătoare

În urma licitației din 07.02.2024, a fost atribuit un spațiu, spațiul cu suprafața de 45,84 mp, cod 02.05.1, către societatea SC HUANITA SRL.

Cele 23 de spații, cu fișele lor tehnice, sunt:

 1. spațiu de 35.60mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.08;
 2. spațiu de 16.45mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.09;
 3. spațiu de 16.03mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.14;
 4. spațiu de 7.77mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.15;
 5. spațiu de 7.77mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.16;
 6. spațiu de 7.77mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.17;
 7. spațiu de 7.77mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.18;
 8. spațiu de 6.69mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.20;
 9. spațiu de 31.58mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.23;
 10. spațiu de 59.56mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.47;
 11. spațiu de 14.21mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.1;
 12. spațiu de 12.90mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.2;
 13. spațiu de 30.79mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.3;
 14. spațiu de 12.87mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.49.2;
 15. spațiu de 13.39mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.49.3;
 16. spațiu de 12.48mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.49.4;
 17. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6001;
 18. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6002;
 19. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6003;
 20. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6004;
 21. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6005;
 22. spațiu de 4mp - Parc Crângași, cod Căsuța 3;
 23. spațiu de 38.74mp - Piața Crângași, cod CR00016.

Harțile pentru locații sunt:

 1. Piața Valea Ialomiței;
 2. Piața Crângași;
 3. Parc Crângași;
 4. Pasajul pietonal 9 Mai.

Data și ora licitației: 17.01.2024, ora 09.00.

Locul unde se va ține licitația: sediul Administrației Comerciale Sector 6, Șos Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.

El poate fi obținut prin cerere scrisă depusă la Biroul Resurse Umane, de la sediul Administrației Comerciale Sector 6, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor.

Costul unui exemplar este de 200 lei achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.01.2024, ora 16.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 16.01.2024, ora 16.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Șos Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caietului de sarcini, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Oferte câștigătoare

La licitația din 17.01.2024, NU au fost declarați câștigători.

Cele 14 spații și fișele lor tehnice sunt: 

 1. spațiu cu suprafață de 52.57mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.33;
 2. spațiu cu suprafață de 22.28mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.34;
 3. spațiu cu suprafață de 22.32mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.35;
 4. spațiu cu suprafață de 11.58 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.39;
 5. spațiu cu suprafață de 11.35mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.40;
 6. spațiu cu suprafață de 7.49mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.41;
 7. spațiu cu suprafață de 10.76mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.43;
 8. spațiu cu suprafață de 26.26mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.44;
 9. spațiu cu suprafață de 22.65mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.45;
 10. spațiu cu suprafață de 38.95mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.46; 
 11. spațiu cu suprafață de 4mp - Piața Gorjului, cod GJ00033;
 12. spațiu cu suprafață de 14mp - Piața Gorjului, cod GJ00057;
 13. spațiu cu suprafață de 5mp - Piața Păcii, cod P00003; 
 14. spațiu cu suprafață de 5mp - Piața Păcii, cod P00008.

Hărțile pentru spații: 

 1. Spații Piața Valea Ialomiței,
 2. Spații Piața Gorjului,
 3. Spații Piața Păcii.

Data și ora licitației: 19.01.2024, ora 09.00.

Locul de desfășurare a licitației: sediul Administrației Comerciale Sector 6, Șos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.

Caietul de sarcini se poate achiziționa prin cerere scrisă depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6, la Biroul Resurse Umane, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor.

Costul caietului de sarcini: 200 lei achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.01.2024, ora 13.30.

Data-limită de depunere a ofertelor: 18.01.2024, ora 16.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Șos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caiet de sarcini, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Oferte câștigătoare

Au fost declarate câștigătoare ofertele depuse de: 

SPAȚIU

SOCIETATE CÂȘTIGĂTOARE

 
 

spațiu cu suprafață de 5mp - Piața Păcii, P00008

PREMIUM PARFUM

 

spațiu cu suprafață de 5mp - Piața Păcii, P00003

SICLAL ALEX

 

spațiu cu suprafață de 4mp - Piața Gorjului, GJ00033

CLD BUSINESS STORE

 

spațiu cu suprafață de 38.95mp - Piața Valea Ialomiței, 01.46

RAMDISTRIB IMPEX

 

spațiu cu suprafață de 11.35mp - Piața Valea Ialomiței, 01.40

ROMANIAN AFFAIRES SERVICE 94

 

spațiu cu suprafață de 11.58 mp - Piața Valea Ialomiței, 01.39

ROMANIAN AFFAIRES SERVICE 94

 

spațiu cu suprafață de 52.57mp - Piața Valea Ialomiței, 01.33

EMPROD

 

Luni, 27 noiembrie 2023, organizăm o nouă licitație publică cu strigare, pentru închirierea spațiilor de vânzare a brazilor de Crăciun. Au mai rămas 4 locuri în următoarele locații:

Nr. Crt

Locatie

Nr

locuri

Suprafată

Pret pornire

licitaţie

Ora licitaţiei

1

Str. Drumul Taberei-loc odihnă Chilia Veche

1

80  mp

1.950 lei 

10:00

2

Șos. Virtuții nr. 1, domeniu public vecinătate Complex SIR

1

100 mp

2.400 lei

10:30

3

Aleea Băiuț, nr. 20

1

40 mp

1.000 lei

11:00

4

Cartier Brâncuși

1

100 mp

2.400 lei

11:30

 

Caietul de sarcini este disponibil FĂRĂ PLATĂ, aici!

Harta celor 4 locații o puteți vedea aici!

Iată, mai jos, fișele cu datele tehnice ale fiecărei locații!

 1. Str. Drumul Taberei - loc odihnă Chilia Veche,
 2. Șos. Virtuții, nr. 1, în vecinătatea Complexului SIR,
 3. Aleea Băiuț, nr. 20,
 4. Cartier Brâncuși.

Pasul de licitaţie este de 200 lei.

Licitaţia publică cu strigare se va ţine la 27 noiembrie 2023, în Sala de Şedinţe a Administraţiei Comerciale Sector 6 din Şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, Sector 6, Bucureşti.

Data limită de depunere a candidaturilor este: 24.11.2023 ora 12:00. Până la această dată, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

Nedepunerea TUTUROR documentelor, determină excluderea candidatului din procedura de licitaţie.

Neparticiparea unui reprezentat al candidatului/ofertantului la procedura propriu zisă de licitaţie publică cu strigare la ora  şi locul indicat, chiar dacă ofertantul a depus oferta în termenul stabilit, conduce automat la excluderea din procedură ca “ofertă nesusţinută”.

Relaţii suplimentare puteți obține la numărul de telefon 021/316.12.99.

În urma licitației, au fost atribuite două locuri, unul pe Str. Drumul Taberei-loc odihnă Chilia Veche și unul pe Șos. Virtuții nr. 1, domeniu public vecinătate Complex SIR.

Aici puteți vedea societățile câștigătoare.

Administrația Comercială Sector 6 închiriază, prin licitație publică, 12 spații comerciale:

 1. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 mai, cod APS 6001;
 2. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 mai, cod APS 6002;
 3. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 mai, cod APS 6003;
 4. spațiu  de 5mp - Pasaj pietonal 9 mai, cod APS 6004;
 5. spațiu de 5mp - Pasaj pietonal 9 mai, cod APS 6005;
 6. spațiu de 4mp - Parc Crângași, cod Căsuța 3;
 7. spațiu de 38.74mp - situat în Piața Crângași, cod CR00016;
 8. spațiu de 60.2 mp - situat în Piața Drumul Taberei 1, cod DT00006;
 9. spațiu de 60 mp - situat în Piața Drumul Taberei 1, cod DT00007;
 10. spațiu de 14,56 mp - situat în Piața Veteranilor, cod VT00040;;
 11. spațiu de 5 mp - situat în Piața Păcii, cod P00009;
 12. spațiu de 9,45mp - Complex Comercial Drumul Taberei 34, cod DT3400009.

Aceste spații aparțin domeniului public al municipiului București și se află în administrarea Administrație Comerciale Sector 6. 

Hărțile cu locațiile lor pot fi consultate AICI.

Calendarul licitației - date limită

 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.12.2023, ora 16.00. Se pot obține de la Administrația Comercială Sector 6, Șos Virtuții nr.148, CIF RO 44801922, București, sectorul 6, telefon 021.316.12.97, e-mail [email protected].
 • Data limită de depunere a ofertelor: 11.12.2023, ora 16.00. Ofertele se depun la Administrația Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București. Conform caietului de sarcini, se depune câte un exemplar pentru fiecare ofertă, în două plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.
 • Data și locul licitației, când se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12.12.2023, ora 9.00, la sediul Administrației Comercială Sector 6

Caietul de sarcini

Informații privind documentația de atribuire se găsesc în caietul de sarcini. El se poate obține prin cerere scrisă depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor. Se va ridica de la Biroul Resurse Umane. Costul unui exemplar este de 200 de lei, achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Oferte câștigătoare

În urma licitației, trei spații au fost adjudecate:

SPAȚIU

SOCIETATE CÂȘTIGĂTOARE

 

 
   

spațiu de 14,56 mp - Piața Veteranilor, cod VT00040

SC ANA&CORNEL SRL

   

spațiu de 9,45mp - Complex Comercial Drumul Taberei 34, cod DT340009

SC MILITARI KEBAB SRL

   

spațiu de 5 mp - situat în Piața Păcii, cod P0009

SC SICLAL ALEX SRL

   

Cele șase locații unde se vor putea vinde brazi

 

Locație

Nr

locuri

Suprafață

Preț pornire

licitaţie

Ora licitaţiei

1

Crângaşi - acces metrou str. Sg. Ștefan Crișan

1

90 mp

2.200 lei 

10:00

2

Str. Drumul Taberei - loc odihnă Chilia Veche

1

80  mp

1.950 lei 

10:30

3

Șos. Virtuții, nr. 1, domeniu public vecinătate Complex SIR

1

100 mp

2.400 lei

11:00

4

Aleea Băiuț, nr. 20

1

40 mp

1.000 lei

11:30

5

Str. Drumul Taberei, nr. 44 - Piața Drumul Taberei 1

1

50 mp

1.800 lei

12:00

6

Cartier Brâncuși

1

100 mp

2.400 lei

12:30

 

Fișele cu datele tehnice ale celor șase locații sunt:

 1. Crângași - acces metrou str. Sg. Ștefan Crișan,
 2. Str. Drumul Taberei - loc odihnă Chilia Veche,
 3. Șos. Virtuții, nr. 1, în vecinătatea Complexului SIR,
 4. Aleea Băiuț, nr. 20,
 5. Str. Drumul Taberei, nr. 44 - Piața Drumul Taberei 1
 6. Cartier Brâncuși.

Harta cu toate locațiile se găsește aici. 

Perioada de închiriere: 01.12-24.12.2023.

Data la care se va ține licitația: 16.11.2023.

Locul unde se va ține licitația: Sala de Şedinţe a Administraţiei Comerciale Sector 6 din Şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6, Bucureşti.

Caietul de sarcini este disponibil aici.

Pasul de licitaţie este de 200 lei.  

Data limită de depunere a candidaturilor: 15.11.2023, ora 12:00.

UPDATE 16 noiembrie 2023 - REZULTATE licitație

În urma licitației publice cu strigare, s-au atribuit 2 (două) locuri pentru comercializarea de pomi de Crăciun:

 1. Crângași - acces metrou Str. Sg. Ștefan Crișan. Societatea câștigătoare e SC MANI DK SRL;
 2. Str. Drumul Taberei 44 - Piața Drumul Taberei 1. Societatea câștigătoare e SC ANEMONA DECO SRL.

Acte necesare pentru licitație

Până la data limită de depunere a candidaturilor, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

 1. Actul  constitutiv  al  societaţii - copie certificată pentru conformitate
 2. Actele  adiţionale  la  actul  constitutiv - copie certificată pentru conformitate
 3. Certificatul  de  înmatriculare ONRC - copie certificată pentru conformitate
 4. Certificat  constatator  detaliat de  la  Oficiul  Registrului  Comerţului 
 5. Copie B.I./C.I. a reprezentantului ofertantului - copie certificata pentru conformitate
 6. Scrisoare de înaintare - în original
 7. Fişa ofertantului
 8. Declaraţie privind insolventă, litigii, debite şi condiţii de speciale  – în original
 9. Împuternicire reprezentat ofertant – în original

Nedepunerea TUTUROR documentelor, determină excluderea candidatului din procedura de licitaţie.

Neparticiparea unui reprezentat al candidatului/ofertantului la procedura propriu zisă de licitaţie publică cu strigare la ora şi locul indicat, chiar dacă ofertantul a depus oferta în termenul stabilit, conduce automat la excluderea din procedură ca “ofertă nesusţinută”.

Cele 11 spații comerciale, destinate vânzării de produse alimentare, sunt:

 1. spațiu cu suprafață de 35,60 mp,
 2. spațiu cu suprafață de 16,45 mp,
 3. spațiu cu suprafață de 7,77 mp,
 4. spațiu cu suprafață de 16,03 mp,
 5. spațiu cu suprafață de 7,77 mp,
 6. spațiu cu suprafață de 7,77 mp,
 7. spațiu cu suprafață de 7,77 mp,
 8. spațiu cu suprafață de 7,77 mp,
 9. spațiu cu suprafață de 6,69 mp,
 10. spațiu cu suprafață de 31,58 mp,
 11. spațiu cu suprafață de 59,56 mp.


Harta pieței, cu pozițiile spațiilor, poate fi consultată aici.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07.12.2023, ora 09.00, la sediul Administrației Comerciale Sector 6, Șos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Informații privind documentația de atribuire se găsesc în caietul de sarcini. El se poate obține prin cerere scrisă depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor. Se va ridica de la Biroul Reruse Umane.

Costul unui exemplar este de 200 de lei, achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.11.2023, ora 16.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 06.12.2023, ora 16.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Șos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Oferta trebuie depusă într-un exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Oferte câștigătoare

În urma licitației, s-a adjudecat un spațiu comercial de 7,77 mp. Puteți vedea aici societatea câștigătoare. 
 

Cele 15 spații sunt:

 1. spațiu în suprafață de 12.71 mp - Piața Valea Ialomiței,
 2. spațiu în suprafată de 22.32 mp - Piața Valea Ialomiței,
 3. spațiu în suprafată de 52.57 mp - Piața Valea Ialomiței,
 4. spațiu în suprafată de 22.28 mp - Piața Valea Ialomiței,
 5. spațiu în suprafată de 11.58 mp - Piața Valea Ialomiței,
 6. spațiu în suprafată de 11.35 mp - Piața Valea Ialomiței,
 7. spațiu în suprafată de 7.49 mp - Piața Valea Ialomiței,
 8. spațiu în suprafată de 10.76 mp - Piața Valea Ialomiței,
 9. spațiu în suprafată de 26.26 mp - Piața Valea Ialomiței,
 10. spațiu în suprafată de 22.65 mp - Piața Valea Ialomiței,
 11. spațiu în suprafată de 38.95 mp - Piața Valea Ialomiței,
 12. spațiu în suprafată de 4 mp - Piața Gorjului,
 13. spațiu în suprafată de 14 mp - Piața Gorjului,
 14. spațiu în suprafată de 5 mp - Piața Păcii,
 15. spațiu în suprafată de 5 mp - Piața Păcii.

Planurile pentru spații sunt:

 1. Cele 11 spații din Piața Valea Ialomiței,
 2. Un spațiu de 4 mp din Piața Gorjului,
 3. Un spațiu de 14 mp din Piața Gorjului,
 4. Un spațiu de 5 mp din Piața Păcii,
 5. Un spațiu de 5 mp din Piața Păcii.

Data și ora licitației: 27.11.2023, ora 09.00. 

Locul unde se va desfășura licitația: sediul Administrației Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini, care se obține prin cerere scrisă depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6 se poate achiziționa Caietul de Sarcini, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor. El poate fi luat de la Biroul Reruse Umane al Administrației Comerciale Sector 6.

Costul unui exemplar este de 200 de lei. Ei vor fi achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.11.2023, ora 14.00

Data-limită de depunere a ofertelor: 24.11.2023, ora 12.00

Toate ofertele vor fi depuse la sediul Administrației Comerciale.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caiet de sarcini, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Oferte câștigătoare

În urma licitației, s-au adjudecat două spații comerciale din cele 15, unul în Piața Valea Ialomiței (01.29) și altul în Piața Păcii (P00005). 

Căștigătorii se găsesc aici.